ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ชรินรัตน์ ชุมจีด

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : น.ส ชรินรัตน์ ชุมจีด (น้ำน้อมศีล)

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563

สำหรับปีพ.ศ 2563 ถือว่าตัวเองโชคดีได้สลับกับพี่สาวได้มาบำเพ็ญหมู่มิตรดีที่ทะเลธรรมบ้างที่สวนสองบ้างแต่ที่ที่สำคัญที่สุดคือที่ภูผาฟ้าน้ำที่ทีมีอาจารย์(พระโพธิสัตว์ มีหมู่มิตรดีผู้มีศีลได้ไปฟังธรรมะจากอาจารย์ ได้ไปเรียนรู้การทำกรรมไร้สารพพิษ ได้เรียนรู้ผัสสะที่มากระทบได้เห็นกิเลสส่วนเหลือที่เหลืออยู่ ได้เห็นทุกข์ ได้ล้างทุกข์ และได้ใช้วิบากกรรม และได้ช่วยอาจารย์และพี่น้องบำเพ็ญในฐานงานต่างๆเท่าทีทำได้อย่างเต็มที่(ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน)

ความตั้งใจที่จะตั้งศีล เพิ่มศีล ลดกิเลส ตั้งใจทำดี ในปี พ.ศ. 2564

สำหรับปีพ.ศ 2564 ตั้งใจที่จะตั้งศีล คือ ออกกำลังกายให้มากขึ้น จะประมาณการกินอาหารของตัวเองให้มากขึ้นจะพากเพียรมื้อเดียว จะสำรวมกายวาจาใจโดยเฉพาะเรื่องวาจาไมให้เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น พยายามส่งการบ้านวิชชารามทุกสัปดาห์ สาธุค่ะ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.