การเข้าประชุมออนไลน์ด้วย Zoom บนโทรศัพท์มือถือ

เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้ปรับตัวเข้ากับยุคโรคระบาด ในช่วงของโควิด 19 ทำให้การประชุมออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมาก สำหรับ app ที่ใช้เป็นหลักก็จะเป็น app zoom ซึ่งนักศึกษาก็ต้องฝึกการใช้งาน ถึงจะเข้าร่วมได้โดยดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *