การปลูกผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์

ลานสกา นครศรีธรรมราช


ผักไชยา มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น ผักชายา คะน้าเม็กซิโก มะละกอกินใบ ต้นผงชูรส ผักไชยา เป็นทั้งผักและเป็นยาสมุนไพรด้วย ไชยาเป็นผักฤทธิ์เย็น มีประโยชน์คล้ายกับคะน้า(ฤทธิ์ร้อน) นิยมใช้ประกอบอาหาร มีประโยชน์และมีคุณค่ามากมาย เป็นผักที่ปลูกง่าย-โตเร็ว

วิธีการ/ขั้นตอนการปลูก

1. เตรียมสถานที่ พื้นที่ เตรียมดิน ที่จะปลูกให้เหมาะสมกับความต้องการ

2. เตรียมหากิ่งพันธิุ์ที่จะปลูก จำนวนมาก-น้อย ตามที่ต้องการ

3. ตัดกิ่งเป็นท่อนๆ ความยาวพอประมาณ ยาว 1-3 ฟุต ใช้ได้ทั้งกิ่งแก่-กิ่งอ่อน(ถึงยอดอ่อน)

4. ปักลงในดินพร้อมปลูก หรือขุดหลุมให้ลึกพอประมาณ ฝังกิ่งลงไปแล้วกลบดินให้แน่น ระยะห่างระหว่างต้น ประมาณ 2-5 ฟุต ตามเหมาะสม แล้วรดน้ำ

5. การดูแลรักษา หลังปลูก ประมาณ 1 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยเล็กน้อย ถ้าไม่แห้งแล้งจนเกินไป ไม่ต้องรดน้ำบ่อย แนะนำให้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่ทำเอง หลังจากที่ปลูกแล้วประมาณ 2 เดือน ขึ้นไป ก็สามารถเก็บมาทำอาหารได้แล้ว เพราะจะเลี้ยงง่าย-โตไว. ยิ่งตัดกิ่ง ก็ยิ่งออกกิ่งอ่อนมากขึ้น ดังนั้นจึงควรปลูกไว้ประจำบ้าน จะได้มีผักไชยากินตลอดปี

สภาวธรรม

เพราะ “ใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง” และเพราะ “อาหารเป็นหนึ่งในโลก” จึงได้เห็นประโยชน์ เห็นความสำคัญ และเห็นคุณค่าของ”ผักไชยา”

ตั้งแต่ได้รู้จัก เรียนรู้ กับผักไชยามาประมาณ 8-9 ปี ด้วยความยินดี พอใจ จึงได้ตระหนัก ในการปลูกอยู่-ปลูกกิน-การแบ่งปัน/และการขยายพันธุ์มากขึ้นๆ ตามลำดับ เพราะผักไชยา มีรสหวานตามธรรมชาติ ปรุงอาหารไม่ต้องใช้สารปรุงรส ใช้เพียงเกลือย่างเดียว ปลูกเอง ปรุงเอง เป็นการปฏิบัติการพึ่งตนเอง ปัจจัยด้านอาหาร ด้วยความพอเพียง เรียบง่าย ประหยัด เรียบง่าย สะดวก ปลอดภัย ไร้สารพิษ และได้แบ่งปัน บอกต่อไปๆ เป็นการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตลอดถึงมวลมนุษชาติโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *