การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

update 8 มี.ค. 2564

ร่วมส่งการบ้านกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนในแนวทางแพทย์วิถีธรรม

1).แนวทางการทำการบ้าน

  1. กสิกรรมไร้สารพิษในรูปแบบต่าง ๆ
  2. บารายคัลเจอร์และเพอร์มาคัลเจอร์
  3. ปลูกผืชผักผลไม้ ไร้สารพิษ
  4. ปลูกถั่วและธัญพืชต่าง ๆ
  5. การบริหารจัดการทรัพยากร (ทำปุ๋ยเอง จัดการขยะเป็นปุ๋ย)
  6. การเก็บเกี่ยวผลผลิต
  7. การรักษาและยืดอายุผลผลิต
  8. อื่น ๆ

2).การส่งการบ้าน

ดูการบ้านกสิกรรมไร้สารพิษที่ได้เผยแพร่แล้ว

*ดูการบ้านกสิกรรมเผยแพร่ตั้งแต่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จนถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

3).การฝากรูปภาพและเรื่องราวอ้างอิงต่าง ๆ เพิ่มเติม

ในแบบฟอร์มส่งการบ้านกสิกรรมฯ สามารถส่งภาพและวีดีได้ แต่ท่านก็ยังสามารถ ส่งไฟล์ไปฝากไว้ที่เว็บไซต์อื่น ๆ แล้วส่ง url อ้างอิงเพิ่มเติมเข้ามาได้

4).กลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลในเครือข่าย