Skip to content

วิชา ภาพประกอบบทความ

วิชา ภาพประกอบบทความ

ผู้สอน : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

ที่มาและความสำคัญ

การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากเนื้อหาที่ครบถ้วน เข้าใจง่าย ยังมีส่วนเสริมที่สำคัญคือ รูปภาพประกอบเนื้อหาที่จะเพิ่มความน่าสนใจให้เนื้อหา และยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยดึงดูดให้เข้าถึงเนื้อหาได้ การสื่อสารด้วยภาพที่มีความสวยงามจึงเป็นตัวช่วยสำคัญให้บทความมีประสิทธิภาพในการสื่อสารออกไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. พัฒนาทักษะด้านศิลปะ มีความเข้าใจในองค์ประกอบศิลป์
  2. พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานให้น่าสนใจ
  3. เข้าใจจิตวิทยาการใช้สีให้เหมาะสมกับงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน

จำนวนคาบเรียน : เป็นหลักสูตรระยะสั้น

วันที่เรียน ตามนัดหมาย เวลา 18:30 น. – 19:15น. โดยประมาณ

เวลาที่ใช้เรียนต่อคาบ ประมาณ 45 นาที

ช่องทางการเข้าร่วม : โปรแกรม zoom รับลิงก์ ได้ในห้อง line “admin(สื่อ.หมอเขียว&วิชชาราม)” และ “นักศึกษา ส. วิชชาราม”

ต้องการใช้ : โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ , ทักษะการถ่ายภาพ,ทักษะการแต่งภาพ, การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

เอกสารประกอบการสอน

  • รูปแบบลักษณะงานที่จะใช้เป็นหลัก
  • ตัวอย่างงานในการศึกษา หาไอเดียในการเตรียมภาพ
  • การจัดวางองค์ประกอบศิลป์
  • ทฤษฎีการใช้สีในภาพประกอบ

เนื้อหา

  • ครั้งที่ 1 ( 7 ม.ค. 2564) : แนะนำการทำภาพประกอบที่เหมาะสม เรียนรู้ขอบเขตรูปแบบงานที่จะได้ใช้ ทฤษฎีการใช้สีในภาพประกอบให้เหมาะสม

วีดีโอบันทึกการเรียนการสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *