ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : สำรวม แก้วแกมจันทร์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : สำรวม แก้วแกมจันทร์

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ประสบการณ์ จากการตั้งศีลเพิ่ม ปฏิบัติตนในการต่อสู้กับกิเลส ในปี 2563 มีดังนี้

1. การตั้งศีล ข้อ 1 คือ “การไม่เบียดเบียนตัวเองและสัตว์อื่น” โดยเลิกการฆ่าเด็ดขาด เลิกการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งขนม ที่มีส่วนผสมของ เนื้อ นม และไข่ โดยเด็ดขาด ปฏิบัติได้ประมาณ 95 % 2. การตั้งศีล ข้อ

2 คือ “การมีความซื่อสัตย์ การไม่ขโมย” ไม่เพ่งโทษ ไม่เอาเกินจากของที่เขาไม่ให้ ไม่เต็มใจให้ ไม่เอาดีจากคนอื่น “ไม่เอาอะไร จากใคร ให้ได้” “แม้แต่รอยยิ้มและคำขอบคุณ” แต่ก็ยังมีทำผิดศีลบ่อย ทำผิด-ทำถูก อยู่บ่อยๆ ปฏิบัติได้ ประมาณ 70 % ซึ่งยังทำได้น้อยมาก

3. การตั้งศีลข้อ 3 คือ “การลด ละ เลิกในกาม” เรื่อง “การกินอร่อย กินเกิน กินไม่เป็นมื้อ” ว่า “จะรู้จักประมาณในการบริโภค” “ไม่ชอบ-ไม่ชัง ในรสชาติ” “พิจารณาโทษ-ประโยชน์ก่อนกิน” “กินอาหารเป็นยา กินเอาประโยขน์ กินรักษาโรค กินฆ่ากิเลส ปฏิบัติได้ ประมาณ. 80 %

4. การตั้งศีล ข้อ 4 เรื่อง “การประมาณในการพูด” “คิดก่อนพูด” “พูดให้น้อย ฟังให้มาก” ฝึกจับประเด็น แล้วจดบันทึกไว้ ไม่ต้องพูดทุกเรื่องที่รู้” “พูดเล่นให้น้อยลง” “พูดในส่งที่เป็นประโยชน์ตน – ประโยชน์ท่าน” “เมื่อไหรควรพูด -ควรนิ่ง” ปฏิบัติได้ ประมาณ 70 % ยังต้องฝึกฝนอีกมาก ยังยากอยู่

5. การตั้งศีล ข้อ 5 “ไม่ทำตามอารมณ์ ” ไม่ทำตามใจกิเลส ใช้สติ ใช้ปัญญา พิจารณา ใคร่ครวญ น้อมนำบททบทวนธรรมมาใช้อ้างเหตุผลทุกครั้ง ที่แพ้กิเลส แม้ทำได้ช้า ทำยาก ก็จะเพียรฝึกฝน ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ปฏิบัติได้ ประมาณ 75 % ยังต้องใช้เวลาพากเพียรต่อไป อีกยาวนาน

การตั้งศีล การปฏิบัติศีล ที่ผ่านมา เมื่อเจอผัสสะเข้ามาทุกครั้ง รีบน้อมนำ “บททบทวนธรรม” (เพชรจากใจเพชร ทั้ง126 เม็ด) ซึ่งได้ยึดถือว่า เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ที่อาจารย์หมอให้ไว้ มาใช้ป้องกันตัวเพื่อฆ่ากิเลส ให้ตายไปเป็นตัวๆ หรือบางตัวที่ยังไม่ตาย ก็ทำให้ให้เล็กลง ให้เบาบางลง เป็นลำดับๆ

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

จากการตั้งศีล ปฏิบัติศีลในปีที่ผ่านมา แพ้กิเลสก็บ่อยมาก ชนะกิเลสก็มีหลายครั้ง สนุกดีและเพลินกับการต่อสู้กับกิเลสทุกครั้ง และมีกำลังใจมากพอ ในการต่อสู้ ต่อไปอีก จากพลังของพุทธะ พลังงานเหนี่ยวนำจากพลังของหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดี จึงได้ตั้งศีลเพิ่ม เป็นอธิศีล ขึ้นเป็นลำดับๆ ดังนี้

1. ศีลข้อ 1 “การไม่เบียดเบียนตนเองและสัตว์อื่น” ทุกชนิด จะใช้ความพากเพียรฝึกฝนต่อจากปีที่ผ่านมา ซึ่งปฏิบัติได้ดีมาตลอด และจะตั้งมั่นในอธิศีล ต่อไปว่า จะทำให้ได้ถึง 99 %

2. ศีลข้อ 2 “การไม่ลักขโมย” โดยการไม่เพ่งโทษ ไม่ถือสา เคารพและศรัทธาในความดี ความเก่ง จะเมตตา ให้อภัย ในความพร่อง สิ่งที่เขายังทำไม่ได้ ไม่เอาดี ไม่ขโมยความดีจากของใครเกินฐานจิตของแต่ละคน จะตั้งใจมุ่งมั่น ปฏิบัติให้ได้ ถึง 85 %

3. ศีลข้อ 3 “การลด ละ เลิก กิเลส ในกาม เรื่อง การกิน” กินเอาประโยชน์ ไม่ต้องกินเพื่อความอร่อยจากเครื่องปรุงรสที่มีสารเคมี รสชาติอร่อยตามธรรมชาติ ก็เพียงพอ กินเป็นอาหาร กินกันหิว กินกันตาย กินเพื่ออยู่ กินเป็นยา กินรักษาโรค กินฆ่ากิเลส กินพออิ่ม ไม่กินเกิน จะประมาณในการบริโภค ปฏิบัติให้ได้ถึง 90 %

4. ศีลข้อ 4 “การประมาณในการพูด” หมายถึง การคิดก่อนพูด เมื่อไหร่ควรพูด เมื่อไหร่ควรฟัง ฟังให้มากขึ้น พูดให้น้อยลง พูดเท่าที่จำเป็น พูดเอาสาระ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไร้สาระ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตน-ประโยชน์ผู้อื่น ฝึกฝนให้ได้ทั้งกาย วาจา ใจ อันมีความจริงที่ออกมาจากจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติให้ได้ถึงประมาณ 85 %

5. ศีลข้อ 5 “รู้จัก ลด ละ และเลิก การใช้อารณ์” ในการตัดสิน เมื่อเจอกับผัสสะในเหตุการณ์ ณ เวลานั้นๆ เพียรฝนต่อสู้ให้ได้ ประมาณ 80 %

6. ตั้งศีลว่า “จะอุทิศตนตั้งใจบำเพ็ญกุศล ในการช่วยเหลือ แนะนำเพื่อนในเรื่อง การทำการบ้านส่งทางออนไลน์” อย่างมีฉันทะ ด้วยความยินดี พอใจ ที่จะช่วยแนะนำ ช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาวิชชารามทำการบ้านส่ง ให้ได้ส่ง ตามความสามารถ ตามฐานจิตของอต่ละคน ช่วยคนที่ช่วยได้ ช่วยไม่ได้ก็วาง “ทำดีเต็มที่” “ไม่ยึดดี” วางดีให้ได้ ด้วยใจเบิกบานไร้กังวล ไร้ทุกข์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *