ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 26

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 26
English for Communication
วันเสาร์ ที่  11 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.12 น.
เนื้อหาที่เรียน : หัวข้อการสนทนา และเทคนิคความจำ

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 33 ท่าน คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน กล่าวเจริญธรรมสำนึกดี และนำเข้าสู่บทเรียนดังนี้

  • ช่วงที่ 1 ในหัวข้อเกี่ยวกับการสนทนา

มีแขกรับเชิญเป็นคุณ Bob Mazur และคุณ Ed โดยเปิดโอกาสให้นึกศึกษาฝึกสนทนา ทักทายกันแบบธรรมดา ด้วยความเบิกบานใจ โดยในอาทิตย์หน้าให้นักศึกษาเตรียมพูดถึงงานอดิเรก และทำไมถึงชอบทำงานอดิเรกนั้น ถึงแม้จะดูง่าย แต่พูดจริง ๆ ก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไร ให้พูดประมาณคนละ 1/2 – 1 นาที

  • ช่วงที่ 2 บทเรียนเกี่ยวกับความจำ เป็นพื้นฐานของเทคนิคการจำ

คุรุเบญจวรรณ นำการบ้านของนักศึกษามาทดสอบความจำ โดยใช้ระบบห้องมาช่วยในการจินตนาการหลายท่านดังนี้ คุณเมย์ กิ่งแก้ว, คุณจิราภรณ์ ทองคู่, คุรุชุน จางคลาย, คุณมล มั่นแสงธรรม ผลการทดสอบ แต่ละท่านสามารถจำได้ดีมาก สามารถท่องย้อนหลังและสลับห้องได้ถูกต้อง เราจะจำได้ดีจากการจิตนาการเป็นเทคนิคการเชื่อมต่อข้อมูลจากประสบการณ์ในชีวิต เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่มาเชื่อมต่อกับสิ่งที่มีอยู่เดิมในเซลล์สมอง เรามีสิ่งของ 5 อย่างในแต่ละะห้อง จำเรียงแต่ละรายการ ถ้าได้ไม่ถึง 50 รายการ แค่ 30 รายการก็ได้ ให้ทดสอบตัวเองหรือให้เพื่อนทดสอบ โดยให้เรียงข้อมูลสิ่งของจากหมายเลข 1 -50 แล้วทดสอบว่า หมายเลขนี้คืออะไร และสิ่งนี้ หมายเลขเท่าไร โดยใช้รูปธรรม(สิ่งของ)เชื่อมกับนามธรรม(ความจำ) ย้อนไปย้อนมา และสลับห้อง

สรุป เทคนิคความจำโดยการใช้การจิตนาการด้านวัตถุมาเชื่อมโยงกับรูปธรรม เป็นการบูรณาการทำให้เกิดความจำได้อย่างน่าอัศจรรย์

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *