เปิดเว็บไซต์ vijjaram.ac.th

เปิดใช้งาน เว็บไซต์ vijjaram.ac.th ของสถาบันวิชชาราม ซึ่งเปลี่ยนมาจาก vijjaram.org  เพื่อการสื่อสารให้ชัดตรงประเด็นมากขึ้น และเพิ่มความน่าเชื่อถือของสถาบัน เนื่องจากการจดโดเมน .ac.th นั้น จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองจากทางรัฐเพื่อยืนยันว่าสถาบันนี้มีตัวตนจริงและได้จดทะเบียนรับรองถูกต้องตามกฏหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *