Skip to content

เรียนการทำภาพประกอบด้วย photoshop

630713 เรียนการทำภาพประกอบด้วย photoshop #1

ก).. intro งานภาพรวม
1. ภาพรวมงาน บันทึกรวบรวมสาระธรรม>ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ>ทำภาพประกอบ>ตรวจภาพประกอบ>เผยแพร่
2. ทีมงาน (1.ผู้เก็บข้อมูล 2.ผู้ตรวจทานข้อมูล 3.ผู้ทำภาพประกอบ 4.ผู้เผยแพร่)
3. การแบ่งทีมงาน ( ส่วนกลาง / ตามที่คบคุ้น )

ข).การทำภาพประกอบบทความ
1. นำเสนอตัวอย่างผลงาน (วิเคราะห์ เปรียบเทียบ)
2. การกำหนดขนาดผลงาน
3. สร้างผลงานให้ดูเป็นตัวอย่าง
4.ทดลองทำตาม 1 ตัวอย่าง
5. save + ส่ง

ค).สรุป
1. การเลือกงานในการบำเพ็ญ
2. การบ้าน – ทดลองทำตามตัวอย่าง
3. อาจารย์ google
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. สรุปใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *