หน้าที่และการบำเพ็ญในหมู่กลุ่มวิชาแอดมินฯ

หน้าที่และการบำเพ็ญในหมู่กลุ่มวิชาแอดมินฯ จากการสอบกลางภาค วิชา Content admin 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ท่านมีส่วนในการทำงานกลุ่มอย่างไร? กลุ่มได้ประโยชน์อะไรจากท่าน?

*แต่ละข้อเป็นคำตอบรายบุคคล

คำตอบที่ 1

ทำเท่าทำได้ รับฟังมติหมู่ ก็แสดงความคิดเห็นและก็สลายอัตตา

คำตอบที่ 2

ทำการบ้านอาหารอาหาร กสิกรรม ทำรูป ทำข่าว ร่วมตัดสินใจในงานต่าง ๆ ร่วมกัน กลุ่มได้ประโยชน๋คือเป็นพลังใจ พลังปัญญา พลังบารมีร่วม เวลาเจอปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงาน ทำให้ผ่านไปได้ด้วยดี รวมทั้งเป็นแรงเหนี่ยวนำให้ทำในสิ่งดี ๆ ซึ่งกันและกัน

คำตอบที่ 3

มีส่วนในการทำงานกลุ่ม คือ
เป็นผู้ฟัง ผู้เสนอ และผู้ค้านแย้ง ที่ดี ในบางครั้ง
2.ช่วยงานกลุ่มตามภูมิปัญญาที่มี คือ ส่งการบ้านทุกสัปดาห์ ตรวจทานงานตัวเองอย่างน้อย 2 รอบ ก่อนที่พี่น้องในกลุ่มจะเข้ามาตรวจ
3. ประชุมตรวจงานพร้อมหมู่กลุ่ม เพื่อเป็นการสานพลังความเป็นหมู่กลุ่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในการทำงาน
4. ช่วยเหลือพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือ เท่าที่ความสามารถเราพอจะช่วยได้

กลุ่มได้ประโยชน์จากข้าพเจ้า คือ
1. ได้ 1 เสียงในการลงมติหมู่ เมื่อมีการโหวตหรือ ตัดสินอะไรบางอย่างจากหมู่กลุ่ม
2. ได้เสียงหัวเราะ ความเบิกบานและความเป็นกันเองฉันพี่น้องจากข้าพเจ้า
3. ได้กำลังสำคัญในการทำงานเข็นกงล้อพระธรรมจักร และ ผัสสะจากข้าพเจ้า
4. ได้เรียนรู้ ชีวิตความเป็นอยู่ของข้าพเจ้าผ่านออนไลน์

คำตอบที่ 4

ร่วมอปริหานิยธรรมกับหมู่กลุ่ม ร่วมรับฟังหมู่และได้เล่าสภาวธรรมขณะทำงานร่วมกับหมู่ กลุ่มได้รับประโยชน์แค่ได้พลังเสริมมาร่วมทีม

คำตอบที่ 5

มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งเล็ก ๆ ในการมาหลอมรวมพลังกันทำกิจกรรมการงานที่ดีเท่าที่ทำได้ เพื่อสื่อสารงานพระโพธิสัตว์ ไปให้กว้างไกลยิ่งขึ้น จากการเอาภาระของทีมคุรุเป็นต้นแบบที่ดี ที่มีความสม่ำเสมอ ช่วยแบ่งเบางานคุรุ และพากเพียรฝึกฝนตนเองในการลดกิเลสไปด้วย เมื่อเราลดกิเลสไปได้เท่าไหร่ เราก็ได้พลังแรงกาย แรงใจ และแรงปัญญา มาร่วมทำกิจกรรมการงานที่ดีกับหมู่มิตรดีต่อไป ตราบเท่าที่จะเป็นไปได้ และโอกาสเอื้ออำนวย

