ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 15

สรุปข่าวห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 15
English for Communication
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 12.30 น.

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 37 ท่าน ในวันนี้ คุรุ เบญจวรรณ ภูมิแสน ได้สาธิตการทำ power point และสอนเสริมเรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอน โดยใช้ power point  ของกลุ่มที่นำเสนอการบ้านในวันนี้

กลุ่มสาว สาว สาว นำเสนอการบ้านในหัวข้อ verb to be หลังจากจบการนำเสนอการบ้าน สมาชิกในกลุ่มได้บอกเล่าสภาวธรรมดังนี้

  • คุณพวงผกา โพธิ์กลาง (พรเพียรพุทธ) : มีโอกาสได้ฝึกการใช้เสียง ทำให้ออกเสียงได้ชัดขึ้น
  • คุณปริศนา อิรนพไพบูลย์ (ปรางน้อม) : ได้ฟื้นความจำขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้ชอบวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
  • คุณแก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม (แก่นเกื้อ) : ได้ประโยชน์ในการเรียนครั้งนี้
  • คุณจิราภรณ์ ทองคู่ (น้ำไพรศีล) : ไม่ได้ใช้มานานแล้วลืม มีโอกาสได้มาทบทวนอีกครั้งทำให้เข้าใจมากขึ้น

หลังจากจบการนำเสนอการบ้านของกลุ่ม สาว สาว สาว แล้ว คุรุเบญจวรรณ ได้กล่าวชมว่า ออกเสียงได้ดีมากจึงได้ถามว่ามีใครช่วยสอนให้ กลุ่มสาว สาว สาว ได้ตอบว่า มีคุรุแพรลายไม้ และได้ลองนำเสนอการบ้านในห้องนักศึกษาชวนทำกันบ้านก่อน จึงทำให้สามารถออกเสียงได้ชันเจน

คุรุเบญจวรรณ ได้กล่าวว่า อาทิตย์หน้าอย่างน้อยจะต้องมีการนำเสนอการบ้าน 2 กลุ่ม ในส่วนของ power point กลุ่มที่ยังไม่ได้ส่งมาให้ตรวจ สามารถส่งมาให้ตรวจได้ ซึ่งคุรุแพรลายไม้ก็เสนอว่าจะช่วยตรวจให้ก่อนเพื่อให้คุรุเบญจวรรณ จะได้ไม่ต้องทำงานหนัก คุรุเบญจวรรณ ได้กล่าวว่า ช่วยกันดูหลาย ๆ คน จะได้ไม่พลาด กลุ่มที่จะนำเสนอในวันเสาร์หน้าที่ได้ลงชื่อจองไว้แล้วมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มสวนป่านาบุญ 3, 2 และกลุ่มต้นกล้า

นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *