สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

สส207 การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

นักศึกษาเรียนรู้การออกแบบภาพประกอบ งานสาระธรรม (คำคม) โดยใช้โปรแกรมสร้างภาพประกอบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่ทำงานร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องทำงานภาพประกอบเป็นทุกคน แต่ให้ทีมงานเรียนรู้กระบวนการทำงานและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดไปพร้อม ๆ กัน

ข้อมูลพื้นฐานวิชา : วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต

วิชชาจารย์ : นาย ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ , นาย ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

แนวทางการศึกษาในวิชานี้

1.       นักศึกษาเข้าเรียน การใช้งานโปรแกรม photoshop เบื้องต้นสำหรับทำงานภาพประกอบสาระธรรม

2.       นักศึกษาส่งการบ้าน เพื่อประเมินทักษะพื้นฐานรายวิชา

3.       จัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับทำกิจกรรมกลุ่ม โดยให้โจทย์นักศึกษาไปสร้างผลงานในกลุ่มตนเอง

4.       นักศึกษานำผลงานมานำเสนอในนามของกลุ่ม และรับฟังคำวิจารณ์จากวิชชาจารย์และเพื่อนนักศึกษา

5.       นักศึกษางานที่ถูกแนะนำให้แก้ไขและนำเสนอใหม่ในชั้นเรียนถัดไป

6.       การเรียนการสอนเป็นการเรียนจากการปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ในกลุ่ม

7.       เป้าหมายของการเรียนคือเพิ่มความศรัทธาที่มีต่อกัน และมีผลงานเป็นผลพลอยได้

8.       การวัดผลนั้น มีทั้งส่วนของผลงาน (วัตถุ) และในส่วนของใจ ที่จะประเมินตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาได้ให้

ข้อแนะนำในกระบวนการต่าง ๆ

–           นักศึกษา หาความรู้ในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง จากการค้นหาคลิปวีดีโอสอนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ต

–           การใช้หลักอปรินยธรรมเข้ามาร่วมในการทำงาน จะทำให้การศึกษาเป็นไปได้อย่างราบรื่น ผลการศึกษาถูกประเมินออกมาดี

ผลงานนักศึกษาที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.