การนำความรู้จากการเรียนวิชาแอดมินฯ ไปใช้ให้เกิดบุญกุศล

การนำความรู้จากการเรียนวิชาแอดมินฯ ไปใช้ให้เกิดบุญกุศล จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ท่านจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชานี้ ไปทำให้เกิดบุญ-กุศล ได้อย่างไร?

*แต่ละข้อเป็นคำตอบรายบุคคล

คำตอบที่ 1

บุญคือได้ล้างกิเลสคือความอยากได้ที่เกินความสามารถที่เราจะทำได้จริง ได้ยอมรับความจริงตามความเป็นจริง ถ้าอันไหนที่ทำได้ก็จะให้ความร่วมมือเต็มที่แต่ถ้าฝึดฝืนเกินไปก็วาง ทำให้อยู่กับหมู่มิตรดีด้วยความเบิกบานยินดี ส่วนกุศลคือได้ร่วมพลังหมู่ ร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกัน

คำตอบที่ 2

นำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ที่เรายังต้องมีการกระทบ แล้วเกิดรู้สึกความชอบ ชัง ความอยากได้ดั่งใจ หรือตามใจตัวเอง ทำให้เราได้เห็นกิเลสตัวเอง มีความทุกข์ใจเพราะความอยากและความยึด ที่จะได้ดั่งใจหมาย ได้ใช้ปัญญาพิจาณาไตรลักษณ์กำจัดกิเลส ในขณะที่ทำงานร่วมกับเพื่อน

คำตอบที่ 3

จะนำไปทำให้เกิดบุญ-กุศล คือ

ประโยชน์ตน

  1. จับกิเลสและล้างกิเลสตัวเองได้
  2. การทำงานเป็นกลุ่มทำให้ได้ลดอัตตาตัวตนเป็นตัวอย่างที่ดี
  3. ได้งานเป็นผัสสะให้ได้เจอกิเลส
  4. ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิชชาราม

ประโยชน์ท่าน

  1. .แนะนำท่านที่ศรัทธาข้าพเจ้า ถึงวิธีการทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ว่าทำอย่างไร แล้วก็ วาง แล้วแต่ท่านจะนำไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไร
  2. เป็นแรงเหนี่ยวนำให้คนอื่นทำตามได้
  3. ได้ใช้งานเพื่อได้สื่อสิ่งที่ดี ๆ ออกไปสู่มนุษยชาติ
  4. จะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยองค์กรต่อไปในอนาดตข้างหน้า

คำตอบที่ 4

เมื่อได้มาเรียนรู้จากวิชานี้ ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากขึ้น ถ้าเป็นงานมากขึ้นก็จะได้ช่วยงานกลู่มได้มากขึ้น เป็นการมีโอกาสได้สร้างกุศลมากขึ้น

คำตอบที่ 5

จะนำความรู้ที่ได้รับ มาฝึกฝน พากเพียร ตั้งอธิศีล ลดกิเลสในตนต่อไป ฝึกประมาณในการทำสมดุล ในเรื่อง กาย ใจ การงาน(กิจตน กิจท่าน)ศึกษาธรรมะ(ฟังธรรม อ่านหนังสือ) ทุกวันนี้ขอพากเพียรทุกเวลานาทีเท่าที่สามารถทำได้ ยอมรับวิบากดีร้ายที่ผ่านเข้ามา วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย สู้อย่างรู้เพียรรู้พัก ช่วยงานหมู่มิตรดีเท่าที่จะสามารถทำได้ พยายามไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น งานที่ทำไม่ได้ มีโอกาสก็ฝึกฝนพัฒนาทักษะเพิ่มเติม เรียนรู้ด้วยตนเองไป ถามผู้รู้บ้าง ทำเท่าทำได้ ทำไหว อย่างน้อยมีแรงก็ไปรวมพลัง และช่วยเหลือแบ่งบันกันและกันต่อไป

และก็เห็นว่าพี่น้องในกลุ่มแต่ละท่านก็พากเพียรฝึกฝนตนเองไม่หยุดหย่อนเช่นกัน เป็นพลังเหนี่ยวนำที่ดีให้กันและกัน พวกเราก็พร้อมช้อนช่วยกันไปตามกำลัง เห็นได้จากการทำงานร่วมกันมา ทุกท่านมีอิทธิบาทมาก ๆ  ส่งพลังที่สัมผัสได้

แม้วันต่อ ๆ ไป จะเกิดความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตาม เราก็ยังคงใช้ประสบการณ์ในการได้เรียนรู้จากทีมคุรุ ที่เอาภาระพวกเราไม่ห่างทุกท่านมีไหวพริบปฏิภาณที่ดี พากเพียรด้วยความทุ่มเท พวกเราก็น้อมรับสุดแรงกำลังที่ทุกท่านมี  พ่อครู อาจารย์หมอเขียว หมู่มิตรดี ทีมคุรุเป็นบุคคลต้นเรื่อง ให้พวกเราได้มีต้นแบบที่ดี มีโอกาสที่ดี ที่จะทำตามไม่มีวันตกงานแน่นอน ทั้งงานนอกงานใน จึงเร่งพากเพียรล้างกิเลสในตนไปพร้อม ๆ กับทำประโยชน์ท่านไปด้วย คงไม่มีหนทางใดที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับเวลานี้ อนุโมทนาสาธุค่ะ

คำตอบที่ 6

การทำให้เกิดบุญจากความรู้ในการเรียนวิชานี้ ได้จากการทำงานกลุ่ม การแลกเปลี่ยนสภาวะธรรม การรับรู้กิเลสตนกิเลสท่าน และนำมาขัดเกลาทั้งส่วนตนและหมู่มิตรทำให้เกิดความเจริญ ช่วยให้เห็นกิเลสและลดกิเลสลงได้
ในส่วนกุศลที่ได้นั้น อาศัยคำชี้แนะจากห้องเรียนและพลังหมู่ช่วยกัน ส่งเสริมกันให้กำลังใจกันและกัน ในการผลิตงาน ส่งงานของสมาชิกกลุ่มและยังช่วยเอาภาระส่งงานให้พี่น้องนอกกลุ่มบ้างตามโอกาส ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ขององค์กรที่จะได้นำความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ นับได้ว่าเป็นทางหนึ่งของการช่วยเหลือบุคคลทั่วไปที่กำลังแสวงหาทางแก้ปัญหาความเจ็บป่วย ความเป็นทุกข์ ตามวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายของแพทย์วิถีธรรม

คำตอบที่ 7

จะใช้ความรู้ที่เรียนมานี้บำเพ็ญให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ด้วยการสานพลังร่วมกับหมู่มิตรดี ช่วยงานครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ อย่างเต็มที่เต็มกำลังเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ (กุศล)

ในขณะเดียวกันก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในการงาน ไม่หลงงาน แต่จะใช้องค์ประกอบของการทำงานกับหมู่มิตรดี มาขัดเกลาจิตวิญญาณให้เกิดการลดละล้างกิเลส เพื่อความเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปตามลำดับ (บุญ)

คำตอบที่ 8

ความรู้ที่ได้มาทำให้เกิดบุญ: บุญเกิดจากการลดกิเลสตัวเอง​ การที่ได้เข้าในกลุ่มได้รับรู้การแนะนำของคุรุทุกท่านและจากการที่ได้ฟังสภาวธรรมของพี่น้องในหมู่กลุ่มจะเอามาปรับการลดละเลิกกิเสลตัวเองเพิ่มขึ้น​ ส่วนการบำเพ็ญกุศลจะพยายามนำวิชาที่้เรียนมาฝึกปฏิบัตให้เกิดความชำนาญและเมื่อได้แล้วจะมาช่วยเหลืองานให้แก่ท่านที่ต้องการให้ช่วยและถ้ามีโอกาสจะเข้ามาช่วยในสถาบันวิชารามต่อไปเท่าที่จะจัดสรรเวลาได้ค่ะ​ สาธุค่ะ

คำตอบที่ 9

อย่างแรกข้าพเจ้า ได้เกิดบุญกับตนเองได้ชำระกิเลสที่เคยอยากทำเป็นทุกอย่างแต่ก็ทำไม่ได้
และไม่เบียนตัวเองทำตามกำลังและปัญญาเท่าที่สามารถทำได้ แม้จะส่งงานน้อยงานมากก็ทำด้วยใจที่เบิกบาน
เกิดกุศล- ข้าพเจ้า มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในพลังบุญ พลังความดีที่ได้ทำโดยละ ลด เลิก ล้างกิเลสหลายตัวที่ข้าพเจ้าไดีสานพลังกับหมู่กลุ่มเพื่อเป็นแรงเหนี่ยวนำส่งถึงพี่น้องที่ท่านยังหลงทางและมีความทุกข์อยู่ได้มาพบสัตบุรุษ ได้ฟังสัจธรรมที่ถูกต้อง ถูกตรงพา ละ ลด เลิกกิเลส  มีหมู่กลุ่มมิตรดีมีศีล เหมือนที่ข้าพเจ้าได้มาพบแล้วสาธุค่ะ

คำตอบที่ 10

ด้านกุศล : ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชานี้ จะนำไปบำเพ็ญช่วยพี่น้องจิตอาสาฯในการส่งบทความไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารสุขภาพ, กสิกรรมไร้สารพิษ หรือแม้แต่การบ้านอริยสัจ เพื่อช่วยพัฒนาเว็บไซด์สถาบันวิชารามและห้องสมุดวิชชาราม เพื่อเข็นกรงล้อพระธรรมจักร เปิดเผยความจริง, เผยแพร่ธรรมะออกไปให้คนทั่วไปได้รู้จัก

ด้านบุญ : จะนำเป็นไปบทเรียนในการฝึกฝน ลดกิเลสตัวเอง กิเลสตัวใจร้อนขี้รำคาญ ตัวจะเอา และจะฝึกฝนเพิ่มความละเอียด ฝึกยอมรับความพร่อง ความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น เวลาพี่น้องท่านอื่นส่งงานมาแล้วไม่ได้ดังใจเรา ภาพไม่สวย บทความไม่ครบ ขาดพร่อง จะได้ฝึกอ่านใจตัวเอง เอาประโยชน์จากพี่น้อง, กิเลสตัวกลัว ไม่กล้าเปิดเผยความจริงหรือสิ่งดี ๆ ที่ถูกต้อง จะฝึกฝนพากเพียรต่อไป

คำตอบที่ 11

เกิดบุญ -กุศลคือ จะระลึกอยู่เสมอว่างานนอกในกระบวนการทำงานกลุ่มที่ท่านคุรุออกแบบมาให้เรียนนี้ เป็นกุศโลบายให้กระแทกกิเลสหรือเป็นตัวแปรให้พัฒนางานใน คือพัฒนาจิตวิญญาณเปลี่ยนจากจิตกิเลสให้เป็นจิตพุทธะโดยเฉพาะเปลี่ยนความใจร้อนให้เป็นความใจเย็น เปลี่ยนความเพ่งโทษ ถือสา เป็นความเมตตา เคารพ ศรัทธา ให้อภัย ไม่ถือสา กิจกรรมใด ๆ จะลึกว่าให้เป็นไปเพื่อความแบ่งปันเกื้อกูลกันตลอดเวลา ยกตัวอย่าง ความใจเย็นที่ข้าพเจ้าประทับใจและทำได้ คือการลงบทความที่พี่น้องส่งมาเป็นลายมือที่อ่านยาก และข้อมูลบางอย่างไม่ครบต้องเขียนถามและรอคำตอบจากพี่น้อง ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกฝนและได้ประโยชน์จริงจากผัสสะจริง ทำให้ใจเย็นรอคอยได้จริง แม้จะไม่ได้ส่งงานในสัปดาห์นั้นเลยก็ตาม ได้ทำงานกุศลให้เป็นบุญได้จริงตามคำสอนครูบาอาจารย์และท่านคุรุ จะนำประสบการณ์นี้ไปใช้ต่อยอดพัฒนาจิตวิญญาณให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปกราบสาธุธรรมค่ะ

คำตอบที่ 12

ความรู้ที่ได้รับจากวิชานี้บางเรื่องเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยได้เรียนรู้จากที่ไหนมาก่อนในชาตินี้ ซึ่งก็ได้ตั้งจิตในใจว่าจะขอนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่านั้น ให้เกิดเป็นบุญกุศลให้กับท่านคุรุที่เมตตาชี้แนะสั่งสอนตลอดจนพี่น้องหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีทุกท่าน ทุกชาติไป

คำตอบที่ 13

– ข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่เรียนวิชา แอดมินฯ 2 มาช่วยทำงานให้กับสถาบันวิชาราม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สื่อสาธาณะอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้คนทั่วไปได้รู้จักสถานบันของเรามากขึ้นในอนาคต
– บุญ ในกิจกรรมนี้ ไม่เพ่งโทษผู้อื่น มียินดีรับฟังคำแนะนำ ติชม และนำมาปรับปรุง ในการทำงานร่วมกัน
– กุศล ในกิจกรรมนี้ แต่ละคนก็มีความสามารถแตกต่างกัน การแบ่งงานกันทำของพี่น้องหมู่มิตรดี ทำเกิดแต่สิ่งดีที่ดี ๆ

คำตอบที่ 14

บุญ : ได้สละการเอาแต่ใจตนเองที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทันทีไม่ได้ ต้องถามหมู๋กัน ได้เสนอดี ลดอัตตา น้อมรับมติหมู่ พากเพียรไม่ชอบไม่ชังในวิธีการใด ๆ ให้เน้นที่ประโยชน์สูงสุด ได้สละลดการเสพสิ่งล่อใจในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารที่เกินจำเป็น การละเล่นต่าง ๆ เพื่อนำพลังมารวมกับหมู่มิตรดี กุศล : ได้ส่งต่อข้อมูลที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้พวกเขาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เพื่อเป็นปัญญาในการพึ่งตนและทำความดีต่อไป

คำตอบที่ 15

ทำให้เกิดบุญ คือ เมื่อทำงานต่าง ๆ ทั้งหลายแล้วได้เห็นกิเลสของตนเอง จะเพียรได้ล้างกิเลสไปเป็นลำดับซึ่งจะทำให้เกิดบุญที่แท้จริง ทำให้เกิดกุศล คือ เมื่อมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้ ก็จะเผยแพร่ออกไปตามความรู้ที่ได้เรียนมาเท่าที่ทำได้ กราบสาธุค่ะ

คำตอบที่ 16

การเรียนวิชานี้ที่ทำให้เกิดบุญของข้าพเจ้าคือ การที่ได้เรียนรู้ให้วางใจ ทำใจให้ผ่องใส ยอมรับในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เเละยินดีรับวิบากกรรมของตนเองที่เกิดขึ้น เเละน้อมใจร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องหมู่กลุ่ม ทำกุศล คือ เข้าร่วมกับพี่น้องหมู่กลุ่มตามที่ร่างกายเเละเวลาที่จะลงตัวได้ค่ะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *