กสิกรรมไร้สารพิษปุ๋ยหมักอินทรีย์ จุลินทรีย์พลังศีล : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษปุ๋ยหมักอินทรีย์ จุลินทรีย์พลังศีล : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด)

ที่นี่คนไม่แออัด อากาศกลางวันร้อนจัดที่นี่ แปลงนาทุ่งกุลา สุรินทร์ถิ่นบ้านเกิด


18-21 มีนาคม 2563 มาสีข้าว เตรียมปิดบ้าน และมาบำรุงดินแปลงนา ด้วย ขี้วัว แกลบดำ ฝาง ซังข้าว และจุลทรีย์พลังศีล เตรียมดินไว้ฤดูกาลต่อไปปีนี้กำลังทดลองเรียนรู้การหมักดินในแปลงนา ทุกปีจะหมักที่บ้านแล้วขนมาใส่นา”ทำจากเล็กไปหาใหญ่” (พ่อหลวงสอนไว้น้อมนำมาปฏิบัติบูชา)ข้าวเป็นอาหารหลัก ให้พลังงานสูงจึงใช้เวลา ในการสะสมธาตุอาหารต่างๆในการสร้างพลังชีวิต สร้างเมล็ดข้าวที่นี่ทำนาปีละ 1 ครั้ง

ชาวนาไม่รู้หรอกว่า ปีนี้จะได้ข้าวกินไหมชาวนารู้เพียงว่ามีหน้าที่สร้างองค์ประกอบ เหตุ ปัจจัยให้ดินสมบูรณ์  ด้วยเเร่ธาตุ    ให้ดินมีชีวิตด้วยจุลินทรีย์พลังศีลตามกำลังที่ทำได้ชาวนาบำรุงดิน ให้ดินบำรุงข้าว  ให้ข้าวบำรุงเรา(ให้เรามีแรงไปบำรุงดิน)มาเป็นชาวนาพลังศีล  มาทำดินให้มีชีวิต มาปลูกข้าวไร้สารพิษ กันเถอะ

สภาวะธรรม

วิบากกรรมดีหรือวิบากกรรมร้าย เมื่อให้ผลแล้วก็จบดับไป  ขอเรียนรู้และยอมรับความจริง เพื่อลดความกลัวขอเพียรทำกรรมใหม่ในปัจจุบัน ด้วยการเรียนรู้  “ผล”ปัจจุบันของกรรมในอตีดกรรมใดให้ผลดีทำต่อ กรรมใดให้ผลร้ายลด ละ เลิก ทำในปัจจุบันเพื่อความ เบา บาง หมด จากผลแห่งกรรมนั้นชาวนาทำนา บำรุงดิน   ปลูกข้าว ได้ผลคือ เมล็ดข้าว  รับแล้วก็หมดไป  หมดแล้วก็ทำใหม่เป็นรอบ เป็นครั้ง เป็นปีไม่หวัง ไม่รอ แต่ลงมือทำไม่หวัง “ผล”แต่”เพียร”ทำ”เหตุ” แห่ง”ผล”นั้นเพียรตามกำลัง โดยไม่ต้องหวังผลทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.