ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 12

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 12
English for Communication
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 – 12:27 น.
เนื้อหาที่เรียน : English Grammar

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียน 53 ท่าน เป็นนักศึกษาจากภูผาฟ้าน้ำ 9 ท่าน ครั้งนี้เป็นวันแรกที่เริ่มเรียน Grammar เนื้อหาที่เรียน มีดังนี้ คือ
1. การใช้คำนำหน้านาม
Using Articles ได้แก่ a, an และ the
2. การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
Using Capital Letters (Uppercase Letters)

หลังเรียนจบคุรุเอ๋ ได้ให้นักศึกษาลองทำแบบฝึกหัด ทั้งในส่วนของการใช้คำนำหน้านาม และการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ คุรุเอ๋แจ้งว่าสัปดาห์หน้า จะไม่มีการสอน แต่จะให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทำการบ้าน หัวข้อทำ คือ “ไวยากรณ์” โดยให้เลือกหัวข้อ และส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มมาพรีเซนต์ คุรุเอ๋ อยากให้นักศึกษาที่ไม่เคยเรียนมาสอนดูก่อนพรีเซนต์ต้องส่ง Power Point มาให้คุรุเอ๋ดูก่อน 1 วัน

เรื่องที่จะพรีเซนต์ เช่น part of speech นาม กริยา บุพบท คุรุเอ๋ บอกสามารถหาเนื้อหาได้จากยูทูปซึ่งยูทูปมีข้อมูลเยอะมาก เราสามารถเรียนรู้ แล้วทำเป็น structure จากนั้นทำแบบฝึกหัด ให้นักศึกษาออกแบบฝึกหัดหลากหลาย อาจเป็น A B C D หรือเติมคำในช่องว่าง

สำหรับกลุ่มรายงาน คุรุเอ๋กำหนดกลุ่มละประมาณ 3-4 คน ซึ่งคุณแพรลายไม้บอกอาจเป็นกลุ่มเดิมที่เคยแบ่งกลุ่มก็ได้ ระยะเวลาพรีเซนต์ ไม่ต่ำกว่า 30 นาที และไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง Project นี้ใช้เวลา 2 เดือน โดยในแต่ละสัปดาห์ จะมี 2 Topics

สามารถใช้ Link นี้ได้ตลอดปีการศึกษา
https://us02web.zoom.us/j/81388116236#success
Meeting ID: 813 8811 6236

ประภัสสร วารี
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *