ฐานข้อมูลเดิมของ vijjaram.org

ในส่วนของข้อมูลเดิมใน vijjaram.org นั้น จะย้ายมาอยู่ในส่วนของ ความรู้วิชชาราม ซึ่งจะมีการปรับแต่งเนื้อหาและแยกในส่วนของข่าวสารออก จะเหลือแต่ส่วนของงานองค์ความรู้ งานวิจัย วารสาร ฯลฯ เท่านั้น ในส่วนของนักศึกษาวิชชาราม จะมีอีกหมวดหมู่ย่อย ซึ่งจะดำเนินการในลำดับต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *