เฉลยข้อสอบ สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

เฉลยข้อสอบและสรุปคะแนน สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จากการจัดการสอบออนไลน์โดยใช้ google formไปแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการนัดหมายมาพบกันในครั้งนี้เพื่อเฉลยข้อสอบ
มีนักศึกษาวิชชารามจากทั่วโลก เข้ามาร่วมฟังการเฉลยข้อสอบด้วยโปรแกรม ZOOM ถึง 61 ห้อง ประมาณ 70 กว่าท่านด้วยกัน เริ่มต้นเวลาเฉลย ตั้งแต่ 18:30 น.-20:30 น.รวมเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

การเฉลยข้อสอบในครั้งนี้ เป็นการเฉลยภายหลังการสอบรวมหมู่ใหญ่ไปเมื่อ 3 วันที่แล้ว และทยอยสอบมาเรื่อย ๆสำหรับผู้ที่ติดภารกิจ เป็นการจัดขึ้นโดยสถาบันวิชชาราม เพื่อเฉลยสอบครั้งแรก ของวิชาอริยสัจ 4 วิชาหลัก ของสถาบันวิชชาราม การฟังเฉลยก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักศึกษาวิชชารามเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับตอนสอบ ซึ่งจัดสอบใหญ่ในวันแรกมีจำนวน 90 ท่าน และบางส่วนทยอยทำส่งมาเพิ่มเติมอีกเรื่อย ๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมที่ประมวลผลสอบมานำเสนอในวันนี้มีถึง 102 ท่าน (ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ขณะนี้138 ผลสอบแล้ว)

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น.โดยเปิดให้นักศึกษาวิชชารามได้ทยอยเข้ามาพบปะพูดคุยกันก่อนเฉลยข้อสอบ เมื่อถึงเวลาทีมกรรมการเฉลยข้อสอบ ก็เริ่มเฉลยที่ละข้อ และเปิดโอกาสให้พี่น้องได้ ซักถาม พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อสงสัยในแต่ละข้อ กันด้วย และในวันพรุ่งนี้ ก็ได้นัดหมายจัดรายการพิเศษ ในช่วงเย็น 18.00 น.เป็นรายการ  เสวนาแลกเปลี่ยนสภาวธรรม ของนักศึกษาในการเข้าร่วมสอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 ในครั้งนี้ด้วย โดยนำเสนอให้พี่น้องได้เขียนเล่าสภาวะสั้น ๆ ของตนเองส่งมาในห้องไลน์ ชื่อ นักศึกษา ส.วิชชาราม หรือ นำส่งเป็นการบ้านเลยก็ได้  แล้วจะนำเรื่องราวนั้นมาแลกเปลี่ยนสภาวธรรมร่วมกันในรายการวันพรุ่งนี้ด้วยก็ได้

เฉลยข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ
ข้อ 1-18 เป็นข้อสอบวัดความเข้าใจพื้นฐาน
ข้อ 19-30 เป็นข้อสอบวัดเรื่องสภาวธรรม

การประมวลผลข้อมูลของผู้เข้าร่วมสอบและผลสอบที่ได้จากการใช้ google form มีดังนี้
    1. ประมวลผลการสอบโดยภาพรวม ของกลุ่มประชากรกลุ่มผู้เข้าสอบว่ามาจากสถานที่ที่ใด ภาคการศึกษาใดมาสอบในสัดส่วนเท่าไหร่ ภาคกลางมามากที่สุด 29% เกินความคาดหมาย ภาคใต้ และภาคอีสาน ตามลำดับ กลุ่มของคะแนนสอบที่ปรากฏที่สามารถประเมินคุณภาพที่ดีของข้อสอบในภาพรวมได้
    2. ประมวลผลการสอบโดยภาพย่อย เช่น ข้อไหนที่ตอบผิดกันมากที่สุด คือ ข้อ 2,6 และ 13 และรู้จำนวนผู้เลือกคำตอบในแต่ละข้อว่าเป็นอย่างไร เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้สอนและนักศึกษาเป็นอย่างมากในการเตรียมตัวในโอกาสต่อไป
    3. ประมวลผลในทางสถิติคะแนนที่ได้รับมีตั้งแต่ 10-30 คะแนน มีผู้ได้คะแนนเต็มถึง 2 ท่าน แสดงถึงคุณภาพข้อสอบที่ได้มาตราฐานพอควรเลยทีเดียว

เริ่มเฉลยข้อสอบตั้งแต่ข้อ1-30 โดยละเอียด ติดตามได้จากคลิบที่แนบมานี้

เฉลย ข้อสอบกลางภาควิชา อริยสัจ 4 ดังนี้

1 ก   2 ข  3 ก  4 ง  5 ข  6 ข  7 ข  8 ข  9 ค  10
11 ข  12 ง  13 ก  14 ค  15 ข  16 ง  17 ง  18 ก  19 ค  20
21 ค  22 ก  23 ก  24 ง  25 ง  26 ข  27 ก  28 ข  2930

โดยภาพรวม บรรยากาศในวันนี้นักศึกษาวิชชารามมาเข้าร่วมรับฟังเฉลยกันอย่างตั้งใจ และ อบอุ่น เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน มีการซักถาม ข้อสงสัยที่บางข้อท่านได้ตอบพลาดไป  มีการรับฟังกันและกัน ต่างน้อมรับ และนำข้อคิดเห็นมาน้อมนำไปปรับที่ตนในโอกาสต่อไป ยอมรับในข้อเฉลย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น เล่าสภาวะของตนเอง ในขณะที่ตอบผิดตอบถูกว่าคิดอย่างไร คุรุพุทธพรฟ้า หนึ่งในคุรุประจำวิชา ได้ตอบข้อซักถามเบื้องต้นให้พี่น้องได้รับความกระจ่าง ในสภาวะ และเห็นพ้องกับข้อเฉลยได้อย่างเบิกบาน อ่อนน้อมพร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน ไปตามสัจจะ ด้วยความปรารถนาดี สานสามัคคี และพากเพียรเรียนรู้ไปสู่ความพ้นทุกข์ของตนไปด้วยกัน

การเตรียมการก่อนมาเฉลยข้อสอบ ได้มีการเก็บข้อมูลจากการพบปะพี่น้องในกิจกรรมการต่าง ๆ ที่ได้พบเจอกันมาบ้างแล้ว ในวันนี้ยังมีอาสาสมัครจากนักศึกษาทีมแอดมินและพี่น้องนักศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่อาสามาช่วยทีมคุรุในการอ่านข้อสอบแต่ละข้อหลายท่านด้วยกัน นับเป็นการฟอร์มทีมงานที่ลงตัว อย่างเป็นปัจจุบัน สานพลังสามัคคี มีส่วนร่วมกันเป็นอย่างดี  และในช่วงท้าย ทีมแอดมิน ก็ขอโอกาสแสดงตนแนะนำตัว เพื่อพร้อมรับใช้พี่น้องในการช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งการบ้านวิชชารามเข้าเว็บไซด์สถาบันวิชชารามกันต่อไป

เจริญธรรม สำนึกดี
ณัฐพร คงประเสริฐ (ผู้บันทึก)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *