บททบทวนธรรม : หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

บททบทวนธรรม คือ ปัญญาพาพ้นทุกข์ ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตพาพ้นทุกข์ กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก

โดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์วิถีธรรม กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

อัพเดทล่าสุด

 • 9 ก.ค. 2562 | บททบทวนธรรม (v.1 : 21 ข้อ) [pdf], [docx]
 • 17 ก.ย. 2563 | บททบทวนธรรม (v.2 : 99 ข้อ)
 • 30 ก.ย. 2563 | บททบทวนธรรม (v.3 : 126 ข้อ)
 • 13 ม.ค. 2564 | บททบทวนธรรม (v.4 : 165 ข้อ) [pdf], [docx]
 • 14 ก.พ. 2564 | บททบทวนธรรม (v.4.1 : 165 ข้อ [read online], [pdf], [docx]

รีวิวจากนักศึกษาวิชชาราม

รีวิว บททบทวนธรรม (ปัจจุบัน) , รีวิว บททบทวนธรรม ( 1 ม.ค. – 9 ก.พ. 64)


บททบทวนธรรม (v.1 : 21 ข้อ)

บททบทวนธรรม (27 นาที ภาษาไทย)

ดาวน์โหลด บททบทวนธรรมเวอชั่น 1 [pdf], [docx]

บททบทวนธรรม (v.2 : 99 ข้อ)

บททบทวนธรรม (1:04 ชั่วโมง ภาษาไทย)

บททบทวนธรรม (v.3 : 126 ข้อ)

บททบทวนธรรม (1:03 ชั่วโมง ภาษาไทย)

*คลิปภาษาไทยมีการคลาดเคลื่อนของตัวเลขข้อทบทวนธรรม 1 ข้อ แต่โดยรวมยังเป็นประโยชน์และเผยแพร่ได้

บททบทวนธรรม (1:57 ชั่วโมง ภาษาไทย-อังกฤษ)

บททบทวนธรรม (v.4.1 : 165 ข้อ)

ดาวน์โหลด บททบทวนธรรมเวอชั่น 4.1 ปรับปรุง 14 ก.พ. 2564 [read online],[pdf], [docx]


ที่มาของบททบทวนธรรม

บททบทวนธรรม เป็นองค์ความรู้แห่งพลังผาสุก บริสุทธิ์ ผ่องใส ไร้ทุกข์ ไร้กังวล เริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าแล้วกระจายไปสู่มวลมนุษยชาติเป็นอุดมมงคล

บททบทวนธรรมเป็นบทที่ผู้เขียนได้กลั่นออกมาจากคำตรัสของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ในพระไตรปิฎก เมื่อผู้เขียนได้ศึกษาพระไตรปิฎก ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์และพากเพียรปฏิบัติตามแล้วก็ได้สภาวธรรม ได้ความจริงที่เป็นพลังผาสุกผ่องใสที่สุดในโลก อันเกิดจากการรู้ความจริงตามความเป็นจริงจนถึงขั้นที่สามารถดับกิเลสดับเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงได้เป็นลำดับ จนเกิดพลังผาสุกผ่องใสอันเลิศยอดที่สุดในโลก

ผู้เขียนได้เข้าใจสภาวะว่าเป็นอย่างไร และได้กลั่นออกมาเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆ สามารถตรวจสอบได้ว่าสอดคล้องกับพระไตรปิฎกเล่มใดข้อใด แม้ถ้อยคำจะไม่ได้ตรงกันทีเดียว แต่เนื้อหาสาระเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เวลาเราไปอยู่ที่ไหนเมืองไหน เราก็ใช้คำของคนในเมืองนั้น ให้คนในเมืองนั้นเข้าใจได้ง่าย ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

หากผู้ใดได้พยายามทบทวนธรรมอย่างเข้าใจความหมาย เนื้อหาสาระให้ได้ทุกวัน พิจารณาทบทวนซ้ำ ๆ อย่างเข้าใจความหมายจากคำเดิมๆ ทบทวนทุกๆ วัน อย่างรู้เพียรรู้พัก ชัดเจนกับทุกกรรมกิริยาอาการทางกายวาจาใจและผลสืบเนื่องในทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยค ก็จะพบกับปาฏิหาริย์ คือ ผู้ทบทวนธรรม จะมีปัญญามากขึ้นทุกวันๆ มากขึ้นกว่าภาษาที่เราทบทวน จะมีญาณปัญญามากขึ้น นำไปใช้ในการพัฒนาฝึกฝนต่อยอดสู่ความเป็นพุทธะ (ผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันใดที่ผู้ใด มีความทุกข์ใจ ทุกข์กาย หรือทุกข์เดือดร้อนจาก
สิ่งใดๆ ก็ตาม ลองเอาบททบทวนธรรมมาปฏิบัติที่กายวาจาใจดูถ้าปฏิบัติได้ถูกตรง ท่านจะพบว่าปัญหาทุกปัญหานั้นจะคลี่คลายออกไปเรื่อยๆ ปัญหาจะเบาบาง จะคลี่คลายไปเรื่อยๆ อย่างมหัศจรรย์
ยิ่งถ้าเราทบทวนเป็นประจำทุกวัน ก็จะเพิ่มพลังบุญกุศลในชีวิตของเรา ถ้าทบทวนอย่างเข้าใจ แล้วเอามาปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้ถูกตรง ก็จะทำให้ปัญญาแตกฉานในการทำลายทุกข์ ในการเพิ่มความผาสุกในชีวิตของเรา ทุกข์จากอะไรก็แล้วแต่ ธรรมะนี้คือปัญญาหรือคาถาดับทุกข์

วันใดที่ทุกข์ การได้ทบทวนธรรม โดยพยายามทำความเข้าใจความหมายที่ถูกต้องในบททบทวนธรรมนี้ ให้เข้าไปในจิต ทบทวนหัวข้อแล้วพยายามทำความเข้าใจว่าหมายถึงอะไร มีเนื้อหาอย่างไร การทบทวนซ้ำ ๆ จะสามารถทำลายกิเลสความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ นี้คือ ปัญญาที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อความผาสุกของเราและมวลมนุษยชาติ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “การทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญธรรม เป็นเหตุแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทุกข์” พิจารณาด้วยอิทธิบาท (ความยินดี เต็มใจ พอใจ) พิจารณาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่ากิเลสทุกข์จะสลายไปตอนไหน เมื่อพลังแห่งการพิจารณาดังกล่าวมีมากพอถึงขั้นเป็นพลังเผาทำลายกิเลสทุกข์ได้ กิเลสทุกข์ก็จะสลายตายไปด้วย
ความเต็มใจ

บททบทวนธรรม เป็นบทที่กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก ซึ่งคำบางคำที่พระพุทธเจ้าตรัส ถ้าไม่เข้าใจสภาวะจริง ๆ จะเข้าใจยาก อธิบายยาก ผู้เขียนจึงเอามาแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ง่าย ได้ดี ได้เร็ว

บททบทวนธรรมนี้ทำให้

 1. 1. ปัญญามากขึ้นทุกวันๆ มีญาณปัญญาแตกฉานในการทำลายทุกข์ เพิ่มความผาสุก
  ในชีวิต
 2. 2. ปัญหาทุกปัญหา จะคลี่คลาย เบาบาง

ธรรมะนี้คือปัญญาดับทุกข์ คือคาถาดับทุกข์ วันใดที่ทุกข์ สามารถทำลายกิเลสความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ นี่คือ ปัญญาที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณให้ดีงามและผาสุกที่สุด
ในโลก จึงเป็นสิ่งที่แต่ละชีวิตจะได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนให้มีคุณค่าและผาสุกสืบไป


DHAMMA REVIEW

For obtaining the ultimate happiness of the mind and soul

By Dr. JAIPHET KLAJON (Morkeaw)

The “Dhamma Review” is the knowledge that leads human beings to the ultimate happiness of the mind and soul. It is extracted from Tripitaka (the collection of Buddha’s teachings that are divided into three parts). I have scrutinized the Tripitaka, extracted the most important parts and summarized it for the general public.

This “Dhamma Review” is written in plain language that lay people can understand and recite. They can apply this knowledge to their daily lives immediately. With the understanding and putting it into practice, they will be able to get rid of their defilements and become free of sufferings. This will lead them to the utmost power and wisdom.

Those who have practiced what is taught in the “Dhamma Review” in daily lives have found that many of their problems and sufferings have subsided or disappeared. On the days that they feel unhappy or things do not go the way they want them to be, they will recite the “Dhamma Review” over and over and try to understand why those things happen to them. Then they will eventually get the wisdom that will help them feel better. They will understand that defilements are the cause of all troubles and unhappiness that they are facing.  Finally, they have become wiser and happier. They have learned that when they eliminate the cause of their unhappiness, which are defilements, they can become truly happy.

For those who are already happy, the “Dhamma Review” will help improve their spirituality. It can solve every problem in the world. Buddhist Dhamma Medicine uses Dhamma as the main tool to heal diseases.

It is the best tool for people to be rid of their unhappiness and sufferings.In summary, the “Dhamma Review” will help you as follows:

 1. 1. Increase your wisdom on a daily basis. You will master the wisdom that will help you destroy your unhappiness and have a real happy life.
 2. 2. Solve, eliminate or ease all sorts of problems in the world. The Dhamma is the wisdom to end sufferings. It is an incantation that will lead you to the ultimate happiness in the world.

ป้ายสำหรับแบ่งปัน | banner for share

300*75 gif

650*144 gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *