640413 ทบทวนธรรมครั้งที่ 79

640413 ทบทวนธรรมครั้งที่ 79
เรียนรู้การหาข้อมูลทางเวปไซด์ มารู้จักคำว่า อภิธานศัพท์ และชาติ จากนั้นอ่านบททบทวนธรรม

ดร.น้อมพรฟ้า พูดถึงคำว่า “อภิธานศัพท์” และได้เปิด google เพื่อค้นหาความหมายของคำว่า อภิธาน ที่ google ได้ให้ความหมายว่า “โดยทั่วไปหมายถึงรายการของการอธิบายความหมายเพิ่มเติมของคำศัพท์เฉพาะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง ซึ่งมิได้เป็นที่รู้จักกันโดยคนทั่วไป หรือเป็นคำใหม่หรือคำโบราณ เนื้อหาเป็นการให้นิยาม แนวคิดหรือที่มาที่เกี่ยวข้องคำหรือวลีนั้นๆ ซึ่งอาจมีการยกตัวอย่างหรือมีการเปรียบเทียบเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะคำนั้นๆ ให้กระจ่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น”

ความหมายของคำว่า “ อภิธานศัพท์ของชาวอโศก”
ดร.น้อมพรฟ้า บอกว่า คือ คำอธิบายที่เป็นนิยามคำศัพท์ของอโศก
คุณหมอกานดา บอกว่า คือ ศัพท์ที่พ่อครูอธิบาย คนทำงานฉลองรวมรวมผลงาน รวบรวมคำศัพท์ที่พ่อครูอธิบาย ไม่เหมือนทั่วๆ ไป

ดร.น้อมพรฟ้าแนะนำวิธีการค้นหาคำที่ต้องการรู้ทางเวปไซด์ของบุญนิยม https://www.borvornsocial.com/index.php
โดยคำแรกที่พาเรียนรู้ คือ “ชาติ” และทำการค้นหาจากหมวดอภิธานศัพท์ ซึ่งจะปรากฏข้อมูลของคำว่าชาติทั้งหมดในเวปไซด์ จากนั้นดร.น้อมพรฟ้า อธิบาย คำว่า ชาติ ตามที่ปรากฏในเวป

ความหมายของคำว่า “ชาติ”
1. ชาติ คือ การก่อเกิดทางสรีระ, เด็กเกิดมาในท้องแม่
2. สัญชาติ คือ มีความเกิดครบพร้อม มีสัญญาเดิมมาด้วยสัญชาตญาณ กิเลสอะไรที่มา
3. โอกกันติ คือ จิตเกิดผัสสะ กิเลสที่มาพอกทีหลัง เห็นอะไรรับเข้ามาเลย ปกติ คือ การหยั่งลง
4. นิพพัตติ คือ จิตที่เริ่มรู้ การล้างกิเลส … อยู่ระหว่างปฏิบัติ
5. อภินิพพัตภิ คือ การล้างกิเลสได้ผล เกิดเป็นอาริยบุคคล … ปฏิบัติได้ผลแล้ว

คุณหมอกานดา กล่าวว่า มีแง่มุมต่าง ๆ ที่พ่อครูอธิบาย ทุกเหลี่ยมทุกมุม จากนั้นให้ความหมายของคำว่าชาติเพิ่มเติม ว่า
1. ชาติ คือ รูป เด็กที่เกิดมา
2-5 สัญชาติ โอกกันติ นิพพัตติ และอภินิพพัตภิ คือ นาม
4 นิพพัตติ คือ ผีหรือเทวดา เป็นผลจากชาติที่ 3 การเลี้ยงดู สิ่งแวดล้อม

หลังจบทบทวนธรรมคุณหมอกานดาได้ได้เมตตา อธิบาย คำว่าชาติ โดยเปรียบเทียบแบบโลกียะ เพื่อให้เห็นลำดับของโลกุตระโดยอาศัยโลกียะที่เรารู้จักมาเทียบเคียง ไม่ได้เข้าใจว่าเป็นอันเดียวกัน ดังนี้
– ชาติคำแรกเป็นการเกิดทางร่างกายเป็นรูป
– ชาติที่ 2 ที่เป็นสัญชาติ คือ สิ่งที่เราสร้างสะสมวิบากดีร้ายที่ติดตัวมา
– ชาติที่ 3 โอกกันติ เป็นสิ่งที่เราจะสะสมใหม่ที่เป็นเรื่องของการหยั่งลง
– ชาติที่ 4 นิพพัตติ เป็นผลจากชาติที่ 3
ให้เราเป็นคนแบบไหน ได้สิ่งดีมาก็เป็นเทวดา เอาสิ่งชั่วมาเป็นของตนก็เป็นผี
– เมื่อได้มีการฝึกฝนตนที่ถูกตรงก็จะเป็นชาติที่ 5
– 2-5 จึงเป็นนามตามความเข้าใจ

จากนั้นพี่น้องอ่านบททบทวนธรรม ข้อ 87-109 โดยมีพี่น้องจากภูผามาร่วมอ่าน 9 ท่าน และวันนี้มีพี่น้องเข้าทบทวนธรรมทั้งหมดประมาณ 42 ท่าน สามทุ่มนิด ๆ ก็อ่านเสร็จ ดร.น้อมพรฟ้าบอกพี่น้องเราเหนื่อยกันมาหลายวัน วันนี้ให้พักผ่อนเร็ว พรุ่งนี้ค่อยมาพูดถึงบททบทวนธรรมที่ประทับใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *