เริ่มต้นที่เรา : บัณฑิตา โฟกท์

เริ่มต้นที่เรา : บัณฑิตา โฟกท์ (มุกแสงธรรม)

ในเส้นทางการบำเพ็ญตามรอยบาทพระศาสดาและครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องถูกตรงนั้น ต้องเริ่มที่จะฝึกฝนที่ตัวเองให้ได้ก่อน เมื่อเรามีประสบการณ์ตรงที่เราทำได้แล้ว นั่นคือองค์ความรู้ที่แท้จริงที่เราสามารถจะนำไปแนะนำแก่ผู้ที่มีเคารพและศรัทธาต่อเราได้


เริ่มต้นที่เรา ทำได้อย่างไร 

“นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา นี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์” เป็นบททบทวนธรรมข้อที่๓ ที่ท่านอาจารย์หมอเขียวได้กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎกที่เป็นภาษาให้เข้าใจง่าย เมื่อข้าพเจ้ามาทำความเข้าใจให้ชัด ๆ เห็นว่านี่คือ แนวทางที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่เราจะสามารถบำเพ็ญช่วยตนเองและพี่น้องมวลมนุษยชาติได้มากที่สุด เพราะการที่เราปฏิบัติที่ตนเองได้ก่อนและพึ่งตนเองได้ก่อนนั้น จะเป็นพลังเหนี่ยวนำแบบองค์รวมทั้งสามมิติคือ การกระทำ คำพูดและความคิด เมื่อพี่น้องได้พบปะพูดคุยหรือเพียงแค่มองตาหรือได้ยินแค่เสียงก็สามารถเป็นพลังเหนี่ยวนำที่ดีงาม ให้ปฏิบัติตามเพราะเป็นพลังบริสุทธิ์ เริ่มต้นที่เรานั้นทำได้ทั้งหลายเรื่อง เช่น เรื่องการให้อภัย ข้าพเจ้าเริ่มจากข้อนี้ก่อน ไม่ว่าชีวิตจะเจอเหตุการณ์เลวร้ายเพียงใด สิ่งแรกที่ข้าพเจ้านำมาพิจารณาคือ การทำใจของตนให้ ให้อภัยต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ ก่อนเพราะถ้าเราให้อภัยต่อตนเองได้เราก็จะให้อภัยคนอื่นได้ และข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการให้อภัยนี้ เป็นการเริ่มต้นที่เราที่งดงามที่สุดในโลก ทำให้ข้าพเจ้าใจเย็น มีความเมตตากรุณาที่บริสุทธิ์ พร้อมที่จะให้โอกาสคนอื่นได้เริ่มต้นใหม่เสมอเช่นกัน และข้าพเจ้าได้น้อมนำมาเป็นอริศีลประจำใจ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีกิจกรรมที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันในชีวิต คือ การออกกำลังกายและการรับประทานอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เมื่อข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามและพิสูจน์ตาม เห็นการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายและจิตใจของตนอย่างชัดเจน ทำให้เกิดความเคารพและศรัทธาที่แรงกล้า เชื่อมั่นว่า วิธีปฏิบัตินี้แหละคือการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้จริง เพราะอย่างมากที่สุดก็ช่วยตัวเราเองได้ก่อน

บททบทวนธรรมบทนี้ จึงเป็นบทที่ข้าพเจ้าน้อมนำมาพิจารณาเป็นคติธรรมประการแรกก่อนที่คิดจะไปช่วยเหลือผู้อื่น และยังมีบททบทวนธรรม อีกหลายบทที่ข้าพเจ้าน้อมนำมาประกอบกันในการพิจารณา เชิญชวนพี่น้องที่สนใจใฝ่หาความเบิกบานและผาสุกในชีวิตเข้ามาอ่านและพิจารณาตาม เพื่อสร้างความผาสุกในชีวิตให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เจริญอภัย มีใจไร้ทุกข์ค่ะ


บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *