คลายรักคลายทุกข์ ep.12 โสดอย่างไรให้มีความสุข (3) การประพฤติตนเป็นโสด

ต่อเนื่องกันมาถึงตอนที่ 3 กับเนื้อหาชุด โสดอย่างไรให้มีความสุข ในตอนนี้จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประพฤติตนเป็นโสดอย่างมีความสุขในชีวิตประจำวัน

รายละเอียด

เนื้อหาหลัก  : เป็นโสดดี หรือมีคู่ (45 นาที)

วันบันทึกรายการ 14 มกราคม 2564

ผู้ดำเนินรายการ 1.ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ 2.ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ 3. ปิ่น คำเพียงเพชร

ปก : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ / ตัดต่อ : ปิ่น คำเพียงเพชร

รีวิวเนื้อหาในตอนนี้ (ผู้ดำเนินรายการ)

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

การประพฤติตนเป็นโสดนั้นเป็นการปฏิบัติที่สวนกระแส ต้องคุมกาย วาจา ใจ ในชีวิตประจำวันเราต้องพบเจอกับผู้คนที่หลากหลาย ไม่ชอบก็ผ่านไป แต่ถ้าชอบใจถูกใจล่ะ เรายังจะสามารถดำรงสภาพจิตที่ยังยินดีในการประพฤติตนเป็นโสดอยู่ได้ไหม

สติคือเครื่องกำหนดรู้อาการกิเลส ไปจนถึงกำหนดรู้ธรรมใด ๆ ที่จะนำมาทำลายกิเลส หรือทำลายความเห็นผิด หรือเปลี่ยนความเห็นที่ผิดเหล่านั้นเป็นความเห็นที่ถูก แต่สติที่สอนกันทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้ทั่ว นั่นเพราะไม่มีศีลเป็นตัวกำกับ ถ้าหากเรามีศีลเป็นตัวกำกับ เป็นข้อปฏิบัติ เช่นเรานำการประพฤติตนเป็นโสด ซึ่งก็อยู่ในหมวดศีลข้อ 3 ที่เป็นอธิศีล และเป็นอธิศีลของศีลข้อ 1 อีกด้วย พอรอมีศีลแล้วเราก็ค่อยปฏิบัติในขั้นสำรวมอินทรีย์ สติจะมาช่วยกำกับตรงนี้ กิเลสเกิดก็รู้ รู้แล้วก็ละ ละคือละเหตุแห่งความหลง ไม่ใช่แค่ละอาการที่เกิดนั้น ๆ แต่ล้วงลงไปละถึงจิตอุปาทานเลย ที่เหลือก็ฟังกันต่อในคลิปตอน 12 แล้วกันครับ

ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

โสดอย่างเป็นสุข อย่างมั่นคงเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ผู้ประพฤติตนเป็นโสดนั้นเรียกว่าบัณฑิต ส่วนคนฝักใฝ่ในเมถุนเป็นคนโง่เขลา ฉะนั้นผู้ประพฤติตนเป็นโสด เป็นผู้มีปัญญา เห็นทุกข์ โทษ ภัยในการไปมีคู่

คนที่ประพฤติตนเป็นโสด ในชีวิตประจำวันจะปฏิบัติตนอย่างไรให้รักษาความโสดไว้ได้ ทั้งที่รอบ ๆ ตัว สังคม สิ่งแวดล้อมล้วนมีเหตุปัจจัยกระตุ้นให้หลงไปตามกิเลสได้ เกิดความอยากมีคู่ได้ง่ายมาก ไม่เราไปชอบเขา ก็เขามาชอบเรา องค์ประกอบที่สามารถทำให้อยู่รอดปลอดภัยคือการมีมิตรดี ในที่นี้คือ สัตบุรุษ หมู่กลุ่มที่พากันลดละในเรื่องคู่ พากันไปโสด การอยู่ในสังคมที่ไม่ไปฝักใฝ่ในการหาคู่ สิ่งแวดล้อมที่หาไกลจากอบายมุข การเบียดเบียน

โสดอย่างเป็นสุข ไม่ใช่ว่าทุกคนที่โสดจะมีความสุขได้ เกิดจากการเห็นทุกข์ในการไปมีคู่ ลดกิเลสในเรื่องเสพกาม

ปิ่น คำเพียงเพชร

โสดอย่างไรให้มีความสุข ยังคงเป็นคำถามของคนส่วนใหญ่ในโลก และยังคงนึกภาพไม่ออกว่าคนที่เป็นโสดจะอยู่ได้อย่างมีความสุขนั้นเป็นไปได้ด้วยหรือ เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกจะไม่ยินดีที่จะอยู่เป็นโสดกันเพราะคิดว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นข้อด้อยข้อพร่อง

แต่ก็อาจจะมีคนโสดบางกลุ่มที่ลึกๆแล้วก็รู้สึกอยู่และเห็นว่า จริงๆแล้วการอยู่เป็นโสดนี่มันน่าจะดีกว่าการมีคู่นะ เพราะอยากไปไหนก็ได้ไปอยากทำอะไรก็ได้ทำ เพราะมีอิสระมากกว่า ภาระความรับผิดชอบก็น้อยกว่า แต่ก็ไม่รู้วิธีไม่เห็นภาพที่ชัดเจนถึงรายละเอียดในการที่จะปฏิบัติว่า แล้วจะต้องทำอย่างไรบ้าง คนเราจึงจะสามารถอยู่เป็นโสดได้อย่างผาสุกและยั่งยืนได้

คลายรักคลายทุกข์ EP. 12 ตอน “โสดอย่างไรให้มีความสุข 3” นี้ ก็จะอธิบายลงลึกขยี้เข้าไปถึงรายเอียดในภาคปฏิบัติรวมถึงการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเลยว่า การจะอยู่เป็นโสดอย่างผาสุกได้อย่างจีรังยั่งยืนนั้นควรทำอย่างไรกันบ้าง โดยผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านก็จะแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ตรงของตนเองจาการที่ได้ลงมือพากเพียรปฏิบัติจนเกิดมรรคเกิดผลจนได้พบกับความผาสุกยิ่งๆขึ้นมาตามลำดับ

ส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เชิญรับชมกันดูค่ะ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “คลายรักคลายทุกข์ ep.12 โสดอย่างไรให้มีความสุข (3) การประพฤติตนเป็นโสด”

  1. พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

    โสดอย่างไรให้มีความสุข เห็นด้วยอย่่างยิ่งค่ะที่คุรุตรงพุทธบอกว่า “อันดับแรกต้องมีความคิดว่าจะไม่มีคู่ก่อน” ชัดที่ตัวเราก่อน ประกาศออกไปเลย มั่นคงที่ตัวเรา นี่ชัดเจน แน่วแน่ ตัวเองเห็นด้วยค่ะ เหมือนกับที่ คุรุดิณด์ บอกว่า “ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์และหมู่มิตรดี” ต้องอยู่กับหมู่กลุ่มที่เขาชัดเจน ว่าจะอยู่เป็นโสด เลือกกลุ่มให้ถูกนี่สำคัญค่ะ เลือกเพื่อนหรือกลุ่มผิด กิเลสก็เอาไปกิน พอกิเลสเข้าก็จะลืมเลยว่า อยู่คนเดียวนะสบายกว่ากัน ก็จะไหลไปตามกิเลส นี้คือเรื่องจริงเลยค่ะ และขอให้หมั่นพิจารณาอยู่่ป็นเนือง ๆ ถ้าคนทั่ว ๆ ไปถือศีล 8 โอกาสจะเป็นโสดหรืออยู่โดยไม่มีคู่ น่าจะมีสูงกว่าคนทีถือศีล 5 ทั่ว ๆ ไปนะค่ะ ตัวเองเห็นอย่างนั้น ค่ะ สาธุ