มีประโยชน์อะไรต่อกลุ่ม ฝึกฝนตนเองตามแบบที่ทีมคุรุพาทำ ท่านสอนเรามาเราก็แบ่งปันต่อ ฝึกฝนโดยใช้หลัก สารานิยธรรม6 พุทธพจน์7 เสนอดี แล้วเอาตามมติหมู่ ในการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก มีส่วนร่วมในการให้โอกาสตนเองและพี่น้องได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทักษะการทำกิจกรรมการงานต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาจากทีมคุรุและหมู่มิตรดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาวธรรมกันและกันเสมอ ๆ เป็นแรงเหนี่ยวนำที่ดี คบคุ้นกันมากขึ้น ไม่เพ่งโทษถือสากัน ปวารณาตนให้พี่น้องช่วยบอกกล่าวตักเตือนกันได้ อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ ฝึกให้แล้วไม่เอาอะไรตอบแทน ยิ่งให้กลับยิ่งได้ ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีแม้ยังพร่องอยู่ก็ตาม หนักนิดเบาหน่อยก็พร้อมให้อภัยกัน

คำตอบที่ 6

ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มดังนี้คือ
1 ร่วมประชุม
2 ร่วมส่งการบ้าน
3 ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาของภาระ งานกลุ่ม
4 ร่วมให้ความคิดเห็น งานของพี่น้องที่ส่งเข้ามา เช่น ช่วยแก้คำผิด ช่วยแสดงความคิดเห็นความเหมาะสมของภาพประกอบ เป็นต้น
กลุ่มได้ประโยชน์อะไรจากข้าพเจ้า ได้คำตอบจากการสอบถามในกลุ่มดังนี้คือ ได้พลังและกำลังใจ ได้ความอบอุ่น ได้รับคำชี้แนะแลกเปลี่ยนคติธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ ได้รับโอกาสให้บำเพ็ญลงบทความให้มีการบ้านส่งของกลุ่ม

คำตอบที่ 7

ได้ร่วมอปริหานิยธรรมสรุปงานสรุปใจกันทุกสัปดาห์ ได้ช่วยกันตรวจงาน ช่วยกันแก้ปัญหา ช่วยกันตรวจภาษา เรียบเรียงภาษา ช่วยแสดงความคิดเห็นรูปภาพประกอบที่เพื่อนทำ ช่วยเพื่อนทำในส่วนของเนื้อหาข่าวของงานกลุ่ม

เพื่อนบอกได้ประโยชน์จากเราในมุมของการเป็นแรงเหนี่ยวนำทำให้มีฉันทะในการบำเพ็ญยิ่งขึ้น

คำตอบที่ 8

ส่วนตัวเองพึ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ค่อยมีความรู้ในการใช้โปรแกรมมากนักได้เพียงช่วยตรวจการบ้าน​ ตรวจก็ความที่เขียนผิด​และเข้ามาประชุมเป็นประจำ​ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆถ้ามีอะก็เสนอแนะเท่าที่ตัวเองพอจะทำได้​ส่วนกลุ่มได้ประโยชน์ก็น่าจะทำให้ทุกท่านได้มาบำเพ็ญประโชยน์ในการสอนซึ่งแต่ละท่านมีใจที่จิตใจดีช่วยแนะนำด้วยจิตที่เมตตาทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชนด้วยใจที่เบิกบานเป็นสุข

คำตอบที่ 9

ข้าพเจ้ามีส่วนร่วม
-ส่งข้อมูลวัตถุดิบเพื่อให้พี่น้องบำเพ็ญต่อ
-ส่งกำลังใจให้พี่น้อง
-เป็นผัสสะให้พี่น้องเมื่อข้อมูลไม่ครบเขียนผิด
หมู่กลุ่มได้ประโยชน์อะไรจากท่าน
หมู่กลุ่มได้พลังใจจากข้าพเจ้า ทุกครั้งที่มีการอปริหานิยธรรม ข้าพเจ้าได้เข้าไปร่วมแรงร่วมใจได้ช่วยเติมเต็มพลังหมู่ ได้ร่วมรับฟังพี่น้องเล่าสภาวธรรมเติมเต็มกำลังให้กัน

คำตอบที่ 10

มีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลบทความ ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารสุขภาพ, กสิกรรมไร้สารพิษ, บทความบันทึกการเรียนรู้ตลอดชีวิตและอื่น ๆ และร่วมทำบทความผ่านโปรแกรมWord press
กลุ่มได้ประโยชน์อะไรจากข้าพเจ้า ได้มุมมองที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและกิเลส คือได้เทคนิคความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเมื่อข้าพเจ้าได้แบ่งปันสภาวธรรมโดยการเปิดเผยกิเลสของตัวเองออกไป หมู่กลุ่มได้แลกเปลี่ยนร่วมสังเคราะห์ ได้เติมเต็มจิตวิญญาณกัน กิเลสของข้าพเจ้า เป็นผัสสะให้พี่น้อง ได้เห็นเหลี่ยมมุมที่แตกต่าง

คำตอบที่ 11

มีส่วนร่วมเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทั้งงานนอกและงานในตามภูมิเช่น การแก้ปัญหาการตรวจการบ้านที่พี่น้องไม่สามารถจัดสรรเวลาได้ตรงกัน การแบ่งปันคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ มีส่วนร่วมประชุมอปริหานิยธรรมประจำสัปดาห์
กลุ่มได้ประโยชน์อะไรจากข้าพเจ้า จากที่ได้สอบถามพี่น้อง ได้พลังและกำลังใจ ได้รับความเมตตาทั้งงานนอกและงานใน

คำตอบที่ 12

ได้ร่วมคิด ร่วมเสนอความคิดเห็น ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับพี่น้องหมู่กลุ่ม ซึ่งต่างก็ได้เพียรฝึกฝนการลด ละ เลิกความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสความลวงต่าง ๆ สลายอัตตาตัวตนของตัวเองและได้รับโอกาสมาชดใช้วิบากกรรมร่วมกัน

คำตอบที่ 13

การทำงานของกลุ่มทุ่งนา ได้แบ่งงานกันทำตามความสามารถและเวลาที่มีของแต่ละคน โดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและหมู่กลุ่ม
ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้
แจ้งให้หมู่กลุ่มได้ทราบว่า งานที่กำลังจะทำและดำเนินการไปแล้วมีอะไรบ้าง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันจะได้ไม่ทำงานซ้ำซ้อน
2. นัดหมายการประชุม เข้าร่วมประชุมกับหมู่กลุ่ม และทำงานร่วมกัน เท่าที่สามารถทำได้
3. ทำงานเนื้อหา ทำภาพประกอบ นำข้อมูลไปทำต่อใน WordPress ให้เสร็จในแต่ละโพสต์ และช่วยกันตรวจงานก่อนที่จะเผยแพร่ร่วมกับหมู่มิตรดี
ประโยชน์ที่คาดว่ากลุ่มจะได้จากการทำงานข้าพเจ้า คือ การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น สุขกาย สุขใจ เข้าใจซึ่งกันและกัน ขัดเกลากันและกัน

คำตอบที่ 14

ส่งบทความและข่าวตามธรรม เท่าที่ทำได้ ได้ร่วมช่วยคิดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะใส่ใน Slug ทำภาพบทความส่งให้หมู่พิจารณา ส่งการบ้านและบทความของพี่น้อง ประชุมตามธรรม กลุ่มได้ประโยชน์ คือ พลังงานการวางใจที่จะทำงานตามธรรม จะพยายามไม่โลภเหมือนเมื่อก่อน เหนี่ยวนำพลังงานความพอดีพอเหมาะเท่าที่ทำได้ ในเรื่องวัตถุ ส่วนตัวมองว่าพี่น้องในกลุ่มมีความสามารถกันทุกท่านอยู่แล้ว ถึงจะมีหรือไม่มีเรา ท่านก็สามารถทำงานนอกได้ดีค่ะ

คำตอบที่ 15

ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มคือ ด้านเทคนิค รับการบ้านจากพี่น้องมาลงข้อมูลในเว็ปไซส์ ทำรูปภาพประกอบโพส ร่วมอปริหานิยธรรม เสนอความคิดเห็น สนทนาธรรมตามภูมิของตน แก้ปัญหางานในงานนอกร่วมกันกับหมู่ กลุ่มได้ประโยนช์ จาการได้สอบถามพี่น้อง คือได้พลังหมู่ ได้กำลังใจ เป็นกำลังเสริมด้านเทคนิคที่พี่น้องไม่ถนัด

คำตอบที่ 16

ในการทำงานกลุ่มครั้งนี้ไม่ได้ช่วยพี่น้องทำงานเลยเ เเต่ขอตั้งจิตร่วมอนุโมทนาสาธุกับพี่น้องหมู่กลุ่มที่ร่วมกันบำเพ็ญเรียนรู้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *