ประวัติและผลงาน อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ประวัติและผลงาน

อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

 

ชื่อ – สกุล                            ดร.ใจเพชร กล้าจน

Name                                     Dr. Jaiphet Klajon

วัน เดือน ปีเกิด                    11 มิถุนายน 2515

ที่อยู่ปัจจุบัน                          114 หมู่ 11 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120

ตำแหน่ง                ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, นักวิชาการอิสระ, ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย,วิชชาธิการบดี สถาบันวิชชาราม, ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม, และประธานเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ

สถานที่ทำงาน     มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

ศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ 1 อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1-9 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์              089-4520559, 086-877-5727, 081-9242439

E-mail                                   naboongarden@gmail.com

 

ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษา

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

(สาธารณสุขศาสตร์)

2538

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

(บริหารสาธารณสุข)

2540

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

พัฒนาบูรณาการศาสตร์

(เศรษฐกิจพอเพียง)

2554

ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

สาธารณสุขชุมชน

2555

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
(สาธารณสุขชุมชน)

2559

สาขาที่มีความชำนาญพิเศษ : การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม

 

การอบรม

ปี    2542       วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เวชกรรม
แผนไทย เภสัชพฤกษศาสตร์ ธรรมานามัยและสังคมวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร

2543      อบรมด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีนไต้หวัน

 

ผลงานการวิจัยและวิชาการ

 1. หลักสูตร :

                หลักสูตรการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื่อการพึ่งตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

 1. บทความเผยแพร่ :
 2. 1. ใจเพชร กล้าจน. “การแพทย์วิถีพุทธกับสุขภาวะของมวลมนุษยชาติ”. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กาฬสินธุ์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2558). หน้า 298-305.
 3. 2. ใจเพชร กล้าจน. “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธกับสุขภาวะของมวลมนุษยชาติ”. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ปีที่ 5 ฉบับ ง เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558. (ปรัชญาดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ พ.ศ. 2558).
 4. 3. ใจเพชร กล้าจน. “การแพทย์วิถีธรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ”. ใน Program and Articles. International Conference of Public Health Program On Health Care Wisdom for Mankind. (ICPHP2014). หน้า 31-45. Surin : Surindra Rajabhat University. 2557.
 5. 4. Jaiphet Klajon. “Buddhist Dhamma Medicine for Mankind”. The 6th International Conference “Asean in The Next Decade” Proceedings. Surindra Rajabhat University, Thailand, January19th, 2014. (Oral Presenation and Article Journal p.129-147).
 6. 5. Jaiphet Klajon. “The Buddhist Dhamma Medicine and Health for Humankind”. The 1st International Symposium on Traditional and Alternative Medicine. An Integration of Traditional Healing and Western Medicine. Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University, Thailand, December15th-16th, 2014. (Oral Presentation).
 7. 6. ใจเพชร กล้าจน. “ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ.” วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก. 4(1) : 25-483. มกราคม-เมษายน 2554. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553).
 8. 7. ใจเพชร กล้าจน. ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2553.
 9. 8. ใจเพชร กล้าจน. จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. 2558.
 10. ผลงานด้านการสอน

เป็นอาจารย์สอนและบรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

 1. กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 2. ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-กรรมการอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปี 2558 จำนวน 1 คน

 1. ปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-กรรมการอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปี 2559 จำนวน 1 คน

-กรรมการอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปี 2560 จำนวน 1 คน

 1. ปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี 2560-2561

– กรรมการอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปี 2560 จำนวน 2 คน

– กรรมการอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปี 2561 จำนวน 2 คน

 

ผลงานรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ :

ปี รางวัลและเกียรติบัตรต่าง ๆ
2536 ข้าราชการโรงพยาบาลดีเด่น
2543

 

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2543 เป็นปีที่ 55 ในรัชกาลปัจจุบัน

2543 รางวัลข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร
2543 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร
2545 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2545 เป็นปีที่ 57 ในรัชกาลปัจจุบัน

2553 รางวัลต้นแบบคนดีแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. 2553 เครือข่ายเดอะเนชั่น
2553 รางวัลคนค้นคนอวอร์ด ครั้งที่ 2 สาขาคนต้นเรื่องแห่งปี พ.ศ. 2553
2554 รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิชาการ Routine to Research “ผ่าทางตันปัญหาสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม ของหน่วยแพทย์วิถีธรรมโรงพยาบาลอำนาจเจริญ” พ.ศ. 2554
2554 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิชาการงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนเรื่อง “นวัตกรรมผ่าทางตันปัญหาสุขภาพโรงพยาบาลอำนาจเจริญ” พ.ศ. 2554
2555 เกียรติบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2555 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย พ.ศ.2555

2555

 

ปัญญาบัตรหลักสูตร “บัณฑิตบุญนิยม” เกียรตินิยมอันดับ 2 คุณนิยมวิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม พ.ศ. 2555
2556 ได้รับเชิญจากมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นองค์ปาฐก แสดงปาฐกถาในงานประชุมสักนานาชาติ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556
2556 ประกาศเกียรติคุณ วังกาบรางธรรมสถาน อำเภอถูเวียง จังหวัดน่าน
2557 ประกาศเกียรติคุณสโมสรโรตารี่ลุมพินี พ.ศ. 2557

 

 

ผลงานรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ (ต่อ) :

ปี รางวัลและเกียรติบัตรต่าง ๆ
2557 ได้รับเข็มพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ประธานโครงการกำลังใจ ณ เรือนจำกลาง นครพนม พ.ศ. 2557

2558

 

รางวัลประกาศกิตติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ด้านพุทธสาธารณสุข

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2558

 

รางวัลประกาศเกียรติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน”

ผู้ประสบความสำเร็จด้านการประชาสัมพันธ์ประเภทบุคคล

สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

2559 โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอมอบ “โล่เกียรติคุณ พ่อคุณราม” ให้ไว้ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

 

ผลงานเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์และวีดีทัศน์ :

 1. 2550หนังสือย่านางสมุนไพรมหัศจรรย์
 2. 2551หนังสือถอดรหัสสุขภาพ เล่ม 1 ร้อน-เย็นไม่สมดุล
 3. 2552หนังสือถอดรหัสสุขภาพ เล่ม 2 ความลับฟ้า
 4. 2552หนังสือถอดรหัสสุขภาพ เล่ม 3 มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ
 5. 2552หนังสือยอดยาดี สุขภาพดีวิถีพุทธ
 6. 2552หนังสืออาหารล้างพิษปรับสมดุล
 7. 2552หนังสือความผาสุกที่แท้จริง
 8. 2552หนังสือวางขันธ์ วางร่าง (ส่งวิญญาณ)
 9. 2553เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว
 10. 2553คนพอเพียง
 11. 2554 สู้ทุกทุกข์ภัยด้วยใจที่เป็นสุข
 12. 2554มหัศจรรย์ น้ำปัสสาวะบำบัด ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้
 13. 2554ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑ การผ่าตัดกิเลส เหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง
 14. 2556 คู่มือการใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นกับการดูแลสุขภาพ
 15. 2556 สมุดบันทึก บทเพลงธรรม ถนน…คนกล้าดี
 16. 2558 คู่มือการเข้าค่ายสุขภาพการแพทย์วิถีธรรม
 17. 2558 การปรับสมดุลร้อนเย็นกายใจ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
 18. 2559 บทสวดมนต์ ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
 19. 2560 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ดด้วยสมุนไพร
 20. 2560 การกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ
 21. 2560 มติหมู่พาเจริญ
 22. 2561 บทสวดมนต์ และบททบทวนธรรม
 23. 2561 อริยศีลรักษาโรค
 24. วารสารแพทย์วิถีธรรม ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – ฉบับที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 25. ศรีนครินทร์เวชสาร ม.ขอนแก่น วารสารการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2552 “การแพทย์หัวใจประชาชนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ”
 26. บทความ “ยอดยาดี สุขภาพดี วิถีพุทธ” นิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 18 ฉบับ 913
 27. นิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 18 ฉบับ 913 วันที่ 27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2552 สัมภาษณ์พิเศษ หมอเขียว ใจพระ การแพทย์วิถีพุทธ “เราก็เลี้ยงชีพด้วยความเสียสละ” ใจเพชร กล้าจน แพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ
 28. คน ค้น ฅน อวอร์ด ครั้งที่ 1 แด่ความดีงามของมวลมนุษยชาติ “หมอเขียว ศูนย์บาทรักษาทุกโรค”
 29. โครงการระพีเสวนา เรื่อง “หลอมรวมการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทย สุขภาพทางเลือกเพื่อดุลยภาพแห่งชีวิต”แนวเศรษฐกิจพอเพียง
 30. หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ รายวัน และ บางกอกโพสต์ออนไลน์ 09/02/2010 บทความ “MORE THAN MEDICINE”
 31. 25. ค ฅน Magazine ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 (58) สิงหาคม 2553 “หมอเขียว ผู้ฝ่าทางตันสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีพุทธ”
 32. หนังสือ “การแพทย์ทางเลือกนวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง” สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “เทคนิค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ของการดูแลสุขภาพ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรม”
 33. วีดีทัศน์ออกแบบท่ากายบริหาร-โยคะ- กดจุดลมปราณเพื่อสุขภาพ
 34. วีดีทัศน์บรรยายเทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 35. วีดีทัศน์และเอ็มพีสามการบรรยายค่ายสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
 36. วีดีทัศน์การบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ครั้งที่ 1 – 6 ของศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
 37. เอ็มพีสามการบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ครั้งที่ 1 – 22 ของศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
 38. วีดีทัศน์ ตอบแหลกก่อนแหกค่าย 1 – 4 ถามตอบปัญหาสุขภาพที่ยังสงสัย? ค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญ

 

ผลงานเผยแพร่สื่อโทรทัศน์

 1. รายการสุขภาพดีด้วย 8 อ. “สุขภาพแนวพึ่งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง” เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมทีวี : ทีวีเพื่อมวลมนุษยชาติ ทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริง (boonniyom tv) (เดิมชื่อ สถานีโทรทัศน์ FMTV สถานีโทรทัศน์เพื่อมวลมนุษยชาติ)ทุกวันพฤหัสและวันศุกร์ เวลา 6.00 – 7.00 น.
 2. รายการ ครูสร้างคน คนสร้างโลก ของ คุรุสภา ตอน “หมอเขียว” เยียวยาครอบครัวครู .. ครอบครัวครูดูแล โดย สกสค. เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ 19 พฤษภาคม 2557 (https://www.youtube.com/watch?v=p5TVyZWpBP8)
 3. สารคดี ทางนำชีวิต ตอน “ธรรมะดับโรค” เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 05.00-05.30 น(https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A)
 4. รายการวิถิชีวิตบุญนิยม “580102 วิถิชีวิตบุญนิยม หมอเขียว มั่นแม่น ทองธรรม”(http://www.boonniyom.com/?p=3756)
 5. รายการ “มองโลก มองธรรม กับแพทย์วิถีธรรม” เผยแพร่ทางสถานีบุญนิยมทีวี เมื่อวันที่

– 10 พฤษภาคม 2558 (https://www.youtube.com/watch?v=VgYPijVv3RU)

– 2 กันยายน 2560 (https://www.youtube.com/watch?v=kpYGDLFv3WM)

– 9 กันยายน 2560 (https://www.youtube.com/watch?v=PWYpe70ILMo)

– 6 พฤษภาคม 2561 (https://www.youtube.com/watch?v=45rVcsitR_A))

– 25 สิงหาคม 2561 (https://www.youtube.com/watch?v=K05HnLYuye8)

– 2 กันยายน 2561 (https://www.youtube.com/watch?v=BjZPqu2wNu0&t=1544s)

 1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สารคดีธรรมชาติบำบัดพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 2. สารคดี สุขภาพดี วิถีไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11
 3. รายการ คนค้นคน “หมอเขียวศูนย์บาทรักษาทุกโรค” เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ มิถุนายน 2553
 4. รายการ เรื่องจริงผ่านจอ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

 

งานสื่อวิชาการออนไลน์ สถาบันวิชชาราม

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

12 ตุลาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 thoughts on “ประวัติและผลงาน อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)”

 1. ธนสาร แกมไทย /0861669042

  ผลเป็นมะเร็งลำไส้ลามไปตับ ขอเข้าไปรักษากับอาจารย์ จะต้องเดินทางไปติดต่อที่ไหนครับ