ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 34

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 34
English for Communication
วันเสาร์ ที่  14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 – 8.56 น.
เนื้อหาที่เรียน :  Memory Techniques

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 118 ท่าน คุรุนิตยาภรณ์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำห้องติว ห้องส่งการบ้านเพื่อได้ร่วมทบทวนกับเพื่อน ๆ คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน กล่าวเจริญธรรมสำนึกดี ช่วงแรกคุรุเบญจวรรณได้นำเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษสไตส์แพทย์วิถีธรรมตามที่เราได้เรียนเทคนิคการจำมาแล้ว 3 ระบบ คือ เทคนิครูปทรง ระบบเชื่อมโยง ระบบห้อง วันนี้จะเรียนเทคนิคการจำระบบเสียงสัมผัส ดังนี้ เลข 1 อึ่ง เลข 2 หนอง เลข 3 หนาม เลข 4 ปี่ เลข 5 หญ้าหรือย่า เลข 6 ปก(เสื้อ) เลข 7 เห็ด เลข 8 แสด เลข 9 ว่าว เลข 10 คลิป (ขลิบ) และให้นักศึกษาได้ร่วมทดสอบความจำระบบเสียงร่วมกัน

ซึ่งเทคนิคระบบเสียงสัมผัสสามารถนำมาใช้ผสมผสานกับเทคนิคที่เราได้เรียนมาแล้วต้องกล้าจินตนาการให้มากที่สุด ตลก คิดนอกกรอป ไม่ติดในรูปแบบ ถ้ายังไม่กล้าจินตนาการ จะไม่สามารถเรียกข้อมูลได้ทันท่วงที

ในช่วงที่สอง ฝึกจำและอ่านปฏิจจสมุปบาทป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ช่วงท้ายชั่วโมงเรียนให้นักศึกษาส่งการบ้าน ใช้เทคนิคระบบห้องในการจำบททบทวนธรรม และให้ส่งการบ้านเป็นการนำเสนองานกลุ่ม ตามเทคนิคที่เราได้เรียนมาสรุป
การเรียนเทคนิคการจำสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราต้องการจะจำได้ ทำให้ประหยัดเวลาในการเรียกข้อมูล ได้พัฒนาสมอง

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *