Skip to content

ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรม (ครั้งที่ 2)

ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรม (ครั้งที่ 2)

หลังจากจัดการเรียนการสอนการทำภาพประกอบด้วย photoshop รอบแรก (เรียน 4 สัปดาห์) สัปดาห์ละประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้เป็นกลุ่มมากขึ้น และยังคงใช้รูปแบบจากการเรียนครั้งที่ 2 นี้มาจนถึงปัจจุบัน

ในบทความนี้ก็จะนำสื่อประกอบการเรียนการสอนมาลงไว้เพื่ออ้างอิงภายหลังด้วย

ก).บทแนะนำ

 1. ที่มาและความสำคัญ
 2. ภาพรวมงาน บันทึกรวบรวมสาระธรรม > ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ > ทำภาพประกอบ > ตรวจภาพประกอบ > เผยแพร่
 3. ทีมงาน (1.ผู้เก็บข้อมูล 2.ผู้คัดกรองข้อมูล 3.ผู้ตรวจทานข้อมูล 4.ผู้ทำภาพประกอบ 5.ผู้เผยแพร่)
 4. การเลือกงานในการบำเพ็ญ
 5. การแบ่งทีมงาน (ส่วนกลาง/ตามที่คบคุ้น)

ข). นำเสนอผลงาน

1.ตัวอย่างผลงานผู้สนอ (คลิกเพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม)

2.ตัวอย่างผลงานผู้เรียน

ค). การเรียนรู้ 

 1. การหาภาพถ่ายที่เหมาะ ภาพอาจารย์/ภาพวิว
 2. เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐาน จาก youtube
 3. การบ้าน – ศึกษาจากสื่อ youtube อย่างน้อย 3 คลิป
 4. การส่งผลงานการบ้าน (ส่งผลงานจากที่ได้ทดลองศึกษา)
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 6. สรุปใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *