ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 33

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 33
English for Communication
วันเสาร์ ที่  6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 – 8.56 น.
เนื้อหาที่เรียน :  Memory Techniques

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 80 ท่าน คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน กล่าวเจริญธรรมสำนึกดี ช่วงแรกคุรุเบญจวรรณได้นำเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษสไตส์แพทย์วิถีธรรม ฝึกจำและอ่านอุปกิเลสป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และทบทวนครั้งละ 5 ข้อ

ในช่วงที่สอง ฝึกจำบททบทวนธรรม ข้อที่ 1 – 20 พร้อมคุรุเบญจวรรณ สอนเทคนิคการจำโดยใช้ action ในสิ่งของแต่ละอย่างจะทำให้จำได้ง่ายขึ้น หากใครสนใจเรียนเป็นภาษาอังกฤษคุรุเบญจวรรณจะส่งlink ให้ในวันอาทิตย์

ช่วงท้ายชั่วโมงเรียนให้นักศึกษาสามารถซักถามเกี่ยวกับบทเรียนได้

การบ้านในวันนี้ให้นักศึกษา ฝึกจำอุปกิเลส 16 และฝึกจำบททบทวนธรรมข้อ 1-20 สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ ส่วนกลุ่มแรกให้ทำบททบทวนธรรมข้อ 51 ขึ้นไป ให้ใช้ห้องมา recycle หรือจะทำห้องเพิ่มให้ถึงจำนวน 100 รายการ จะทำให้จำได้เป็น 1,000 รายการ

สรุป การทบทวนบทเรียนเป็นระยะ จะทำให้จำได้ดี แม้มีช่วงเวลาเล็กน้อย ก็นำบททบทวนธรรมมาจำได้ จะทำให้อยู่ในความจำระยะยาว

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *