นักศึกษาวิชชาราม ร่วมกิจกรรมตรวจการบ้านได้ทุกวันเสาร์ (ค่ำ)

นักศึกษาที่ส่งการบ้านอริยสัจ 4 ในแต่ละสัปดาห์ สามารถเข้ามาร่วมรับฟังและเสนอให้คุรุและเพื่อนนักศึกษาช่วยกันตรวจการบ้านได้ โดย เสนอความต้องการตรวจการบ้านได้ในขั้นตอนนี้ (กด) เมื่อส่งการบ้านแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมในค่ำวันเสาร์ ซึ่งรายการตรวจจะดำเนินไปตามลำดับของการลงชื่อ การบ้านที่นักศึกษาได้ส่ง และตัวนักศึกษาที่ยื่นความจำนงให้ตรวจมาอยู่ร่วมกันในห้องด้วย

นักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมตรวจการบ้าน เข้ามารับฟังการตรวจการบ้านของเพื่อน ๆ ฟังการวิเคราะห์ของคุรุ สามารถเข้ามาร่วมห้องเรียนได้โดยไม่ต้องแจ้งชื่อล่วงหน้า โดยรับลิงก์เข้าห้องเรียนในห้องไลน์ (นักศึกษา ส.วิชชาราม) ทุกวันเสาร์ช่วงเวลา 17:45 น. – 18:15 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *