ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 50

ข่าวตรวจงาน ภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร ครั้งที่ 50 : ห้องเรียนสาระธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:30 -20:00 น.

ผู้เข้าร่วมรายการ 10 กว่าท่าน (ทีมคุรุ นักศึกษาจากทั่วโลก ของสถาบันวิชชาราม) ว่างเว้นไปหนึ่งสัปดาห์ ที่ห้องเรียนสาระธรรม มีนักศึกษาสถาบันวิชชารามมาทำหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันในอีกหนึ่งภารกิจ สัปดาห์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 แล้ว

ในสัปดาห์นี้ มีพี่น้องนำเสนอผลงาน ทั้งหมด 23 ภาพ เพื่อให้ท่านคุรุ และพี่น้องหมู่กลุ่มพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

กลุ่มปฐพี : 23 ภาพ ส่วนกลุ่มอื่น ๆ ไม่ได้นำส่งผลงาน

บรรยากาศโดยรวม เป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ในการร่วมกันช่วยตรวจผลงานภาพ แต่ไม่ได้โหวตคะแนน เนื่องจากทีมคุรุเห็นควรให้กระชับเวลาเพราะนักศึกษาจะได้มีเวลาเข้าร่วมห้องอปริหานิยธรรมรวมได้ทัน

ให้แต่ละผลงานที่นักศึกษากลุ่มสาระธรรมทำภาพประกอบสาระธรรม คำคม เพชรจากใจเพชร ที่ได้นำคำคมมาจากทั้งใน รายการต่าง ๆ เช่น รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ในแต่ละวัน ช่วงอปริหานิยธรรม และ ในบททบทวนธรรม ของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ตลอดจนคำสอนจาก ท่านพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ท่านสมณะ ท่านสิกขมาตุ มาใช้ในงานที่ได้มานำเสนอในแต่ละครั้ง เป็นการเอาภาระช่วยกันพิจารณาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามสภาวะที่ตนมี เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพโดยผ่านมติหมู่โหวตพิจารณาร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เท่าที่แต่ละท่านจะเอาประโยชน์ได้

ในระหว่างการนำเสนอ ท่านคุรุจะให้ความเห็น และคำแนะนำไปพร้อม ๆ กัน เป็นการเรียนการสอนที่เสริมทักษะต่อยอดความรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะของตนเองได้ดียิ่งขึ้นไปด้วย และเป็นการเรียนรู้ร่วมกันที่หมู่กลุ่มนักศึกษาจะได้นำข้อพร่องข้อแนะนำไปพัฒนางานของแต่ละท่านต่อไป ตลอดจนพี่น้องร่วมแสดงความคิดเห็น มีการพูดคุยกันถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งในเรื่องเทคนิคการทำงานและแลกเปลี่ยนสภาวธรรมกันและกัน

ในห้องเรียนสาระธรรมพี่น้องทุกท่านต่างใช้เวลาที่เหลือในการปรึกษาหารือกับคุรุในทุก ๆ เรื่องได้อย่างเต็มที่ ช่วงสัปดาห์นี้มีการเรียนรู้ฝึกฝนการสรุปบทความเป็นกรณีศึกษาและการเขียนงานสัมภาษณ์เชิงลึก ในเรื่องวิชา วจ202 และวจ 203 ซึ่งคุรุก็ช่วยให้ได้ต่อยอด การคิดหัวข้อเรื่องที่ตนสนใจที่จะฝึกฝนงานเขียนที่เป็นกึ่ง ๆ งานวิจัยจากการใช้ประสบการณ์ชีวิตจริงมาเรียนรู้บันทึกไว้เป็นตัวอักษร เพื่อใช้ในการสื่อสารไปยังผู้คนที่กำลังทุกข์อยู่ ได้มีโอกาสศึกษาผ่านงานเขียนนี้อีกหนึ่งช่องทาง

เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของการสื่อสารข้อมูลความจริง ของชีวิตผู้คนกลุ่มเล็ก ๆ ที่กำลังเรียนรู้การก้าวข้ามความทุกข์ร่วมกันไปตามลำดับ ๆ ที่แต่ละคนจะสามารถทำได้ นับเป็นวิชาหนึ่งที่มีความหมายยิ่งนัก ของสถาบันวิชชาราม สถาบันแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง นับเป็นโอกาสที่ดียิ่งนักที่ได้ทำกุศลร่วมกัน

พบกันใหม่อีก 2 สัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่  7 ตุลาคม 2564 นี้ค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี มีอภัย ใจไร้ทุกข์
บันทึกรายงานโดย : ณัฐพร คงประเสริฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *