งานวาไรตี้ 88 ปีโพธิบูชา l “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย”

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย”
ฉบับพิเศษ “งานวาไรตี้ 88 ปี โพธิบูชา”
โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก
วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2565
เวลา 15.30 – 17.45 น.

[คลิกเพื่อชมคลิปวิดีโอฉบับเต็ม]

วันนี้มีพี่น้องทั้งจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก และชาวค่ายเข้าร่วมรายการทั้งหมด 113  ท่าน ซึ่งได้มีผู้ร่วมรายงานผลการปฏิบัติ และตั้งศีลในรายการ 29 ท่าน มีผู้ตั้งศีลทั้งหมด 34 ท่าน (ตั้งศีลสดในรายการ 20 ท่าน และตั้งศีลผ่านแชท 14 ท่าน)

ดำเนินรายการ โดย  คุณกิ่งแก้ว ฉัตรมณีวัฒนา (เม) คุณประภัสสร วารี (กุ้ง) และคุณวิจิตร ตันเดชานุรักษ์

รายการสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย เริ่มต้นรายการด้วยยาเม็ดที่ 6 คือ มาร์ชชิ่ง [คลิกเพื่อชมคลิปวีดีโอ] และธรรมะเพื่อความผาสุก คือ การอ่านบททบทวนธรรมยาเม็ดที่ 8 ข้อ ดังนี้ 109 – 110 [คลิกเพื่ออ่านบททบทวนธรรม] และข้อ 111 – 118 [คลิกเพื่ออ่านบททบทวนธรรม


“แบ่งปันเรื่องราวการปฏิบัติธรรมตามแนวทางคำสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ และอาจารย์หมอเขียว
ตั้งจิตบำเพ็ญความดี เพื่อถวายเป็นโพธิบูชา
ต่อครูบาอาจารย์”

   • คุณสำรวม แก้วแกมจันทร์ : ตั้งศีล โฉลกธรรม 3 ชีพ กู้ชาติ คือ “ทำกสิกรรม และนำขยะมาทำปุ๋ย”
   • คุณพุธพรรณ ศรีธรรมูปถัมภ์ : ทำกสิกรรมไร้สารพิษ” ให้มากขึ้น
   • คุณบุษกร วรรธนะภูติ : ประมาณทำงานจากฐานตัวเอง ตามพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ คือ “No Planning, No Project และ No Problem”
   • คุณเกษร อินต๊ะปัญญา : บำเพ็ญทุกวันที่ทำได้
   • คุณวณิชชา จันทร์จรัสวัฒนา : ขอตั้งศีล ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ จะขอ “ปฏิบัติธรรม” ให้เจริญยิ่งขึ้น ๆ
   • คุณแพรลายไม้ กล้าจน : “เลือดเนื้อ จิตวิญญาณของตนเอง” ขอถวายงานศาสนา และมีชีวิตอยู่ปัจจุบันที่เล็กที่สุด
   • คุณจิรานันท์ จำปานวน : ขี้เกียจพิมพ์งาน จะเปลี่ยนตนเองให้ “มีความตั้งใจพากเพียรในการพิมพ์งาน เพื่อบำเพ็ญบุญกุศล”
   • คุณศิริขวัญ แซ่ลิ่ม : ตั้งใจทำงาน “พึ่งตน ด้วยการช่วยตนเอง และผู้อื่นให้พ้นทุกข์”
   • คุณบุญพิมพ์ไพร แซ่ลิ่ม : ขี้เกียจตื่นนอน จึงสวนกิเลส จะนอนอะไรนักหนา “เมื่อสวนกิเลสทัน ใจจึงเป็นสุข” 
   • คุณปัทมา ลีฬหาวงศ์ : ลดกิเลส ทำสิ่งดี ๆ เท่าที่ทำได้ “สืบสานคำสอนและช่วยงาน” พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ต่อไป
   • คุณแสงอรุณ สังคมศิลป์ : ขอบำเพ็ญตามพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ไป จนกว่าท่านจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคต” และรู้เพียรรู้พักให้พอดี
   • คุณนปภา รัตนวงศา : จะ “เบิกบานทุกเวลา และอ่านหนังสือพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ วันละ 1 หน้า”
   • คุณภูเพียรธรรม กล้าจน : อ่านหนังสือ” ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ วันละ 1 หน้า
   • คุณพิมพ์ : ใช้ชีวิตให้ “เรียบง่าย” มากขึ้น
   • คุณสุภัคษา เต่าถมตา : เลิกอยากได้ดีจากคนอื่น”
   • คุณฐิติมา ใหม่สมเด็จ : “อยู่กับปัจจุบัน และอ่านผัสสะ”
   • คุณชุติวรรณ แสงสำลี : เพียรเสมอ และสำรวมอินทรีย์”
   • คุณสุมิตชัย ศรีจันดี : ตั้งใจจะ “ขัดใจกิเลส” 1 เรื่อง ต่อวัน
   • คุณสมทรง นาคแสงทอง : ขอตั้งศีลเพิ่ม คือ จากที่ได้เลิกรับประทานเส้นทั้งหมดแล้ว ก็จะ “เลิกรับประทานเส้นต่อไป” เพราะ “เห็นโทษ” มากกว่าประโยชน์ในการรับประทานเส้น
   • คุณสีลำไพ วิไลสัก : เลิกขี้เกียจ และ หันมา “ขยัน” ล้างจาน
   • คุณถนอม วิไลสัก : เห็นกิเลส “ขี้เกียจ” ล้างสมุนไพรที่คุณแม่จะให้ล้าง จึงล้างสมุนไพรไปด้วย และล้างใจไปด้วย
   • คุณพรนภา บูรณศิริ : ขอตั้งศีล “ไม่คิดแทนผู้อื่่น”
   • คุณอุษา บุตรพรม : ขอตั่งศีล “ไม่ยึดดี และเอาดีจากผู้อื่น” เช่น เอาดีจากลูก
   • คุณสมใจ สิทธิพงษ์ : ขอตั้งศิล “เลิกน้อยใจและฟังผู้อื่นให้มากขึ้น”
   • คุณโนอาร์ทาน เลาเวอร์ : ขอตั้งศีล “จะแบ่งปัน และคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้” และแบ่งปันด้วยใจที่ “บริสุทธิิ์”
   • คุณธัญลักษณ์ นวลงาม : ขอเพิ่มศิล “จะไม่เอาดีจากผู้อื่น” ทำความดีเรื่อยไป ใจดีข้ามชาติ
   • คุณปุณยนุช ภูมิอมร : น้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่ง เคยดูประวัติและโพธิกิจของท่าน ขอน้อมกราบสุดหัวใจ ที่ท่านได้สร้างบุคคลที่มีคุณูปการแก่แผ่นดินไทย แผ่นดินโลก ที่ยากที่ผู้ใดจะทำได้ ดังที่กล่าวว่า “เราจะทำในสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยาก เราจะเป็นในสิ่งที่ผู้อื่นเป็นได้ยาก” ท่านสอนว่า “คนเราต้องอยู่เหนือสุข เหนือทุกข์ คือ ไม่สุข ไม่ทุกข์” ซาบซึ้งศรัทธาในทุกคำสอนของพ่อครู ขอให้พ่อครูมีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเราชาวอโศก ชาวแพทย์วิถีธรรม ตราบนานเท่านาน
   • คุณเครือแก้ว คุณะวัฒนา : ขอตั้งศีลเป็นโพธิบูชาพ่อครู ด้วยการพากเพียร “ลดกิเลส” ของตนเอง “อ่านจิตอ่านใจให้หลุดพ้นจากทุกข์กับทุกเหตุการณ์” พบนิพพาน พากเพียรทำความดี เสียสละแบ่งปันร่วมรวมพลังกับหมู่พี่น้องชาวอโศกและแพทย์วิถีธรรม
   • คุณกอบกุล ดีสุกใส : ขอเพิ่มศีล ช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด เพื่อจะได้ช่วยเหลือคนอื่นที่ศรัทธาได้
   • คุณตรีทิพย์นิภา ไทยรักษา : ตั้งศีล “ลด ละ เลิกกิเลส ทีละเรื่อง” ตามฐานจิตตนเอง
   • คุณจิราภรณ์ ทองคู่ : ขอตั้งจิต “งดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด ตลอดชีวิต” และนำคำสอนของพ่อไปปฏิบัติ

ตั้งศีล หมวด “ไม่เพ่งโทษผู้อื่น” มีดังนี้

   • คุณกิรณา สุขสุดกุลธน :ไม่เพ่งโทษใคร
   • คุณลดาวรรณ เสรีเสถียร : ไม่เพ่งโทษพี่สาว “ไม่จิก” สมาชิกในบ้าน
   • คุณ Sopana : ขอตั้งศีล “ไม่เพ่งโทษผู้อื่น และเชื่อชัดในกรรม ยอมรับสิ่งไม่ดีที่ประสบในชีวิต” ว่าเป็นผลจากการกระทำของตนเอง ด้วยความเต็มใจ
   • คุณกัลยา : ขอตั้งศีล ไม่เพ่งโทษผู้อื่น และ “เลิกเข้าข้างตัวเองว่า คิดถูกอยู่เสมอ” และเชื่อชัดในเรื่องกรรมว่า “สิ่งที่เราได้รับ คือ สิ่งที่เราทำมา”

ตั้งศีล หมวด “ออกกำลังกาย” มีดังนี้

   • คุณรจรินทร์ อักขะโคตร : “ทำโยคะ” วันละ 5 นาที
   • คุณเวียงทอง นุ่นภักดี :ขยัน” ออกกำลังกาย
   • คุณ Chinglan : ขอ “ร่วมตั้งศีล” ออกกำลังกายด้วย
   • คุณสุภารัตน์ จันโดน : ขอตั้งศีล จะออกกำลังกาย “ทุกวัน” พร้อมทั้ง “พึ่งตน และช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์”

รายงานข่าว โดย

ประภัสสร วารี / สังกัดสวนป่านาบุญ ๑ (ภาคอีสาน)

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.