การปลูกถั่วแขก : ก้าน ไตรยสุทธิ์

การปลูกถั่วแขก : นางก้าน ไตรยสุทธิ์ (ใกล้พร)

ถั่วแขก เป็นผักฤทธิ์เย็น เป็นผักที่ปลูกง่าย ทนแล้งได้ดี ไม่ต้องดูแลรักษามาก หากดินอุดมสมบูรณ์ดี และมีปริมาณน้ำเพียงพอ ต้นถั่วแขกจะเจริญอย่างรวดเร็ว และมักเก็บฝักสดมารับประทานเป็นผัก รสชาติหวาน กรอบดี หรือทำให้สุกโดยการต้ม หรือผัด

ลักษณะของพื้นที่เป็นภูเขา ที่ภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


ถั่วแขก ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ตั้งแต่ดินทรายไปจนถึงดินเหนียวจัด ความชื้นในดินต้องเพียงพอในช่วงออกดอก จึงจะทำให้ติดฝักได้ดี พื้นที่ที่ปลูกต้องได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน ถั่วแขกปลูกได้ตลอดปี

วิธีการปลูก

1. เตรียมเมล็ดพันธุ์
2. เตรียมดินดีในหลุมปลูก โดยมีขยะในครัว หญ้าสด หรือหญ้าแห้งก็ได้
3. หยอดเมล็ดลงในหลุมที่ปลูกหลุมละ 2 – 3 เมล็ด แล้วใช้ดินร่วนกลบ รดน้ำให้ชุ่ม จนกระทั่งเมล็ดนั้นงอก ต้นถั่วจะเริ่มเลื้อยเมื่ออายุได้ประมาณ 2 สัปดาห์

สภาวธรรม

ได้เรียนรู้การไม่ได้ดั่งใจ ทำใจได้หลายเรื่อง เดี๋ยวน้ำมา เดี๋ยวไม่มา รู้ความไม่เที่ยง หวังอะไรไม่ได้เลย ไม่ยึดมั่นถือมั่น ยอมอย่างเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *