คลายรักคลายทุกข์ ยุคโควิด ep.38 : ทำความผาสุกที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา

ในสถานการณ์โควิด การปล่อยวางคือหลักธรรมที่สำคัญ แต่การปฏิบัตินั้นทำได้ยาก การมีครูบาอาจารย์มาช่วยย่อยข้อธรรมให้ปฏิบัติง่ายขึ้น จึงเป็นเสมือนแผนที่ในการเดินทางไปสู่ใจที่ผาสุก คลายรัก คลายทุกข์

รีวิวเนื้อหา

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ในยุคโควิดแบบนี้ ความรู้ในการใช้ชีวิตนั้นมีหลากหลาย ต่างคนก็ต่างสำคัญว่าดี เมื่อดีต่างกันก็จะทำให้เกิดความเห็นต่าง เมื่อมีความเห็นต่างก็ควรหาจุดจบที่ผาสุก จุดจบที่ผาสุกนั้นคือการปล่อยวาง การปล่อยวางในรูปแบบที่อาจารย์หมอเขียว ได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาขยายคือ ทำความผาสุกที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา

ทำความผาสุกที่ตนคือทำใจของตนให้ปล่อยวาง จากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลาย ส่วนช่วยคนที่ศรัทธา หมายถึงช่วยคนที่เขายอมให้เราได้ช่วยเขา ไม่ใช่ไปช่วยคนที่เขาไม่อยากให้เราไปช่วย ถ้าทำได้ละเอียดทั้งกาย วาจา ใจ ตามลำดับก็จะพบกับความผาสุกที่ยั่งยืนโดยลำดับ

ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

ทำความผาสุกที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา คำสอนของ อ.หมอเขียวได้ให้ไว้ เหมือนจะทำได้ง่าย ไม่ยากอะไร แต่พอสถานการณ์ที่กดดัน เช่นวิกฤตโควิด 19 ที่เจอกันอยู่ในตอนนี้ ทำให้มีความลำเอียง เลือกคนที่รัก อยากช่วยคนที่รัก เรามักจะพุ่งไปช่วยเขาโดยที่ไม่ได้ดูว่าเขาเต็มใจให้ช่วยไหม เรายึดไปแล้วว่าต้องช่วยเขาให้ได้ สิ่งที่เราจะช่วยเป็นสิ่งดี เขาต้องรับความช่วยเหลือ ความอยาก ตัณหานั้นก็ทำให้ตนเองทุกข์แล้ว แล้วไปช่วยคนที่เขาไม่ได้อยากให้ช่วยก็ยิ่งทุกข์ไปใหญ่

การทำความผาสุกที่ตน คือทำที่ตนเอง ทำใจไร้ทุกข์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ยังสุขอยู่ได้ ส่วนคนที่ศรัทธาคือคนที่เขามาให้เราช่วย เขามาขอให้ช่วย เขาเห็นว่าเราช่วยเขาได้ เห็นประโยชน์ของสิ่งนั้น คนที่ทำความผาสุกที่ตนได้ ไม่ว่าจะได้ช่วยหรือไม่ได้ช่วยใครก็ไม่ทุกข์

พุทธพรฟ้า

ทำความผาสุกที่ตนแล้วค่อยช่วยคนที่ศรัทธา” การเรียนรู้ของแพทย์วิถีธรรมแนะนำให้ทำดีที่เราก่อนหรือทำตัวอย่างที่เราก่อน ค่อยไปแนะนำผู้อื่น ๆ เพื่อเป็นแรงเหนี่ยวนำที่เกิดจากการทำได้จริง เพราะได้ทดลอง พิสูจน์ เรียนรู้ ปฏิบัติ และได้ผลด้วยตนเอง ทำให้แนะนำได้ละเอียดชัดเจน โดยไม่ใช่เพียงความเข้าใจหรือการท่องจำแล้วมาเล่าต่อเท่านั้น

ในช่วงโควิด 19 นี้ เราก็จะมีความรักและปารถนาดี ต่อคนที่เรารักและห่วงใย ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดความทุกข์ได้ จากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอยากให้เกิดสิ่งดีตามที่เราต้องการ อยากให้คนที่เรารักสบายดีไม่เจ็บป่วย ไม่อยากให้ติดโควิด ไม่อยากให้เจอเรื่องร้าย ๆ ก็จะทำให้ไปหลงบีบคั้น บีบบังคับ โดยที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว ว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ จนทุกข์ทั้งผู้ให้และผู้รับ แต่ถ้าวางใจที่เราก็ผาสุกที่เรา ถ้าแนะนำแล้วให้เขาเลือกปฏิบัติเองก็จะผ่อนคลายสบายใจทุกฝ่าย เพราะทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินเอง พอเราไม่บีบคั้นก็จะเกิดความศรัทธากัน เปิดใจที่จะรับฟังกันหรือถือสากันน้อย


รายละเอียด

เนื้อหาหลัก  : ความรักยุคโควิด (48นาที)

วันบันทึกรายการ 12 สิงหาคม 2564

ผู้ดำเนินรายการ 1.ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ 2.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ 3.วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) 4. ปิ่น คำเพียงเพชร 5.แพรลายไม้ กล้าจน

ปก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ / ตัดต่อ : ปิ่น คำเพียงเพชร


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *