ห้องเรียน วิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 3 วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564

รายงาน ห้องเรียนวิชาโภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 3
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
เวลาประมาณ 20:00 น – 21:00 น.

ศึกษาสาเหตุของการเกิดโรค กลไกการเกิดและการหายของโรค พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าวในห้องเรียน


บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ มีนักศึกษามาเข้าร่วมชั้นเรียนทั้งหมด 51 ท่าน ด้วยความเบิกบานใจ ช่วงต้นชั่วโมงเรียน มีการร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนว่าควรมีจำนวนกี่คน ในแต่ละกลุ่ม ได้ข้อสรุปว่าให้มีนักศึกษากลุ่มละ 5 คน และส่งรายชื่อในห้องนักศึกษาวิชาชารามภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ในช่วงแรก ดร.ภูเพียรธรรม ได้นำเสนอหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้คือเรื่องสาเหตุของการเกิดโรค กลไกการเกิดและการหายของโรค ซึ่ง ดร.ภูเพียรธรรม ได้ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าว ดังนี้ค่ะ

คุณ เพิ่มสุข สังคมศิลป์ การเกิดโรคคือวิบากร้ายและไม่สมดุลร้อนเย็น

คุณ ก้าน ไตรยสุทธิ์ เกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมือนโบราณพากิน กินแต่อาหารปรุงแต่ง กินตามในทีวี ก็เป็นโรค ไขมัน เบาหวาน ความดัน ถ้ายังกินเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินก็หายจากโรคไม่ได้ ถ้ามากินอาหารแบบแพทย์วิถีธรรมก็จะหายจากโรคได้ ด้วยการตั้งศีล ลด ละ เลิก กิเลส ถ้าเราจะเป็นหมอเราต้องแน่วแน่ฏิบัติตามยา 9 เม็ด ของอาจารย์หมอเขียว ได้เน้นเม็ดที่ 6 7 8 9  มาศึกษาได้ค่ะแพทย์วิถีธรรมยินดีต้อนรับเสมอ

คุณ ธัญมน หมวดเหมน เกิดจากระบบขับพิษของร่าย พฤติกรรมการกิน และจิตใจ มีความเจ็บป่วยทางร่างกาย เพราะได้รับร้อนเย็นไม่สมดุล ทำให้ร่างกายต้องขับพิษส่วนเกินออก จะหายได้โดยปรับสมดุลร่างกาย กินอาหารสมดุลร้อนเย็น ด้านจิตใจ ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

คุณ อัญชลี พุ่มแย้ม ปัจจัยแรกคือ จิตใจที่เป็นทุกข์ ร่างกายก็ทุกข์ไปด้วย ด้านอาหาร ปรับอาหารสมดุลไม่ได้ ต้องรู้ว่าร่างกายมีภาวะร้อน เย็น หรือร้อนเย็น แล้วเลือกปรับสมดุลให้เหมาะกับร่างกาย ดูแลสุขภาพด้วยยา 9 เม็ด ของอาจารย์หมอเขียว เน้นยาเม็ดที่ 6 7 8 และ 9

ดร.ภูเพียรธรรม ได้กล่าวว่า ทุกคนก็คงทราบกันดีแล้วว่าสาเหตุของการเกิดโรคคือ ร้อนเย็นไม่สมดุลและวิบากร้าย ซึ่งแม่ก้าน และมน ได้แลกเปลี่ยนไปแล้ว ใจหรือจิตวิญาณ เป็นประธานของสิ่งทั้งปวง ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐที่สุด ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ มีฤทธิ์ 70% บวกเกิน 100 ถ้าสามารถปรับใจได้ถูกตรง โรคหายได้ทันที วัตถุมีฤทธิ์แค่ 30% ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคคือ ร้อนเย็นไม่สมดุล ทำบาป ไม่บำเพ็ญบุญกุศล ความยึดมั่นถือมั่น ความอยากได้ดั่งใจหมาย ความกลัว ระแวง หวั่นไหวทำให้เป็นโรค การที่จะหายจากโรคได้ก็ต้องเป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตน เลือกสิ่งที่ดีให้กับเรา จะได้ไม่ต้องเหนื่อยถอนพิษให้ตนเอง กินอาหารด้วยความยินดี ฮึกเหิม ห้าวหาญ คึกคัก มีชีวิตชีวาในทุกสถานการณ์ การทำเหตุที่ถูกตรง ผลก็จะถูกตรง การผ่าตัดของจิตวิญญาณทำให้หายจากโรคได้ ซึ่ง ดร.ภูเพียรธรรม ได้ยกคำตรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก หลายสูตร เช่น กกจูปมสูตร อนายุสสสูตร สังคีติสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้หายจากโรคได้ พร้อมทั้งยกหัวข้อของบททบทวนธรรมบางส่วน ให้นักศึกษาได้อ่านและรับฟังร่วมกันด้วย

ในช่วงท้าย ดร.ผุสดี ได้แนะนำการใช้โทรศัพท์มือถือในการค้นหา วิชาโภชนปฏิบัติในส่วนของเอกสารรายวิชา ลิงค์วิดีโอการบันทึกการสอน และวิธีการส่งการบ้านใน google form ซึ่งสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ website ของสถาบันวิชชาราม (กดลิงค์)

ความเจ็บป่วยเกิดจากร้อนเย็นไม่สมดุลและวิบากร้าย ในด้านวัตถุสามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่สิ่งที่สมดุลร้อนเย็นเข้าไป ระบายพิษที่ไม่สมดุลออกมาและไม่เติมสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปอีก ในด้านจิตวิญญาณ ทำใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม ละบาป บำเพ็ญกุศล ทำจิตให้ผ่องใส โดยมีตัวชี้วัดคือ สบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุก

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
บันทึกโดย นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *