การบ้าน : มรณสติ

สถาบันวิชชาราม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาตนเองผ่านมรณสติ เมื่อทำการบ้านหมวดนี้ ให้ระลึกความตาย ความพลัดพรากที่พร้อมจะเข้ามาเยือนได้ทุกเมื่อ ทบทวนใจตนเอง ว่ายังเหลือความอยากได้อยากมี อยากเป็น ความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวเรื่องใดอีก เมื่อสรุปใจได้แล้วก็ขอเชิญพิจารณาโจทย์การบ้าน

มีโจทย์มรณสติ 4 หมวด คือ
ก. สรุปชีวิตที่ผ่านมา
ข. เป้าหมายหรือความคาดหวังในชีวิต
ค. สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบันที่ยังหนักใจ
ง. พินัยกรรม

มีการบ้านที่ต้องพิมพ์รายละเอียดตอบทั้งหมด 4 ข้อ


  • *1 หากท่านไม่สะดวกทำการบ้านผ่าน google form นี้ สามารถส่งการบ้านได้ที่ตัวแทนรับการบ้าน สอบถามได้ที่ห้องไลน์ “นักศึกษา ส.วิชชาราม
  • *2 การบ้านแบบส่งครั้งเดียว
  • *3 นักศึกษาสามารถอัพเดทข้อมูลโดยการส่งใหม่อีกครั้งได้ หากมีความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป
  • *4 เผยแพร่การบ้านที่ส่งแล้วภายใน 1 เดือน

สามารถดูการบ้านที่ได้เผยแพร่แล้วได้ที่ : https://lib.vijjaram.ac.th/category/mindfulness-of-death/


แบบฟอร์มสำหรับตัวแทนรับการบ้าน

การบ้านมรณสติ

1). ชื่อ นามสกุล (ชื่อเล่น – ชื่อทางธรรม)
2). ภาคที่สังกัด
3). บทสรุปชีวิตของท่าน ณ ปัจจุบัน
4). เป้าหมายหรือความคาดหวังในชีวิต (ทั้งที่สำเร็จแล้วและยังไม่สำเร็จ)
5). สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบันที่ยังกังวล เป็นห่วง หนักใจอยู่
6). ฝากถึงคนข้างหลัง
7). ท่านสนใจให้ทางสถาบันเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลพินัยกรรมหรือไม่
8). ส่งพินัยกรรมให้สถาบันวิชชาราม (*ส่งก็ได้ ไม่ส่งก็ได้)
9). แนบภาพภาพถ่ายตัวท่านเอง 1 ภาพ และสามารถเพิ่มภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตของท่านได้อีก 1-9 ภาพ

*ตัวแทนรับการบ้านอ่านคำอธิบายเพิ่มในกูเกิ้ลฟอร์มหรือหารือในหมู่แอดมิน