Skip to content

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : จรรญา ชุมจีด

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : น.ส จรรญา ชุมจีด (สร้างกลิ่นศีล)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

ใด้เรียนรู้การต่อสู้กับกิเลสรู้เหลี่ยมมุมของกิเลสมากขึ้นล้างความดลัวความกังวลใด้มากขึ้นความพิเศษของปี63คือด้มีโอกาสใด้ไปภูผาฟ้าน้ำ ที่นั่นมีอะไรให้บำเพ็ญเยอะมากใด้ต่อสู้กับกิเลสทั้งเล็กและใหญ่มีทั้งเสียงหัวเราะและเสียน้ำตาถือว่าเป็นปีที่ใช้ชีวิตใด้คุ้มค่ามากๆ

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

ในปี64นี้ขอตั้งศีลเรื่องออกกำลังกายเพราะปีที่แล้วไม่ค่อยใด้ทำเลยและขอเพิ่มศีลเรื่องการส่งการบ้านให้ใด้มากขึ้นจะขยันให้มากขึ้นค่ะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *