รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุก ครั้งที่ 123

รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุก ครั้งที่ 123
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
เวลา 20.00 น. – 22.03 น.

ทบทวนธรรมในวันนี้มีพี่น้องเข้ามาร่วมรายการ 33 ท่าน เนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้ คือ
1. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
2. เจโตปริยญาณ 16
3. ทำตามกิเลสก็ไม่สุข จะทำตามพุทธะก็ทำไม่ได้
4. เกินฐานอาศัย แล้วไง ทุกข์สิ
5. ทุเรียนผิดตรงไหน ?
6. ขอทีมสุขภาพห้องไลน์ เพื่อให้ความรู้ผู้ติดเชื้อโควิดที่ถูกกักตัว
7. อย่าอาบน้ำกลางคืน ไอแล้วจะลงปอด

ช่วงต้นรายการดร.น้อมพรฟ้า พาพี่น้องทบทวนพระไตรปิฎก (ฉบับหลวง) เล่มที่ 14 ข้อที่ 140  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน “จิตในจิต” ซึ่งอยู่ในข้อ 3 ของสติปัฏฐาน 4  ต่อด้วยทบทวนเจโตปริยญาณ 16

ในบันทึกนี้ขอยกตัวอย่างมาบางส่วน :
ข้อ 7. สังขิตฺตํจิตตํ … สภาพ หดหู่ ไม่อยากเจอใคร มีกิเลสก็กดไว้ สภาพหนีผู้คน
ข้อ 8. วิกขิตฺตํจิตตํ … สายฟุ้ง เช่น ไปเที่ยว แล้วไปกินอาหารร้านไหน กิเลสฟุ้งไปเรื่อย

สายเจโต ทำแบบไหนก็แบบนั้น ต้องเอาปิติให้มาตื่นตัว สายปัญญา พอฟุ้งต้องมาสงบ ปัสสัทธิ สายปัญญาเวลาทำงาน ก็จะคิดว่าทำไมไม่ทำแบบนี้ ถ้าฟุ้งไปเรื่อย ก็จะคิดต่อไปอีก ประโยชน์ของการรู้ตรงนี้ ได้เปรียบ ถ้าสายโจโต และสายปัญญาอยู่ด้วยกัน จะเห็นมุมมองของกันและกัน เจโต ฉลาดจะไปหาคู่เป็น ปัญญา ถ้าไม่ฉลาด บอกไม่อยากไปยุ่งกับปัญญา เพราะคิดเยอะ

ในส่วนที่พวกเราเรียนรู้ จรณะ 15  วิชชา 8 โพธิปัก 37 ปฏิจจสมุปบาท พวกเรามีสภาวะ แล้วเรียนรู้ปริยัติตาม ถ้าท่องจะจำไม่ได้ เจโตปริยญาณ อยู่ในวิชชา 8

คุณจิตรา (ตา) … กามราคะ ก็รู้ว่ามีกามราคะ เรารู้ว่ามีกาม 100% ทุกครั้งไม่เคยพิจารณา เมื่อก่อนปรี๊ด 100% แล้วลดลงตามลำดับ

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … นี่คือ เจโตปริยญาณ 16 ฟังภาษาแล้วเทียบสภาวะเราได้ ตรงนี้เป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีสัตบุรุษขยาย จะเข้าใจเองไม่ได้ พวกเราถือว่าทำกุศลมาดี ถึงฟังคำนี้เข้าใจ รู้ภาษาแต่ไม่เข้าใจก็มี ถ้ามีวิบาก ให้ศรัทธา ทุกคนทำมามาก ถึงมาอยู่ร่วมกัน ถ้าปฏิบัติธรรมดา จะไม่มาเข้าใจรู้เรื่อง เราอยู่ร่วมกันมาร้อยยี่สิบกว่าวัน

เรื่องดอกไม้เราต้องตรวจว่าจิตเรามีราคะในดอกไม้ เห็นดอกไม้ตากระทบรูป มีความชอบในจิต ถ้าเรามีสติปัฏฐาน 4 คือ รู้จิตในจิต กระทบรูปภายนอก หูกระทบเสียง เป็นรูปธรรม จิตในจิตมีความชัง ต้นรากของทุกเรื่อง คือ “กาม” มีความกำหนัด ราคะ สุขลวงที่ได้รับ สุขลวง คือ กำหนัด หรือราคะ วิราคะ คือ จางคลาย สละคืน

โทสะ หรือพยาบาท เกิดขึ้นจากไม่ได้ดั่งใจ จะชัง คนจะโกรธ เพราะไม่ได้สมใจ ถ้าล้างที่โกรธ จะไม่ได้ล้างที่ต้นตอ เราต้องตามไปดูรากของมัน ตรงกำหนัด คือ ชอบอะไร สุขลวงอะไร จับสุขให้ได้ พิจารณาไตรลักษณ์ของสุขลวง ถ้าทำให้สิ้นเกลี้ยง ต้องไปให้ถึงตัวนี้

คุณเสาวนีย์ … บางทีรู้ไม่ดี แต่ยั้งไม่อยู่ ปล่อยออกไปซักหน่อย อยากจะยั้งแต่มันตีกัน มีเสาวนีย์ 1 กับเสาวนีย์ 2  อีกเสาวนีย์บอกหยุด อีกเสาวนีย์บอกซักหน่อยเถอะ บางทีก็เอาอยู่ บางทีก็เอาไม่อยู่

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … พี่เสาวนีย์พูดว่ามันอยู่ด้วยกัน จึงรู้สึกให้ไปทำตามที่กิเลสอยาก ก็ไม่สุข จะทำตามพุทธะก็ยังทำไม่ได้ อยู่ระหว่างทาง ยังไม่ถึง “ถ้าเราเห็นโทษไม่ชัด จะเห็นสองทางแบบนี้” เราควบคุมไม่ทำไม่ได้ เรายังไม่เห็นทุกข์ในสิ่งนั้นชัด เรามีส่วนคนดี ติดดีในสิ่งที่ติด “สิ่งชั่วเห็นง่าย ติดดีเห็นยาก”

คุณเสาวนีย์ … ถ้าไม่เกิดผัสสะจะไม่รู้เราคืออะไร

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … อยู่ในหมู่มิตรดีจะเห็นว่า ดีที่ติดไม่ได้ ถ้าทำดีได้ ทำดีด้วยความติด เป็นความผ่านแพ้ เมื่อสัตบุรุษบอก หรือหมู่ช่วยชี้ พี่เสาวนีย์พูดว่าสู้มันอยู่ เป็นระหว่างทาง ดีอยู่วางไม่ได้ กิเลสมันเลยชนะ เลยมีช่วงที่มันชนะ ความแววไวไม่พอ พอทำไปเรื่อย ๆ ก็ทันไปเรื่อย ๆ ความถี่ของการตามทันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สุดท้ายจะเป็นความตั้งมั่น ได้บ่อยขึ้น ๆ ความตั้งมั่นที่เราสู้ได้ จากนั้นเราจะเข้าสู่โหมดปกติ พอแตะมาก็ล่วงเลย

คุณหมอกานดา … อยากแลกเปลี่ยน ประเด็นคุณเสาพูด รู้ทั้งรู้ จะไปทำกิเลสก็ไม่เป็นสุข ทำตามพุทธะก็ไม่มีแรงมากพอ จะไปทางไหนดี ส่วนตัวจะประมาณ กำลังพอมั้ย ถ้ามีสมถะอดทนอดกลั้นต้องชนะ เราจะประมาณว่าอดทนได้มั้ย ถ้าอดทนได้ก็อดทน ถ้าไม่ได้ก็ยอมแพ้

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … อาจารย์ใช้ว่า ฐานอาศัย เราจะอาศัยอย่างผาสุก ถ้าเกินฐานจะทุกข์อยู่ พุทธะจบที่การประมาณ นิดหน่อยท่องไว้ ถ้าเราประมาณได้พอเหมาะ จะไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่น ถ้าเราทำแบบที่ไม่ใช่ฐานอาศัย เราอยากอยู่ เราเบียดเบียนตัวเอง ถ้าประมาณไม่ดี ก็เบียดเบียนคนอื่น

อรวิภา (อร) … แลกเปลี่ยนตรงที่อาเสาวนีย์พูด ตอนฝึกใหม่ ๆ อรก็มีสภาวะนี้ อรก็ได้อาศัย พอตั้งศีลจะชัดเจน พอผิดจะมีวิบาก ฐานอาศัยวิบากจะไม่ชัดเจน พอไม่ใช่ฐานอาศัยจะทุกข์ เช่น ตั้งศีลไม่กินขนม โทษภัยจะชัดเจน ถ้าเป็นฐานอาศัย โทษภัยจะไม่เยอะ

เย็นน้อมพุทธ (จิ๋ว) … ง่าย ๆ ที่อาจารย์บอก ถ้าเราพิจารณาให้เป็นเนกขัมมะ สิ่งที่ตัดสิน คือ มีสภาพผ่องใสมั้ย ถ้าผ่องใส ถูกทาง

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … ยินดี 8 ชั้น จะชัดเจน เวลาเราเผชิญ เราจะอุเบกขาได้ถูก ทำก็ถูก ไม่ทำก็ถูก อาจารย์ให้คาถาไว้แล้ว ทำต่อเป็นสุขได้ หยุดเป็นสุขได้ อาจารย์มีภาษาให้เราหยิบเอาไปปฏิบัติได้ง่าย

คุณรักศีล (ศรีเรือน) … ในกรณีนี้ อาศรีเรือนตั้งศีลไม่กินทุเรียน แล้วลืม ส่งเอกสารไปสวน 1 แล้วหาย ที่เก็บไว้ก็หาไม่เจอ กลับไปประตูรถไม่ยอมเปิดอีก พอเข้าไปพี่น้องบอกเขามอบประกาศนียบัตรกัน เลยตอบพี่น้องว่า ฉันเหนื่อยแล้ว เรียนแทบตายไปปริญญาบัตร พอตายได้มรณะบัตร

คุณหมอเขียวบอกคุณหมอก็ทาน พ่อครูก็ทาน จึงขออนุญาตคุณหมอ ขณะที่ในใจก็คิดว่า เธอยังไม่เข็ดอีกเหรอ ทนไม่ไหว ขอประมาณนิดหน่อย ด้วยจิตคิดดี เลยตั้งตบะ ถ้าเกิดทนไม่ไหวจริง ๆ ขอบอกกล่าว ทำได้ดี มีความสุข ประทับใจน้องอ๊ะลงข้อความ อาจารย์ให้ธรรมะจิตอาสาคุณพ่อตาย อ่านแล้วได้ข้อคิด พอดิฉันอ่านแล้วเอามาพิจารณา พยายามมีสติประคับประคองตนเอง

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … การตั้งศีล เรื่องของทุเรรียน ขอเป็นตัวแทนทุเรียน ทุเรียนผิดตรงไหน ทำไมเขาดูเป็นอาชญากรจังเลย สวน 2 พี่น้องเอามาให้เพื่อนกิน กลายเป็นรังเกียจเขา ในสังคมยังทานกันอยู่ เหมือนอาจารย์พาเลิกกินเส้น สุดท้ายแล้วไม่ใช่เราเลิกกินเส้น การตั้งว่าไม่กินทุเรียนตลอดชีวิต เป็นการยึดมั่น เป้าหมาย คือ ล้างความชอบในทุเรียน ถ้าไม่ชอบ ไม่มีราคะ ถ้ามีเหตุปัจจัยต้องกินทุเรียน ก็กินได้ ตั้งแต่เด็กไม่ชอบกินทุเรียน เพิ่งมาหัดกินตอนโต

ป้ามลไปสอยมังคุด นิดหน่อยก็กิน ณรงค์ถามพี่นิดหน่อยกินทุเรียนไร้สารพิษที่ณรงค์เอามาหรือยัง นิดหน่อยบอกณรงค์ว่า กิน กินน้ำใจของณรงค์ นิดหน่อยไม่ได้ชอบทุเรียน จะออกจากทุเรียนอย่างง่าย นิดหน่อยมาทานได้ เราเห็นน้องบอกว่าทานของเขาได้มั้ย ทานแล้วเอามาแบ่งกัน น้ำใจจากพี่น้องของเรา ตอนนั้นไม่ใช่รังเกียจ เป็นน้ำใจของพี่น้อง

คุณรักศีล (ศรีเรือน) … ไม่ถึงกับชอบ แต่เห็นไม่ได้ กินห่าม ๆ เขาลงยูทูป ให้เราอยากกิน ลงทำไม แล้วเราไม่ได้กิน ทำให้เพื่อนอยาก มีวันหนึ่งตั้งตบะ คุณหมอบรรยายแล้วนั่งหัวเราะคนเดียว คุณหมอบอกว่า พระพุทธเจ้าบอกว่า คนมีของกินแล้วไม่แบ่งปันเพื่อน ไม่มีความสุข คุณหมอบอกใครมีอะไรใรกระเป๋าเอาออกมาให้หมด

วันหนึ่งซื้อทุเรียน 500 บาท ตั้งใจกินคนเดียว แต่มานั่งกับหมู่ เลยไปถวายคุณหมอ มันก็สะดุดนะ รู้สึกว่าคุณหมอก็ไม่ได้ทาน พี่น้องคนอื่นได้ทาน ที่รู้ว่าเป็นวิบาก ตอนกลับจากสวน 9 ไม่ได้ทานข้าว เขามาทดลองลูกละ 80 บาท ซื้อมาลูกหนึ่งจัดการได้ผล ไปสวน 1 คุณหมอเทศน์เรื่องนี้ อาศรีเรือนตัดผม คุณหมอเตือนเราผิดศีล เราตั้งตบะไม่กิน แล้วมากิน ถึงเอกสารหาย ต้องกลับไปบ้าน ยังไม่เข็ดอีกนะเธอ จะขอนิดนึง กิเลสต่อรอง วันรุ่งขึ้นที่ตั้งตบะ ถ้าเราทำได้แล้ว ก็ให้เสร็จเป็นเรื่อง ๆ ไป ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่แตะทุเรียน

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) …  แมวหารือ เรื่องกลุ่มช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อมีความเสี่ยง สเตจคอรันทีน สถานที่กำหนดให้ ชวนแมวมาถามหมู่

คุณแมว … ตั้งแต่หนูดูแลคนไข้โควิด เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มมีมาเยอะ ตั้งแต่แคมป์คนงาน  วันนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ติดเชื้อ 40 คน ได้แรงบันดาลใจ จะช่วยเขาอย่างไร แพทย์วิถีธรรมเป็นอย่างนี้ เป็นทางเลือกให้คนไข้ดีมั้ย การทำงานโควิด ต้องทำเชิงรุกเรื่อย ๆ ก็เรียนปรึกษาพี่นิดหน่อย สร้างห้องไลน์ขึ้นมาให้ความรู้ แล้วเชิญเข้า ปรึกษาจิตอาสาขอนแก่น ตอนแรกจะทำเฉพาะซำสูง ไม่ให้คนไข้สีเขียวเป็นสีแดง เราตัดต่อคลิป เลยคิดว่าช่วยได้แน่ ๆ

พี่หัวหน้าบอกเอาคนที่สมัครใจ เข้าห้องไลน์ จึงปรึกษาน้องพยาบาล ตอนนี้ตั้งห้องไลน์แล้วค่ะ เราจะเอาข้อมูล น้องพยาบาลบอกดีเลย เราจะได้เรียนรู้ด้วย เราตั้งห้องรอพี่ ๆ จิตอาสา พอมีคนติดเชื้อมา จะได้มีกำลังใจ หนูคิดว่ายาเม็ด 8-9 จะช่วยได้ เราไม่ได้เอาเงินทองใคร มาด้วยใจบริสุทธิ์

ลูกสาวเขากักตัว อยากมารักษาที่บ้าน เราก็แจ้งเขาไป วันนี้น้องสาวติดเชื้อที่กรุงเทพอยากมารักษาที่บ้าน เราเลยบอกมีห้องไลน์ น้องเปลี่ยนใจจะรักษาที่กรุงเทพ คนแรกที่มาเป็นลูกเขยซำสูง เอาเชื้อมาติดคน 5 เคส

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … จิตที่จะช่วยเหลือ พวกเรามีอยู่ ถ้าหลายหัว มีมุมมองที่ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น เราจะได้ช่วยกันคิด แม้ที่เราทำก็มีโทษได้ด้วย สังเคราะห์กัน เตรียมการกัน ตอนนี้ก้าวไปแล้ว เวลาผ่านไปเรื่อย ๆ พี่น้องทุกข์จริง ๆ

คุณต้อม … ส่งคนไข้โควิดจากกรุงเทพไปขอนแก่น ตอนนี้มาช่วยงานเขตบางเขน กระจายหาที่พักให้เขา ตอนนี้อาศัยอยู่กับที่บ้าน บางท่านอยู่ห้องเช่าห้องเดียว กรุงเทพเป็นศูนย์ใหม่ 5 ศูนย์ รับคนไข้ได้ 150 คน บางท่าน ไม่พร้อมจะเข้ามา คิดว่าทำอย่างไรให้คนไข้เหล่านี้รู้จักแพทย์วิถีธรรม ทุกคนรู้จักฟ้าทะลายโจร ทุกคนยังไม่ไปไม่มา ไม่รู้การปรับสมดุลร้อนเย็น

ถ้ามีห้องไลน์ อย่างน้อยส่งข้อมูล เพราะผู้ที่อยู่ศูนย์พักคอยเยอะมาก กลุ่มอยู่บ้านก็เยอะ กรุงเทพยิ่งหนัก ตอนนี้ทุกอย่างปิด ไม่ว่าจะไปตลาดก็ปิด ซื้ออาหารกักตุนไว้ในห้อง ซื้อมาม่า จะมีภูมิที่ไหน ถ้าไปอยู่ศูนย์จะได้ทานอาหารดี ๆ จะได้ ศึกษาแพทย์วิถีธรรม เพราะเขามีโทรศัพท์ ถ้าทำได้จะขอดึงคนไข้มาร่วมด้วยค่ะ

คุณแมว … เมื่อส่งข้อมูลเข้าห้องไลน์แล้วจะทำโน้ตไว้ค่ะ เผื่อคนมาทีหลังได้อ่าน

คุณต้อม … เวลาที่คุยกระชับ แล้วต้องคุยกับเคสอื่น ๆ

คุณแมว … ลูกสาวบอกกินฟ้าทะลายโจรเยอะ ๆ จะตับวายก่อน

คุณหมอกานดา … หารือด้วย พอดีเป็นผู้ที่ไม่ค่อยได้คอนแทคกับผู้ป่วย แต่รู้ปัญหา ทราบปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ เอ็กซเรย์ วันนี้เคสเยอะ ต้องใช่ชุด PPE เป็นลมขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ต้องมีคนมาช่วยถอด ได้แต่บอก เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ว่า กินข้าวต้มกับเกลือ หรือใช้สมุนไพร อาบ เจ้าตัวสับสน เวลาเกิดเหตุไม่รู้จะรายงานตรงไหนกับใคร ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร เป็นความอลหม่าน พรุ่งนี้อาจไปที่แผนกแล้วแนะนำเขาดู

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … การที่มีทีมสุขภาพที่รู้จักแพทย์วิถีธรรม พวกเราจึงจะเข้าไปช่วยได้ ด้วยความร่วมมือระหว่างจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ เราจะมีจุดเชื่อม เจ้าหน้าที่สุขภาพ มองภาพคนไข้ถูกกักตัว มีโทรศัพท์ ไม่รู้จะคุยกับใคร ส่วนที่กักตัวมีอุปกรณ์ วิธีการเราหาได้ง่าย ใกล้ตัว ถ้าเราเข้าไปช่วยได้ จะช่วยลดทุกข์

ตอนนี้สภาพเหตุการณ์ ถ้าเราไปช่วยเหมือนกระรอกจุมหางไปดับไฟ พลังเล็กน้อย ดีกว่าไม่ทำอะไร เราช่วยตามเหตุปัจจัยที่เป็นไปได้ น้องทีมสุขภาพที่เวิร์คกัน การไปช่วยกันในห้องไลน์ พวกเราเข้าไปช่วยได้ เคสที่ไปเชื่อม ถ้าคนไข้ทำเองไม่ได้ ใครจะไปช่วยได้บ้าง เช่น ควรได้ดื่มน้ำสมุนไพร ทางชุมชนช่วยได้มั้ย เราพาทำได้ประมาณนี้

สิ่งที่จะได้อย่างหนึ่ง เรื่องของจิตใจ มีคนรอฟังความเดือดร้อน อย่างนี้มีเพื่อน ดีกว่าไม่มีใครเลย สภาพแบบนี้ น่าจะช่วยลดทุกข์ประชาชนได้ เริ่มต้นแบบที่แมวทำ เป็นคนตรงนั้น แมวเป็นแพทย์วิถีธรรม แมวเป็นสะพาน แนวคิดนี้ทำได้เล็ก ๆ พี่น้องเห็นอย่างไร

พี่น้องเข้าไป เอื้ออำนวย จะมีความหวัง เราไม่รู้ว่าจะทำได้เท่าที่หวังหรือเปล่า จะมีข้อดีข้อเสีย ข้อเสีย คือ ความคาดหวังที่เกิดขึ้น ต้องระมัดระวังความรู้สึกของท่าน เราจะไปให้คนมาแขวนความคาดหวัง มาเสียใจ เพ่งโทษ พยาบาทได้ ถ้าไม่ได้สมดังที่หวัง ใจเราช่วยอะไรได้ก็ช่วย จึงมาเสนอหมู่

คุณใจถึงศีล (เท่) … แนวทางแมวกับต้อมดีมาก ช่วยปลอบและให้กำลังใจ รับฟังปัญหา จะช่วยเข้าไปตรงนี้ได้ดี ถ้าเขาไม่เคยมาศึกษาแพทย์วิถีธรรม จะช่วยได้ไม่มาก ในเคสแต่ละเคส เราจะเสริมเขาตรงไหน เราต้องประมาณการตัวเรา สิ่งที่อยากให้มาก คือ กำลังใจ เป็นการดีกว่าที่เราไม่ทำอะไรเลย

คุณแมว .. เขามารอคิวตรวจ ตรวจเสร็จรับกลับบ้านใช้เวลานาน หนูพูดเรื่องไม่กังวล คนที่นั่งบอกกลัวตาย เห็นว่าเขามีความกังวลกลัวตาย ถ้าเขาเห็นจิตอาสาตัวเป็น ๆ เขาจะมีกำลังใจขึ้น

คุณใจถึงศีล (เท่) … เปิดห้องไลน์เห็นด้วย อย่างน้อย เราให้กำลังใจเขา ทำอย่างไรให้หายโรคเร็ว เปลี่ยนทัศนคติ เราต้องเรียนรู้เขาด้วย เห็นดีด้วยในการเปิดห้องไลน์ ตอนนี้สิ่งสำคัญสุด คือ ให้กำลังใจ ผู้เฝ้ารอที่บ้าน และคนที่กักตัวที่ศูนย์ เราให้กำลังใจ เขาจะได้ดูแลตนเอง ต่อสู้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งดียิ่งกว่า

คุณรักศีล (ศรีเรือน) … ปกติส่วนมากคนที่เป็นเย็น แนะนำอย่าอาบน้ำกลางคืน จะไอ แล้วลงปอด อาหารที่ดีที่สุดสำหรับอาศรีเรือน คือ ต้มยำ ให้เขากินร้อน ๆ ทำงานออกกำลังกายเป็นการป้องกัน

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … สรุปหลักการณ์ ไหน ๆ ห้องก็ทำมาแล้ว พี่น้องที่จะไปร่วมกิจกรรมในห้อง เราจะไม่ไปทำห้องใหญ่ การช่วยคนในสถานการณ์ตอนนี้ ต้องได้ติดตาม เข้าไปช่วย และเรียนรู้จากการช่วย จะมีข้อมูลมาสังเคราะห์ ส่วนที่เราจะเข้าไปทีมสุขภาพ เพราะแพทย์วิถีธรรมไม่ได้รับการยอมรับจากแพทย์แผนปัจจุบันทุกคน เราจะทำกับทีมสุขภาพที่รับแพทย์วิถีธรรม พี่น้องท่านใดจะเข้าไปห้องนั้น เราจำกัดคนดีกว่ามั้ยค่ะ เราต้องก้าวอย่างระมัดระวัง ต้องประมาณดูก่อน เอาทีมสุขภาพเข้าไปก่อน พี่หมอ พี่เสา ต้อม นิดหน่อย พี่อุ๋ย พี่แอ๋ว แล้วมาบอกเพื่อน เพราะมีเรื่องของจิตใจ

คุณแมว … มีน้องเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ที่เชิญเขามา คนที่สนใจอสม.หรือติดเชื้อ

ดร.น้อมพรฟ้า (นิดหน่อย) … พรุ่งนี้มาเล่าสู่กันฟัง พรุ่งนี้มีสนทนากลุ่มอาจพอมีเวลาคุยต่อได้ค่ะ

วันนี้ช่วงแรกเป็นช่วงเพิ่มปัญญาได้เรียนรู้จิตในจิต ได้รู้จักสายเจโตและสายปัญญา เมื่อหดหู่ หรือฟุ้งซ่านจะทำอย่างไร นั่นเป็นสิ่งที่เราได้ประโยชน์ ในการล้างกิเลส ต้องตามไปดูรากของกิเลส อย่างคนโกรธ ไม่ได้ล้างที่โกรธ เพราะไม่ได้สมใจ ต้องล้างที่ต้นตอ ไปดูว่าชอบอะไร เมื่อเราเห็นโทษของกิเลสไม่ชัด จะเห็นสองทาง คือ ทำตามกิเลสก็ไม่สุข ทำตามพุทธะก็ทำไม่ได้ เราจึงต้องประมาณ เรามีฐานอาศัยอย่างผาสุก เมื่อเกินฐานก็จะทุกข์ ในการตั้งศีลไม่กินทุเรียน จุดมุ่งหมายคือ การล้างความชอบในทุเรียน นี่คือเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้

เรื่องสุดท้ายในวันนี้ คือ กิจกรรมบำเพ็ญห้องไลน์สำหรับผู้ติดเชื้อโควิดที่ถูกกักตัว ที่คุณแมวได้ตั้งห้องรอพี่ ๆ จิตอาสา มาให้ความรู้และให้กำลังใจผู้ติดเชื้อโควิด และดร.น้อมพรฟ้า บอกว่าการเข้าไปช่วยแม้เป็นพลังน้อย ดีกว่าไม่ทำอะไร น่าจะช่วยลดทุกข์ประชาชนได้ โดยส่งทีมสุขภาพไปแล้วมาบอกเพื่อน เพราะมีเรื่องของจิตใจ

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ 
ขอให้สิ้นอยาก สิ้นหวัง สิ้นทุกข์ ผาสุกยั่งยืน
ประภัสสร วารี
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *