คะแนนสอบกลางภาควิชา อริยสัจ 4

คะแนนสอบกลางภาควิชาอริยสัจ 4 ในช่วงวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สรุปอย่างเป็นทางการ สำหรับนักศึกษาที่ส่งข้อสอบหลังจากวันที่ 12 พฤษภาคม รายชื่อจะอยู่ในเอกสาร คะแนนสอบเลยกำหนดเวลา (txt) ซึ่งคะแนนนักศึกษาทุกท่านที่สอบจะได้รับการบันทึกเข้าระบบ แต่การสรุปนำเสนออาจจะแตกต่างกันไป

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ (pdf)


คะแนนสอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (รวม)


คะแนนสอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (แยกสถานที่)


คะแนนสอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (แยกสังกัด)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *