620203 ข้อแนะนำและข้อควรรู้ การบ้านนักศึกษาวิชชาราม

เจริญธรรมสำนึกดี พี่น้องนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน

การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคนี้สมัยนี้ เพราะเป็นวิธีการเดียวที่จะเปิดใจคนในสังคมได้ ทำให้สังคมเข้ามาซึมซับธรรมะได้ เป็นการสืบสานพระศาสนาช่วยกันเข็นกงล้อพระธรรมจักรเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง

การศึกษาเพื่อมวลมนุษยชาติของสถาบันวิชชารามหลักสูตร จิตอาสาวิถีธรรมในช่วงท้ายของ ปีการศึกษา 2561 การเรียนการสอนและการสอบได้ดำเนินไปอย่างเข้มข้น ในค่ายพระไตรปิฎก รุ่นที่ 23 ชื่อรุ่น “ดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน ด้วย อริยสัจ 4” ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรม (Buddhist Dhamma Medicine Academic Center) สวนป่านาบุญ 2 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ด้านการเรียนการสอน อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (อาจารย์หมอเขียว) ได้บรรยายธรรมะขั้นสูงสุดให้สามารถปฏิบัติตามได้โดยง่ายเน้นการปฏิบัติดับทุกข์ทั้งแผ่นดินด้วยอริยสัจ 4 ขอเชิญนักศึกษาวิชชารามและผู้สนใจ ติดตามเรียนย้อนหลังในสื่อออนไลน์ตามช่องทางที่ปรากฏในเวบของสถาบันวิชชารามและสื่อออนไลน์ของแพทย์วิถีธรรม
  • ด้านการสอบของนักศึกษาวิชชาราม ได้แก่
  1. การนำเสนอผลของการปฏิบัติตามหลักอริยสัจ 4 คือ
  • แยกทุกข์อริยสัจหรือทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าดินทั้งแผ่นดินคือทุกข์ใจได้
  • ค้นหาสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์หลากหลายเหลี่ยมมุมตามลีลาของกิเลส
  • ทำใจไปสู่เป้าหมายนิโรธคือสภาพทุกข์ดับ “อิ่มเอิบ เบิกบาน แจ่มใส สุขสบายใจ ไร้กังวล อมตะนิรันดร์กาล”
  • ดำเนินอริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นวิธีการดับเหตุแห่งทุกข์ให้เท่าทันลีลาของกิเลส
  1. แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสาระให้มวลมนุษยชาติได้เรียนรู้ผ่านชีวิตบุคคลจริง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น อาทิเช่น ได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ, ได้บำเพ็ญบุญ (ล้างความไม่สบายใจ ความกลัว กังวล หวั่นไหว), ได้บำเพ็ญกุศล (เผยแพร่ผลของความเพียรลดกิเลสของตน, สาระธรรมแห่งชีวิตตน)
  • ด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชชารามต่อเนื่อง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำความเพียรอันดี ด้วยการส่งการบ้าน หรือ homeworkคือการนำเอามรรคผลที่นักศึกษาปฏิบัติได้มาบันทึกเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ทีมวิชาการได้บริหารจัดการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่อไป ติดตามรายละเอียดการบ้านได้ในเวบไซต์สถาบันวิชชาราม

ขอร่วมอนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมกันบำเพ็ญความเพียรเข็นกงล้อพระธรรมจักรสู่มวลมนุษยชาติด้วยการส่งการบ้านอย่างต่อเนื่องต่อไป

คณะทำงานสถาบันวิชชาราม

3 กุมภาพันธ์ 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *