ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ปัทมา ลีฬหาวงศ์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ปัทมา ลีฬหาวงศ์ (ในคำพร)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

การเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทำให้เราสามารถมองทุกชีวิตด้วยความรักและกรุณาได้ ความรักและกรุณาที่แท้จริงไม่ได้มุ่งเพียงเฉพาะบุคคล กลุ่ม หรือสิ่งมีชีวิตชนิดใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ความรักและกรุณาที่แท้จริงนั้นสามารถให้ได้กับทุกชีวิต

การเรียนรู้ธรรมความรักและกรุณาแท้จริงเป็นสิ่งที่ให้ได้ไม่สิ้นสุด ไร้เงื่อนไข และจริงใจ ยิ่งเรามีความรักและความเมตตาอยู่ภายในมากเท่าไร เราก็จะยิ่งเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆและในคนทุกคน ในต้นไม้ทุกต้น เราจะจะเรียนรู้ ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น ปัญญาที่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงจะเริ่มเข้าใจจากภายในของตนเองและเข้าใจผู้อื่น เมื่อการเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทำให้เราเกิดอิสระจนกระทั่งมีความรักและความเมตตาต่อทุกชีวิตแล้ว ปัญญาทางพุทธจะเติบโตขึ้นเอง ยิ่งสละมากเท่าไหร่เราจะรู้สึกเข้าใกล้แก่นของ หลักธรรมมากขึ้น

มีความพากเพียรในการทำดี แม้เจอวิบากหรือความทุกข์กลับมองว่าเป็นการเรียนรู้ ตราบที่ยังมีชีวิตก็จะมีการเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิต มีปัญญาในการแก้ปัญหาก็มากขึ้น โดยนำหลักอริยสัจสี่ มาทบทวน หาทางออกจากทุกข์หรือกิเลสในเรื่องนั้นๆได้ โชคดีที่ได้เรียนรู้หลักการจาก “แพทย์วิถีธรรม” ซึ่ง ใช้พระไตรปิฏก แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้แพทย์วิถีธรรม โดยหมอเขียว(ด ร ใจเพชร กล้าจน)มาขยายให้ฟังทำให้เรียนรู้ได้เร็วและเข้าใจง่าย จึงนำมาใช้แก้ปัญหาต่างๆได้ รวดเร็ว ประหยัด เรียบง่าย ใช้เงินน้อยหรือไม่ใช้เลย ก็พึ่งตนเองได้ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ในปี63 ตัวชี้วัดคือ เมื่อมีเรื่องของ covid-19 เข้ามา เมื่อ พ่อท่านและอาจารย์หมอเขียวประกาศ ล็อคดาวน์ 14วัน ครั้งแรก เราก็ปฏิบัติตามทันที ที่จริงก็อยากรู้ว่าการทำเกษตรในบ้าน หาอยู่หากินเท่าที่มีอยู่จะพอเลี้ยงตัวได้มั้ย ความชัดเจนเชื่อมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน คือของจริงว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9 ฝากไว้ให้แผ่นดินนั้นยิ่งใหญ่ชัดเจน เป็นจริง หากทุกคนทำตาม การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้ด้วยตนเองคือทางรอด ได้เรียนรู้ว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วรายได้ไม่ใช่ความมั่งคั่ง มั่นคง และความสุข การสร้างอาหารและยารักษาโรค เพื่อการพึ่งตนเองได้ คือความสุข ทุกอย่างเกิดจากการเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ ศรัทธาในความเชื่อ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาหารเป็นหนื่งในโลกและในบางสิ่งที่เรายังมองไม่เป็นแต่ต้องลงมือทำและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน จนเห็นความจริง

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ความตั้งใจที่จะเพิ่มศีล ตั้งใจ ลงมือปฏิบัติในเรื่องการลดกิเลสในเรื่องต่างๆ ตั้งใจไม่เบียดตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น พื่งตนเองให้มาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *