อริยสัจ 4 (ฉบับเด็ก)

อริยสัจ 4 (ฉบับเด็ก)

ทุกข์(เวทนา):
คือไม่สบายใจเรื่องไหน

สมุทัย(เหตุแห่งทุกข์):
ยึดว่าถ้าได้ตามที่อยากจะสุขใจ ชอบใจสบายใจ
ไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจ ไม่สบายใจ
เพราะคิดว่าได้จะสุขใจจะชอบใจ ได้ตามใจตัวเองจะสุขใจ
ถ้าไม่ได้ตามใจตัวเองจะทุกข์ใจ กลัวไม่ได้ตามใจตัวเอง
หรือได้ตามใจตัวเองจะเป็นสุข

นิโรธ(สภาพดับทุกข์): แบ่งเป็น 2 เรื่อง
1. เรื่องไม่ดีไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ใจอะไร ไม่ได้ก็สบายใจดี

2.เรื่องดี เราอยากให้เกิดดี ได้ก็สบายใจไม่ได้ก็สบายใจ

มรรค (ข้อปฎิบัติในการดับทุกข์):
ตั้งศีลมาเลิกกิเลส
ตั้งศีลไม่ตามใจกิเลส
ตั้งศีลมา ลด ละ เลิก ความคิด พูด ทำเเบบกิเลส
โดยพิจารณาความไม่เที่ยง และโทษของกิเลส พิจารณาประโยชน์ของการไม่มีกิเลส โดยการใช้บททบทวนธรรมให้เหมาะสม


ดร.ใจเพชร กล้าจน(หมอเขียว)

26 มกราคม 2564 พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *