วิธีหาไอเดียมารีวิว(พิมพ์บทความ) : วิชา การเขียนบทความและการเผยแพร่

การเขียนรีวิว

จากห้องเรียนครั้งแรกในวิชา  การเขียนบทความและการเผยแพร่ ได้ให้แนวทางเบื้องต้น สำหรับการคิดเนื้อหาที่จะพิมพ์ในเรื่องต่าง ๆ

แบบสั้น

การรีวิวแบบสั้น ใช้ในกรณีมีข้อมูลน้อย มีเวลาน้อย ยังไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาหลักได้มากนัก ก็สามารถใช้แนวคิดเหล่านี้มาพิมพ์บทความได้ ซึ่งเนื้อหาควรมีความยาวประมาณ 10 – 20 บรรทัดขึ้นไป

  1. ความประทับใจแรก (ที่มีต่อหัวข้อ/ เนื้อหา)
  2. เชื้อเชิญให้มาชม (ตามศิลปะในการสื่อสาร)
  3. คำถามเพิ่มเติม ( ต่อยอดเนื้อหา)
  4. บรรยายบรรยากาศ
  5. ประโยชน์ที่ตนได้รับ

แบบยาว

การรีวิวแบบยาว ใช้ในกรณีมีข้อมูลมาก มีประสบการณ์มาก มีเวลาตกผลึกมาก เนื้อหาจะมีความยาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเรื่องให้พิมพ์มาก ความยาวที่เหมาะสม คือไม่ควรเกิน 1 หน้า กระดาษ A4 เนื่องจากผู้อ่านมักจะมีเวลาจำกัด

  1. นิยาย (เล่าไปเรื่อย ๆ ตามที่อยากเล่า เช่นประสบการณ์ตนเอง ผู้อื่น ฯลฯ)
  2. วิเคราะห์ (จับประเด็นมา แจกแจงตามภูมิ)
  3. อ้างอิง (เช่น อ้างอิง พระไตรปิฎก ครูบาอาจารย์ ผู้รู้ต่าง ๆ)
  4. เปรียบเทียบ ( เทียบผลสองอย่าง เช่น โลกียะ – โลกุตระ , สุข – ทุกข์)
  5. สมมุติ (สร้างเรื่อง ยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น)

สรุป

การพิมพ์ทั้งแบบสั้นและแบบยาว ก็มีประโยชน์ด้วยกันทั้งสองแบบ จึงควรประมาณให้เหมาะสม สั้นไปไม่รู้เรื่อง ก็สื่อสาระไม่ได้ ยาวไปวกวน คนก็ไม่อ่าน ดังนั้นการฝึกเรียบเรียงเนื้อหาก่อนพิมพ์ จึงจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความแม่นยำในการพิมพ์บทความต่าง ๆ เพิ่มขึ้นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 thought on “วิธีหาไอเดียมารีวิว(พิมพ์บทความ) : วิชา การเขียนบทความและการเผยแพร่”