ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 22

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 22
English for Communication
วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.37 น.
เนื้อหาที่เรียน : active voice and passive voice และ present powerpoint

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 41 ท่าน คุรุเบญจวรรณ ภูมิแสน กล่าวเจริญธรรมสำนึกดี และแนะนำคุรุรับเชิญ  PIM LORENTZETTI  จากเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มาบรรยายในหัวข้อ active voice and passive voice

  • Active Voice คือ ประธานเป็นผู้กระทำกริยาโดยตรง  (เน้นว่าใครเป็นคนทำ)
  • Passive Voice คือ ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (ย้ายกรรมของ active มาเป็นประธานของ passive) รูปแบบโครงสร้างของ Passive Voice คือ Verb to be + V.3

กลุ่มที่จะpresentationในวันนี้ คือกลุ่มสานพลัง นำเสนอให้หัวข้อ article “a, an, the”

คุรุเบญจวรรณได้ Comment ให้กับกลุ่มสานพลัง ดังนี้

เป็นการpresent ที่ดีมาก ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่ได้เห็นความเพียรพยายาม ถือได้ว่าประสบความสำเร็จมาก ทำให้เห็นว่า การเรียนซ้ำ ๆ จะทำให้เข้าใจ การที่เราจะมา present ต้องศึกษาทบทวน ทำความเข้าใจก่อน ถึงจะมานำเสนอได้ การทำ output เป็นสิ่งสำคัญ มีปัญหาเรื่องการออกเสียง ซึ่งคุรุเบญจวรรณได้แนะนำ และพาออกเสียงที่ถูกต้อง พยายามดูบทเรียนเก่า ๆ เกี่ยวกับการเชื่อมเสียง และการออกเสียง

คุรุเบญจวรรณ ในสัปดาห์หน้า จะสอนเรื่องความจำ คำศัพท์ ความรู้ทุกอย่างเริ่มจากความจำ ไม่มีอะไรที่รู้โดยไม่จำ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยากให้ทุกคนได้เรียน

สรุป การ presentation เป็นการ output ที่ดี เพราะเราจะได้ไปค้นหาเนื้อหาที่จะมานำเสนอ เป็นการศึกษาทบทวนบทเรียนซ้ำ ๆ  ทำให้เกิดความเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจเราก็จะpresentได้

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
นฤมล ยังแช่ม (เข้มแสงศีล)
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *