Skip to content

ขอเชิญเข้าห้องเรียนวิชชาราม ทุกวันเสาร์ 18:00 น. – 20:00 น.

ขอเชิญนักศึกษาสถาบันวิชชาราม เข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน สามารถเข้าห้องเรียนได้โดยผ่าน app “ZOOM” สามารถรับลิงก์ ที่จะพาท่านเข้าสู่ห้องเรียน ผ่านห้อง line นักศึกษา ส.วิชชาราม ก่อนเข้าห้องเรียนประมาณ 30 นาที

กิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ จะจัดทุกเย็นวันเสาร์ เวลา 18:00 น. – 20:00 น. โดยจะแบ่งเป็น…

  • รายการ ตรวจการบ้าน เวลา 18:00 น. – 19:00 น.
  • รายการ มาทำการบ้านกันเถอะ เวลา 19:00 น. – 20:00 น.

โดยทั้งสองกิจกรรม จะมีการบันทึกเทป เพื่อนำไปออกอากาศผ่านช่องทาง “หมอเขียวทีวี” จึงขอให้นักศึกษาทุกท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมความพร้อมที่จะร่วมรายการที่จะถูกนำไปเผยแพร่เป็นความรู้สาธารณะเหล่านี้

นักศึกษาที่พลาดกิจกรรมหรือสนใจรับชมย้อนหลัง สามารถรับชมได้ในทาง youtube หมอขียวทีวี (หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม) หรือติดตามทางเว็บไซต์วิชชารามแห่งนี้