Skip to content

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 29

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 29

สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน

ระหว่างวันที่ 12 – 18 กรกฏาคม 2564


กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องวิชชารามที่น่าสนใจมีดังนี้

1. ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 11

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564เวลาประมาณ 20:00 น – 21:40 น.บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษา เข้าร่วมชั้นเรียนประมาณ 43 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ โดยมี คุรุ ดร.ภูเพียรธรรม กล้าจน กล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าห้องเรียน หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอคลิปวีดีโองานกลุ่ม 2 กลุ่ม [อ่านเพิ่มเติม]

 

2. กิจกรรมรายการ ทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุก ครั้งที่ 123

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. – 22.03 น. ช่วงต้นรายการดร.น้อมพรฟ้า พาพี่น้องทบทวนพระไตรปิฎก (ฉบับหลวง) เล่มที่ 14 ข้อที่ 140  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน “จิตในจิต” ซึ่งอยู่ในข้อ 3 ของสติปัฏฐาน 4  ต่อด้วยทบทวนเจโตปริยญาณ 16

[อ่านเพิ่มเติม]

 

 

3. กิจกรรมนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน อริยสัจ 4 ครั้งที่ 15

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30-17.30 น. บรรยากาศห้องเรียน นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเบิกบาน วันนี้มีนักศึกษาสนใจร่วมทำการบ้านทั้งหมด 22 ท่าน และมีนักศึกษาสนใจนำการบ้านของตัวท่านเองมาบำเพ็ญ 3 ท่าน

 [อ่านเพิ่มเติม]

 

4. รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 21

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 19.00 – 21.17 น. วันนี้มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคกลาง เข้าร่วมรายการทั้งหมด 33 ท่าน ดำเนินรายการ โดย คุณจาริณี กวีวิวิธชัย (เอ๋) และคุณมาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (ต่าย) พี่น้องช่วยกันทำการบ้าน เพื่อให้สามารถเข้าใจอาริยสัจ 4 ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเริ่มเขียนการบ้านอริยสัจ 4 จะค่อยเริ่มเห็นว่าความทุกข์ของเรานั้นเกิดจากความ “ยึด” ของตนเอง จึงสามารถกลับมาผาสุกตามธรรม [อ่านเพิ่มเติม]

5. รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุก ครั้งที่ 124

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.42 – 21.48 น. วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พี่น้องจิตอาสามีการประชุมกันหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นแลกเปลี่ยนความรู้การบ้านอาริยสัจ 4 ของภาคกลาง และประชุมแนวทางการพัฒนาค่ายสุขภาพออนไลน์ ทำให้การทบทวนธรรมในวันนี้เริ่มในเวลา 20.42 น. แรก ๆ มีพี่น้องเข้ามา 3-4 ท่าน แต่ท้ายสุดก็มีพี่น้องเข้ามาร่วมรายการถึง 17 ท่าน ซึ่งในตอนท้ายได้ได้ตั้งทีมอาหารเป็นยา เพื่อไปเชื่อมกับเกษตรพอเพียงอินทรีย์อีกด้วย [อ่านเพิ่มเติม]

 

6. กิจกรรมตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 46

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18:30 -20:00 น. บรรยากาศโดยรวม เป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ในการร่วมกันช่วยตรวจผลงานภาพ และร่วมกันโหวตคะแนน ให้แต่ละผลงานที่นักศึกษาได้นำเสนอ และเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เท่าที่แต่ละท่านจะเอาประโยชน์ได้

[อ่านเพิ่มเติม]

 

7. ห้องเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 9

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 -21.30 น.มีนักศึกษาเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 40 ท่าน ดำเนินการสอน โดย แพทย์หญิงกานดา ศักดิ์ศรชัย เรื่อง ระบบประสาท (Nervous System) มีการทำแบบฝึกหัดในช่วงท้าย 10 ข้อ เมื่อได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่อง ระบบประสาททำหน้าที่ ในการรับความรู้สึกผ่านทางอวัยวะรับสัมผัสได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งใต้อำนาจจิตใจและการเคลื่อนไหวแบบรีเฟล็กซ์ และควบคุมอวัยะภายในผ่านระบบประสาทอัตโนมัติ [อ่านเพิ่มเติม]

 

8. ห้องเรียน วิชาสุขภาพองค์รวม ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น.- 21.39 น.ประเด็นเด่นจากรายการ คือ แนวทางการแพทย์ตามสุขภาพองค์รวมจิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว ครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 33 ท่าน ดำเนินการสอน โดย ดร.ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล เรื่อง สุขภาพองค์รวม แนวทางการแพทย์ตามสุขภาพองค์รวม [อ่านเพิ่มเติม]

 

9. ห้องเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 19

วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.28 น. วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 46 ท่าน คุรุ เบญจวรรณ ภูมิแสน มีแขกรับเชิญคือ คุรุ PIM LORENZETTI สอนในหัวข้อ Verb คำกริยา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากในแต่ละประโยคถ้าขาดคำกริยาไปก็อาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องคำกริยาส่วนใหญ่จะอยู่หลังประธานจะมีบางครั้งสลับไปอยู่ที่อื่นบ้าง โดยมีนักศึกษานำเสนอ powerpoint จำนวน 1 กลุ่ม คือกลุ่มหมดอยาก นำเสนอในหัวข้อ Prepositions ON, IN, AT [อ่านเพิ่มเติม]

 

10. กิจกรรม ค่ายแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ New Normal ครั้งที่ 17

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 – 22.10 น. วันนี้มีพี่น้องทั้งจิตอาสาและชาวค่ายเข้าร่วมรายการทั้งหมด 50 ท่าน ดำเนินรายการ โดย ดร. นิตยาภรณ์ สุระสาย (น้อมพรฟ้า) และคุณประภัสสร วารี (กุ้ง) เริ่มต้นรายการด้วยยาเม็ดที่ 6 มาร์ชชิ่ง และกดจุดเส้นลมปราณแบบง่าย ต่อด้วยยาเม็ดที่ 8 อ่านบททบทวนธรรมหัวข้อเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว ข้อ 27-29 และมีการสาธิตการทำน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น
[อ่านเพิ่มเติม]

11. ห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 17

วันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 – 19.00 น. วันนี้มีพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชารามได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 17 ท่าน โดย คุรุพิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) เป็นผู้สอน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 4 เรื่อง คือ การอัปเดต VSDC v 6.7.5  เทคนิคการทำ Snapshot การสืบค้นแหล่งสื่อประกอบการทำวิดีโอ และการนำเสนองานกลุ่ม [อ่านเพิ่มเติม]

 

12. สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 29

วันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00-15.30 น. มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งหมด 62 ท่าน บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปความเบิกบาน มีนักศึกษานำเสนอการบ้าน ทั้งหมด 4 ท่าน ในครั้งนี้อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้ให้สัมมาทิฏฐิว่าความพร่องความพลาด เป็นสัจจะของชีวิต ตราบปรินิพพาน แม้ไม่มีกิเลสก็ยังพร่องยังพลาด  เมื่อเห็นความพร่อง ความพลาดก็แก้ไข อย่าทำทุกข์ทับถมตัวเรา
(อ่านเพิ่มเติม)

 

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์
แอดมิน กลุ่มรวงข้าว รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *