การบ้าน : แนะนำตัวภาษานานาชาติ

แนะนำตัวภาษานานาชาติ

(ปรับปรุงครั้งล่าสุด 11 พ.ย.63)

จากการบ้านแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเมื่อปี 2019 ในปีนี้ได้ปรับปรุงมาเป็นภาษานานาชาติ ซึ่งจะเอื้อให้นักศึกษาวิชชารามได้ใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาอื่น ๆ ที่ถนัดมาแนะนำตัวได้ ซึ่งอาจจะมากกว่า 1 ภาษาก็ได้ โดยมีภาษาหลักเป็นภาษาไทย และงานนี้เป็นการบ้านที่ทำได้ตามความสมัครใจ ทำเสร็จก็ส่งเข้ามาในระบบเพื่อทำการเผยแพร่เป็นลำดับต่อไป

1). ประโยชน์ของการทำการบ้าน

  • ประโยชน์ตนเอง : ได้ฝึกการสื่อสารหลายภาษา, พัฒนาทักษะการส่งการบ้านออนไลน์, ได้เปิดเผยตัวตนที่ดีตามความเป็นจริง
  • ประโยชน์ผู้อื่น : ได้เป็นตัวอย่างของการทำดี เป็นแรงเหนี่ยวนำในการเสียสละ ให้ผู้คนได้ศึกษาบุคคลที่มุ่งปฏิบัติตนให้เจริญสู่ความพ้นทุกข์

2). ระยะเวลาส่งการบ้าน : ตั้งแต่ปัจจุบัน ไปจนถึงจะมีการเปลี่ยนแปลง

3). แนวทางการทำการบ้าน : พิมพ์ชื่อ นามสกุล และเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะนำมาแนะนำตัวใส่แบบฟอร์มพร้อมทั้งแนบรูปประจำตัว หรือรูปที่ตนเองได้บำเพ็ญกุศลร่วมกับหมู่กลุ่ม ไม่เกิน 5 ภาพเพื่อพอรู้จักกันโดยสังเขป

4). ช่องทางการส่งการบ้าน : ส่งได้ที่ [ google form ส่งการบ้านแนะนำตัวภาษานานาชาติ] (อ่านคำแนะนำเพิ่มเติมได้ในหน้าฟอร์ม)

ส่งการบ้าน


ดูตัวอย่างการบ้านแนะนำตัวภาษานานาชาติ

 “ดูการบ้านชิ้นอื่น ๆ ในหมวดแนะนำตัวภาษานานาชาติ กดที่นี่


เข้าสู่หน้าสรุปการบ้านในปัจจุบัน