Skip to content

เสวนา มรณสติ

การระลึกถึงความตายจะทำให้เกิดความเจริญทางธรรม จึงได้เกิดเสวนามรณสติ (มรณานุสติ) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองของการใช้มรณสติเพื่อให้เกิดความเจริญในธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *