วิชา ผู้จัดการเนื้อหา (Content administrator)

วิชา ผู้จัดการเนื้อหา (Content administration)

ผู้สอน : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ที่มาและความสำคัญ

เนื่องจากเว็บไซต์วิชชาราม มีการเติบโต และเปิดรับการบ้านมากขึ้น จนเกิดสภาพงานตกคน หรืองานมีมากกว่าผู้ทำ จึงได้มีการรับสมัครนักศึกษาที่จะอาสาเข้ามาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ web admin เพื่อไปทำงานอาสาในส่วนของ admin เว็บในส่วนต่าง ๆ ของเครือข่ายสถาบันวิชชารามต่อไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้พัฒนาทักษะ Web admin
 2. ความรู้ต่าง ๆ ของสถาบันวิชชาราม เผยแพร่ได้มากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน

จำนวนคาบเรียน : การเรียนแบบต่อเนื่อง

วันที่เรียน ทุกวันอังคาร เวลา 19:30 น. – 20:30 น. โดยประมาณ

เวลาที่ใช้เรียนต่อคาบ ประมาณ 1 ชั่วโมง

ช่องทางการเข้าร่วม : โปรแกรม zoom รับลิงก์ ได้ในห้อง line “นักศึกษา ส. วิชชาราม”

ต้องการใช้ : โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ , ทักษะการพิมพ์, การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

ความต้องการด้านวัตถุและทักษะเบื้องต้น

 1. ใช้งาน pc ( desktop , notebook) เป็นหลัก เนื่องจากมีลักษณะการทำงานหลายหน้าต่าง
 2. บันทึกข้อมูลได้ ส่งข้อมูลเป็น
 3. MS Word เบื้องต้น (หรือโปรแกรมอื่นในกลุ่ม word ) เปิดได้ พิมพ์ได้ copy + paste ได้
 4. ความถนัดในการใช้ browser (มากกว่า 1 browser เช่น chrome, firefox, อื่น ๆ)
 5. Photoshop เบื้องต้น (ปรับขนาดรูป save for web เป็น) หรือโปรแกรมอื่น ๆ

เป้าหมายการเรียนรู้เบื้องต้น

 1. การเขียน web เบื้องต้น เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษา html ทั่วไป
 2. การปรับภาพ ต่อภาพ รวมภาพ ฯลฯ photoshop หรือโปรแกรมอื่น ๆ
 3. ทักษะการเขียนบทความให้ติดอันดับได้ง่าย (SEO)
 4. ทักษะการใช้ wordpress ( tag, permalink, categories, featured image)
 5. ทักษะภาษาอังกฤษ ใช้ตั้งชื่อ url บทความ

แนะนำเครื่องมือ

 1. Photoscape (โปรแกรมฟรี) สำหรับจัดการรูปภาพเบื้องต้น ย่อ รวม การปรับแต่งอย่างง่ายต่าง ๆ
 2. GIMP (โปรแกรมฟรี) ใช้ทำงานแทน photoshop

เอกสารประกอบการสอน

การทดสอบและการผ่านชั้น

1.การพัฒนาสู่งานกลุ่ม

เงื่อนไข : นักศึกษาสามารถทำงานตนเองและทำงานให้ผู้อื่นได้

การได้รับ : ได้บัญชีเว็บวิชชารามสำหรับทำงานกลุ่ม

2.การเพิ่มระดับ admin (contributor > author)

เงื่อนไข : 1). นักศึกษาทำงานแบบกลุ่ม มีผลงานเผยแพร่เนื้อหาอย่างน้อย 30 posts 2). งานที่ส่งในรอบ 2 สัปดาห์ ไม่มีข้อผิดพลาดเชิงเทคนิค

การได้รับ : เปลี่ยนระดับจาก contributor ไปสู่ author สามารถใส่รูปในบทความได้ และเผยแพร่บทความได้

เนื้อหา

สัปดาห์ที่ 1 ( 22 ธ.ค. 2563) : แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับงาน admin และทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ให้การบ้านเข้าไป edit content และส่งการบ้านท่าน 3 เรื่อง

สัปดาห์ที่ 2 (29 ธ.ค.2563) : ตรวจการบ้าน ให้คำแนะนำ ให้การบ้าน เพิ่มรูปแบบ ให้หาเนื้อหาของนักศึกษาท่านอื่นมาทำงาน

สัปดาห์ที่ 3 (5 ม.ค. 2564) : ตรวจการบ้าน ให้คำแนะนำ ปรับรูปแบบการเรียนรู้เป็นแบบกลุ่ม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ตะวัน, ทุ่งนา, รวงข้าว สร้าง user ให้แต่ละกลุ่มเข้าไปทำงานเว็บวิชชาราม แยกกัน

สัปดาห์ที่ 4 (12 ม.ค. 2564) : ตรวจการบ้านแบบกลุ่ม ตะวัน, ทุ่งนา, รวงข้าว ให้คำแนะนำต่าง ๆ ในการทำงาน

บันทึกสภาวธรรมนักศึกษา

630120 สภาวธรรม พี่น้องทีม รวงข้าว

640123 สภาวธรรม พี่น้องทีม รวงข้าว

วีดีโอบันทึกการเรียนการสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *