Skip to content

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ฉันทะในการทำกสิกรรมยังไม่เต็มรอบ ปี64 พร้อมลุยฉันทะเต็มบึ้มค่ะ

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ช่วยคนให้พ้นทุกข์ ตามฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *