วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

วิชา อริยสัจ 4 เป็นวิชาหมวดเฉพาะของสถาบันวิชชาราม ชื่อเต็มคือ “อริยสัจ 4 สำหรับการแพทย์วิถีธรรม” มุ่งเน้นการดับทุกข์ใจโดยใช้ผสมผสานกับหลักการแพทย์วิถีธรรม โดยมีคุรุผู้ดูแลวิชานี้คือ ดร.ใจเพชร กล้าจน และ ดร.วรางคณา ไตรยสุทธิ์

การเรียนรู้ในวิชาเป็นการเรียนแบบออนไลน์ เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2563 แต่เพิ่งมีการเก็บคะแนนเพื่อประเมินผล ในห้องเรียนวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 13/2563 ช่วงสิ้นเดือนมีนาคมเป็นครั้งแรก ซึ่งการเก็บคะแนนในห้องเรียนจะเป็นการนำเสนอการบ้านหน้าชั้นเรียนเพื่อให้หมู่มิตรดีได้ประเมินให้คะแนน ต่อมาจึงมีการสอบภาคทฤษฎี ทั้งกลางภาคและปลายภาคตามลำดับ จนมาสรุปจบปิดคอร์สแรกกันในวันที่ 6 มิถุนายน 2564

บรรยากาศในห้องเรียน

การสอบกลางภาค

การสอบปลายภาค

การสรุปผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *