Skip to content

ปลูกและฟื้นฟูต้นไม้ที่มีอยู่เดิม : จงกช

ปลูกและฟื้นฟูต้นไม้ที่มีอยู่เดิม : จงกช-ป้าย่านาง

ภูผาฟ้าน้ำ ชุมชนแจ่มใส


ฟื้นฟูต้นไม้บางอย่างที่ปลูกไว้เดิมแล้ว ปลูกเพิ่มเติมพร้อมเรียนรู้และเข้าถึงต้นไม้ที่ปลูกทุกชนิด

สภาวธรรม เรียนรู้และเข้าถึงสัญญาของต้นไม้แต่ละชนิดที่ปลูก ให้สิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้เขาเจริญเติบโตด้วยความยินดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *