ทำที่บังแดด แปลงเพาะชำพอเพียง : ธัญมน หมวดเหมน

ทำที่บังแดดแปลงเพาะชำพอเพียงที่แปลงพ้นทุกข์ : ธัญมน หมวดเหมน(มั่นแสงธรรม)

การทำที่บังแดดให้ต้นกล้าอ่อนในแปลงเพาะชำ(ให้แสงแดดหรือร่มพอรำไร) จะช่วยให้ต้นกล้าแข็งแรง โตไว และสู้แสงแดดได้ดีก่อนนำไปปลูกในแปลงปลูกที่อาจมีแดดแรงต่อไป

ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ พื้นที่ภูเขาสูง บนดอย


ได้ร่วมกับอาจารย์และพี่น้องทำที่บังแดดให้ต้นกล้าอ่อนที่แปลงเพาะชำบนแปลงพ้นทุกข์

วัสดุที่ใช้

  • ลำใม้ไผ่
  • กาบกล้วย(ใบกล้วย)
  • เชือกจาก
  • กาบกล้วยแห้ง

วิธีทำ

1)ตั้งเสาด้วยลำใม้ไผ่ตามแนวแปลงเพาะชำโดยให้ความห่างของเสาพอประมาณ พอที่จะวางก้านกล้วยได้

2)มัดลำใม้ไผ่ติดกับเสาที่ตั้งไว้เพื่อเป็นคาน สูงประมาณ1.5-2 เมตร

3)วางก้านกล้วยพาดตามแนวคาน และมัดด้วยเชือกจากกาบกล้วยแห้ง

ประโยชน์ ช่วยบังแสงแดดให้ต้นกล้าอ่อนในช่วงปรับตัว(ความสูงต้นกล้าประมาณ 1-3 ซ.ม.)ให้ต้นกล้าได้รับแสงที่พอเหมาะแก่การเจริญเติบโตและสู้แสงได้ดีก่อนนำลงปลูกในแปลงปลูกต่อไป

สภาวธรรม 

สภาวธรรมที่ได้คือ การจะทำทุกกิจกรรมการงานที่มีประโยชน์และความสำคัญมากๆ ให้สมบูรณ์หรือสำเร็จผลได้ นอกจากการมีองค์ประกอบ(ที่บางครั้งอาจมีความพร่องบ้าง)แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีพลังความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละด้วยใจบริสุทธิ์ของคนดีที่มาอยู่และทำความดีร่วมกัน

ได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณที่เสียสละของพี่น้องแต่ละท่าน และขอน้อมจิตเคารพในคุณความดีของพี่น้อง ที่ตั้งใจบำเพ็ญอย่างเต็มที่ เต็มกำลังด้วยความจริงใจ

และตั้งจิตขอขมาต่อครูอาจารย์และพี่น้องที่บางครั้งเผลอพลาด แสดงกิริยา กาย วาจา ที่ไม่เหมาะสมเพราะยังละกิเลสได้ไม่ดีพอ จะขอเพิ่มศีล สังวรณ์กาย วาจา ใจให้มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *