ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 32

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 32

สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน

ระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2564


กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องวิชชารามที่น่าสนใจมีดังนี้

1. ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 14

วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 20:00 น. – 21:27 น.บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษา เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 44 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ โดยมี คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าห้องเรียน หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอคลิปวีดีโองานกลุ่มสานพลัง เมนูน้ำนมธัญพืช

[อ่านเพิ่มเติม]

 

2. กิจกรรมอปริหานิยธรรม แอดมินวิชชารามรำลึก ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม  2564  เวลา 18.30-20.00 น. วันนี้มีนักศึกษามารวมพลังกันเพื่อร่วมเรียนรู้จำนวน 12 ท่าน ซึ่งหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้วิชา content admin 2 จบแล้ว จึงมีการนัดหมายเพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน admin ในวันอังคารแรกของทุก ๆ เดือน

[อ่านเพิ่มเติม]

3. กิจกรรมนักศึกษาชวนกันทำการบ้านวิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 18

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30-17.30 น. บรรยากาศห้องเรียน นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมทำการบ้านทั้งหมด 12 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวท่านเองมาบำเพ็ญ จำนวน 3 ท่าน

[อ่านเพิ่มเติม]

 

4. กิจกรรม “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 24

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 – 21.25 น. วันนี้มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลาง และทุกภาค ได้มาเข้าร่วมรายการทั้งหมด 37 ท่าน ดำเนินรายการ โดย คุณกิ่งแก้ว ฉัตรมณีวัฒนา (เม) และคุณมาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (ต่าย) โดยมีพี่น้องจิตอาสาร่วมแบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 จำนวน 3 ท่าน

[อ่านเพิ่มเติม]

5. กิจกรรม “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 14

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 19.00 น. – 21.00 น. วันนี้มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคกลาง เข้าร่วมรายการจำนวนหลายท่านโดยมีพี่น้องจิตอาสาร่วมแบ่งปัน การบ้านอริยสัจ 4 จำนวน 3 ท่าน

[อ่านเพิ่มเติม]

 

 

6. ห้องเรียน วิชากายวิภาศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:00 -21:30 น. วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนมากกว่า 40 ท่าน ดำเนินการ โดย แพทย์หญิงกานดา ศักดิ์ศรชัย เรื่อง การสอบปลายภาค และเฉลยข้อสอบปลายภาค โดยครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท และระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน

[อ่านเพิ่มเติม]

 

7. ห้องเรียน วิชาสุขภาพองค์รวม ครั้งที่ 11

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 20.08 น.- 21.25 น. วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 47 ท่าน ดำเนินการสอน โดย ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล เรื่อง ประสบการณ์การดูแลรักษาตนเองของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีจิตอาสาร่วมแบ่งปันวิธีการดูแลรักษาตนเองของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 7 ท่าน

[อ่านเพิ่มเติม]

8. ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 22

วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.37 น. วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 41 ท่าน คุรุ เบญจวรรณ ภูมิแสน มีแขกรับเชิญคือ คุรุ PIM LORENZETTI สอนในหัวข้อ active voice and passive voice  โดยมีนักศึกษานำเสนอ powerpoint จำนวน 1 กลุ่ม คือกลุ่มสานพลัง นำเสนอให้หัวข้อ article “a, an, the”

[อ่านเพิ่มเติม]

 

9. ประกาศผลการเรียน วิชา ผู้จัดการเนื้อหา CTA102

หลังจากที่ได้ศึกษากันจนครบ 15 สัปดาห์ จึงได้มีการประเมินเพื่อวัดผลนักศึกษาเป็นรายบุคคลตามแบบทดสอบต่าง ๆ และกิจกรรมร่วมกันตลอดช่วงเวลาที่เรียนรู้

  • ประกาศไว้เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
  • สรุปคะแนนวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

[อ่านเพิ่มเติม]

 

 

 

 

 

10. กิจกรรมสรุปการเรียนรู้วิชา Content Administrator เว็บไซต์สถาบันวิชชาราม

หลังจากที่นักศึกษาวิชชารามได้เรียนวิชาแอดมิน content admin 1 และ content admin 2 จึงได้มีการสรุปการเรียนรู้ออกมา เช่น หน้าที่และการบำเพ็ญในหมู่กลุ่มวิชาแอดมินฯ การพัฒนาทักษะจากการเรียนวิชาแอดมินฯ ปัญหาที่พบและการแก้ไขในเรียนวิชาแอดมินฯ การนำความรู้จากการเรียนวิชาแอดมินฯ ไปใช้ให้เกิดบุญกุศล ประโยชน์จากการเรียนวิชาแอดมิน เป็นต้น

[อ่านเพิ่มเติม]

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์
แอดมิน กลุ่มรวงข้าว รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *